GS-Besluiten

dinsdag 12 mei 2020 09:30
Locatie:
Microsoft Teams
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.05.H

  Essentie / samenvatting:
  Recreatie Midden-Nederland (RMN) voert een technisch goed beheer en onderhoud van de recreatiegebieden, zodat bezoekers hier nu en in de toekomst op een prettige manier gebruik van kunnen maken. In de afgelopen jaren zijn echter knelpunten geconstateerd in de bedrijfsvoering. Voor 2020 moet extra geld beschikbaar worden gesteld om de organisatie te kunnen laten functioneren. Tegelijkertijd wordt door een onafhankelijke derde partij onderzoek gedaan naar een meer robuuste en toekomstbestendige organisatie van beheer en onderhoud. De uitkomsten van het onderzoek worden rondom de zomer verwacht, waarna in het najaar besluitvorming door de Algemene Besturen van de recreatieschappen, de betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten (PS) kan plaatsvinden.
  Onlangs zijn (financiële) stukken toegezonden naar onder meer PS. Die betreffen de 1e begrotingswijziging 2020 voor RMN en de beide recreatieschappen, met als onderlegger het rapport ‘RMN in transitie’. In dit rapport is een analyse gemaakt van de situatie en zijn toekomstperspectieven geschetst. De begrotingswijziging is bedoeld om voor 2020 de werkzaamheden van RMN te kunnen continueren, de bedrijfsvoering te verbeteren en zo in te richten dat aan de minimale verplichting wordt voldaan en voor financiering van het onderzoek. Op basis van de vastgestelde Nota Verbonden Partijen is het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd deze stukken te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure. Gezien de onontkoombaarheid van de begrotingswijziging en het belang van de focus van de aandacht op de toekomst wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De verhoging van de deelnemersbijdrage voor het Plassenschap Loosdrecht van € 57.670,- kan binnen de begroting worden opgevangen.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2020 van RMN en het rapport ‘RMN in transitie’;
  2. geen zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2020 van RMN in te dienen;
  3. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie naar Provinciale Staten toe te zenden.

 • 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 25  september 2019 hebben PS middels de motie ‘Zichtbaarheid Ontstaan Nederlandse Staat in Utrecht’ het college van GS verzocht zich in te zetten om het ontstaan van de Nederlandse Staat meer zichtbaarheid te geven in de stad Utrecht, en meer specifiek de ‘geboortepapieren’, de documenten die aan de basis hiervan stonden. Momenteel wordt reeds aandacht besteed aan de Unie van Utrecht op twee informatieborden op het Academiegebouw en in de Aula van het Academiegebouw, de vroegere Kapittelzaal van de Dom, waar de Unie van Utrecht ondertekend is. In de Aula hangen zeven wandtapijten uit 1930, die gewijd zijn aan de Unie.
  Verschillende overheden hebben inmiddels actie ondernomen om dit thema onder de aandacht van het publiek te (laten) brengen. In deze beantwoording zijn ook de meest recente initiatieven meegenomen.
  Minister Van Engelshoven heeft aangekondigd de geboortepapieren tentoon te stellen in het Nationaal Archief in Den Haag.
  Daarnaast is namens het college van GS contact opgenomen met vier Utrechtse organisaties over de mogelijkheden om aandacht aan het thema te besteden. Hiervan wil Landschap Erfgoed Utrecht informatie over de Unie van Utrecht aanbieden op verhalenplatform UtrechtAltijd. RTV Utrecht overweegt een documentaire te maken. Het Centraal Museum behandelt het ontstaan van de Nederlandse Staat in de tentoonstelling ‘De ommuurde stad’. Het Utrechts Archief behandelt de stukken zelf niet in de nieuwe tentoonstellingsopstelling, maar gaat wel in op de Spaanse overheersing.
  Tot slot zal de Universiteit Utrecht de informatie op locatie uitbreiden en wordt de Unie van Utrecht opgenomen in de Canon van Utrecht.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de wijze van afhandelen van de motie ‘Zichtbaarheid Ontstaan Nederlandse Staat in Utrecht’ vast te stellen;
  2. de Statenbrief vast te stellen en door te zenden aan Provinciale Staten.

 • 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Bijgevoegde leidraad beschrijft het subsidiemodel voor partnerorganisaties die een meerjarige exploitatiesubsidie van de provincie Utrecht ontvangen en vervangt het Draaiboek partnerinstellingen dat door Gedeputeerde Staten (GS) is vastgesteld op 15 maart 2016. Partnerorganisaties zijn organisaties die specifieke uitvoeringskennis leveren, beschikken over specifieke netwerken en continuïteit garanderen op terreinen waarbij er onvoldoende kansen liggen voor markpartijen. Om continuïteit te borgen, uitvoeringskennis te behouden en om te kunnen sturen op meerjarige doelstellingen worden meerjarige subsidies verstrekt voor een periode van in principe vier jaar. Uit de recentelijk uitgevoerde externe evaluatie is gebleken dat de partnerinstellingen en interne accounthouders enthousiast zijn over het model. Deze externe evaluatie is ter kennisname bijgevoegd. Aanbevelingen om het model te verbeteren zijn in de leidraad verwerkt. Deze leidraad is inhoudelijk afgestemd met de beleidsdomeinen Cultuur en Erfgoed (CER) en Natuur (NEL), Financiën en  Juridische zaken. De beleidsvoorstellen voor Cultuur en Erfgoed en Natuur en Samenleving zijn op 21 april 2020 behandeld in GS. In deze beleidsplannen wordt aangegeven welke organisaties meerjarig exploitatiesubsidie ontvangen in de periode 2021 tot en met 2024.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Leidraad exploitatiesubsidies vast te stellen als vervanger van het Draaiboek partnerinstellingen;
  2. middels een statenbrief PS te informeren over de leidraad.

 • 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 14 mei vindt de digitale ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst ‘Data- en kennishub Gezond Stedelijk Leven (GSL)’. Deze data- en kennishub GSL beoogt een verbindende rol te hebben in het gezamenlijk ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwde maatregelen ter bevordering van gezond stedelijk leven door overheden bedrijfsleven en burgers. In de data- en kennishub werken RIVM, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Economic Board Utrecht, stichting Future City foundation, Civity en de provincie Utrecht samen aan gedeelde data, kennis en tools op het gebied van gezond stedelijk leven. Dit gebeurt aan de hand van door partners ingebrachte praktijkgerichte projecten. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst geven we dit, momenteel nog redelijk gefragmenteerde, kennisecosysteem een structureler karakter.
  Het is nog onduidelijk wat het effect is van de Coronacrisis op het provinciale beleid op het gebied van gezonde leefomgeving in het algemeen en op de data- en kennishub in het bijzonder. Verwacht wordt dat betrokken partijen hun prioriteiten tijdelijk zullen verleggen. Dat is heel begrijpelijk. De effecten op de economie zijn evident. Dat zou kunnen leiden tot vertraging in de uitvoering van allerlei projecten in de regio. In overleg met betrokken partijen worden eventuele gevolgen in kaart gebracht.
  Oorspronkelijk was het plan om de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst onderdeel te laten uitmaken van een groot evenement op 14 mei. In verband met de Coronacrisis is dit nu natuurlijk niet mogelijk. Om de samenwerking in projecten en pilots onder de vlag van de data- en kennishub Gezond Stedelijk Leven te kunnen laten beginnen, is ondertekening echter wel gewenst. Daarom is gekozen om de ondertekening digitaal te laten plaatsvinden, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de restricties die gelden in deze Coronacrisis. Het evenement dat oorspronkelijk rondom de ondertekening was georganiseerd op 14 mei, wordt nu verplaatst naar een nog te bepalen datum later dit jaar.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de samenwerkingsovereenkomst data- en kennishub Gezond Stedelijk Leven vast te stellen en aan te gaan;
  2. gedeputeerde Van Muilekom te machtigen deel te nemen in het bestuurlijk overleg van de data- en kennishub Gezond Stedelijk Leven;
  3. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  In onze provincie zijn slechts drie gemeenten aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (MMA): Utrecht, Stichtse Vecht en Vijfheerenlanden. Via MMA ontvangen deze gemeenten meldingen over criminaliteit binnen hun grondgebied. De 23 gemeenten die niet zijn aangesloten ontvangen deze signalen niet. Hierdoor ontvangen deze gemeenten bijvoorbeeld geen meldingen met betrekking tot sociale zekerheid, zoals Persoons Gebonden Budget (PGB)-fraude, bijstandsfraude, arbeidsongeschiktheidsfraude en toeslagenfraude. Dit betekent dat in onze provincie onder gemeenten geen gelijkwaardige informatiepositie is. Een eenduidige informatiepositie kan de integrale aanpak van ondermijning ondersteunen en het waterbedeffect tegengaan. Het voorstel is, om naar voorbeeld van de provincie Noord-Holland, budget vrij te maken uit het ondermijningsbudget om via een financiële bijdrage de drempel te verlagen voor gemeenten om zich aan te sluiten bij MMA.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 38.900,- ex btw uit het ondermijningsbudget om door middel van een incidentele subsidie zoveel mogelijk gemeenten in de provincie Utrecht aan te laten sluiten bij Meld Misdaad Anoniem.

 • 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  De Blauwe Agenda is een uniek gebiedsinitiatief, waarmee de provincie Utrecht met een brede vertegenwoordiging van partners werkt aan een samenhangende visie op een waterrobuuste Utrechtse Heuvelrug. Deze visie wordt gebaseerd op verdere kennisontwikkeling en ervaringen die in lokale projecten zijn opgedaan. Deze lokale projecten worden door de Blauwe Agenda ondersteund met kennis, tijd en geld. In de visie beschrijven we hoe we het doel van een waterrobuuste Heuvelrug door middel van het vasthouden van water, extra infiltratie en integrale oplossingen de watervoorraad willen bereiken. Daarnaast willen we werken aan bewustwording onder bewoners, bedrijven en eigenaren. De Blauwe Agenda is onderdeel van de samenwerkingsagenda van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH). Nu de provincie het gebiedsinitiatief als trekker overneemt, blijft het NPUH betrokken als verbinder met overige stakeholders. Met de partners die bijdragen aan de financiering van de Blauwe Agenda is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarmee de samenwerking en financiering voor de komende twee jaar is geregeld.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de samenwerkingsovereenkomst Blauwe Agenda voor de Utrechtse Heuvelrug met Vitens, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug vast te stellen en aan te gaan voor een periode van twee jaar (met evaluatiemoment);
  2. de portefeuillehouder Bruins Slot te mandateren de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen, aanpassingen door te voeren en de stuurgroep voor te zitten.

 • 0.17.H

  Essentie / samenvatting:
  Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en waterschap Rivierenland hebben Gedeputeerde Staten verzocht om de maatgevende hoogwaterstanden vast te stellen ten behoeve van de tweede toets op veiligheid van de regionale waterkeringen. In het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland (2014) is onder andere bepaald dat de regionale waterkeringen in 2024 zijn getoetst. Om deze toetsronde uit te voeren heeft een waterschap randvoorwaarden nodig. Gedeputeerde Staten stelt hiertoe de maatgevende hoogwaterstanden vast. Deze waterstanden dienen om te toetsen of de betreffende regionale keringen deze waterstanden veilig kunnen keren. Voorliggend besluit voorziet in de vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden in het beheergebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. In de Waterverordening van waterschap Rivierenland (2009) is vastgelegd dat de maatgevende hoogwaterstanden in het beheergebied van waterschap Rivierenland worden vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van Gelderland nadat zij advies hebben ingewonnen van provincie Utrecht. Wij adviseren Gedeputeerde Staten van Gelderland om de maatgevende waterstanden vast te stellen conform het advies van het waterschap.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de maatgevende hoogwaterstanden zoals weergegeven in Figuur 1 vast te stellen voor de tweede toetsing op veiligheid van de regionale waterkeringen voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;
  2. de brief aan Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden waarbij het waterschap op de hoogte wordt gesteld van dit besluit vast te stellen;
  3. de brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland vast te stellen ter advisering over de maatgevende hoogwaterstanden in het beheergebied van waterschap Rivierenland.

 • 0.18.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaat in het kader van de waterveiligheid de komende jaren de gehele Lekdijk versterken: project Sterke Lekdijk. In het project is de ambitie geformuleerd om bij de dijkversterking een maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren.
  Dit past heel goed bij de ambitie van de provincie Utrecht om de dijk als herkenbaar en continu element een hoogwaardige (recreatieve) verbinding te laten zijn tussen de omliggende landschappen. De voorliggende visie mobiliteit en recreatie voor de Lekdijk is een uitwerking van de gecombineerde ambities van de provincie, HDSR en 7 Lekdijk-gemeenten Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Krimpenerwaard.
  GS wordt gevraagd deze visie vast te stellen als richtinggevend bij de verdere uitwerking van de thema’s mobiliteit en recreatie in de 6 deelprojecten van Sterke Lekdijk. De visie zal na vaststelling door alle partner-organisaties ter kennisname aangeboden worden aan PS met een statenbrief.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de visie mobiliteit en recreatie Sterke Lekdijk vast te stellen als richtinggevend document bij de gezamenlijke uitwerking van de 6 deeltrajecten van het project Sterke Lekdijk.

 • 0.19.H

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten is gevraagd in te stemmen met de statutenwijziging van Stichting Kasteel Amerongen. Deze goedkeuring is vereist op grond van de huidige statuten van de Stichting Kasteel Amerongen. Met de statutenwijziging gaat de stichting over naar een Raad van Toezicht model en wordt de slagkracht van de directeur-bestuurder vergroot. Ook vervalt de rol van de provincie in het stichtingsbestuur.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging van Stichting Kasteel Amerongen;
  2. kennis te nemen van het concept statutenwijziging van Stichting Restauratiefonds Kasteel Amerongen;
  3. de brief met de goedkeuring van de statutenwijziging vast te stellen en te verzenden.

 • 0.20.H

  Essentie / samenvatting:
  De Algemene Verkoopvoorwaarden bedrijventerrein Richelleweg (AVV-2020) zijn geactualiseerd. Hierin is een passage over de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) opgenomen. Toepassing van de wet Bibob dient ter voorkoming van (onbedoelde) facilitering van strafbare feiten. Daarnaast  blijft de uitgifteprijs van €250,-/m2 te gehandhaafd.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Algemene Verkoopvoorwaarden bedrijventerrein Richelleweg 2020 (AVV-2020) vast te stellen en de AVV-2011, de AVV-2015 en de AVV-2018 in te trekken;
  2. de uitgifteprijs van €250,- / m2 exclusief BTW te handhaven welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 van kracht zal zijn.

 • 01A
 • 01C
 • 06

  Essentie / samenvatting:
  In de afgelopen periode is een QuickScan uitgevoerd naar de effecten van de coronacrisis op de Utrechtse cultuur- en erfgoedsector. Daaruit blijkt dat de sector extra ondersteuning nodig heeft om overeind te blijven. Alleen al voor theaters, podia, schouwburgen en musea in de provincie Utrecht bedraagt de schade in totaal 4,6 miljoen euro per maand. Samen met private fondsen en andere overheden en in nauw overleg met de sector wil de provincie een bijdrage leveren aan de steunmaatregelen. Het voorstel is een budget à 6 miljoen euro vrij te maken voor provinciale steunmaatregelen voor de cultuur- en erfgoedsector langs drie sporen:
  1. Het ondersteunen van de cultuur- en erfgoedinstellingen waarvoor we in ons cultuur- en erfgoedbeleid verantwoordelijkheid hebben genomen.
  2. Het samen met de gemeenten Utrecht en Amersfoort matchen van de rijksmiddelen ter ondersteuning van de regionale culturele infrastructuur in het kader van de Stedelijke Regio Utrecht.
  3. Het met een noodfonds ondersteunen van ‘instellingen van vitaal belang’ binnen de provinciale culturele infrastructuur in samenwerking met gemeenten. Ook ondersteuning van gemeenten valt hieronder.

  Voor de dekking van het totale pakket aan steunmaatregelen van de provincie Utrecht kan 500.000 euro worden onttrokken aan het cultuur- & erfgoedprogramma en 250.000 euro aan de Utrechtse Cultuurlening. Daarnaast wordt voor 5,25 miljoen euro een beroep gedaan op de algemene middelen van de provincie Utrecht. Definitieve besluitvorming over dit steunpakket is aan Provinciale Staten.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Statenbrief (bijlage) vast te stellen en te verzenden aan PS;
  2. het Erratum (bijlage) op het concept Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 ‘Voor Jong & Altijd’ vast te stellen en te verzenden aan PS;
  3. € 500.000 vrij te maken uit de middelen van het concept cultuur- en erfgoedprogramma t.b.v. de steunmaatregelen coronacrisis cultuur- en erfgoedsector;
  4. het vrij laten vallen van openstaande middelen cultuurlening (€ 250.000) t.b.v. de steunmaatregelen;
  5. € 3,25 miljoen t.b.v. het steunpakket te dekken uit de algemene middelen met een statenvoorstel bij de behandeling van de jaarrekening 2018-2019;
  6. € 2 miljoen t.b.v. het steunpakket te dekken uit de algemene middelen bij de behandeling van de kadernota;
  7. € 1,5 miljoen uit het budget voor de steunmaatregelen beschikbaar te stellen voor de matching rijksmiddelen voor de Stedelijke Regio Utrecht.

 • 08

  Essentie/ samenvatting:
  Op 27 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) de ontwerp programmabegroting 2021 vastgesteld. Als deelnemer van de RUD Utrecht krijgt u hierbij op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling deze ontwerp programmabegroting 2021 aangeboden en kunt u uw zienswijze hierop binnen de wettelijke termijn van acht weken aan de RUD kenbaar maken.
  Op basis van de Nota Verbonden Partijen (5 februari 2018, PS2018BEM01) heeft Provinciale Staten het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd om namens hen de ontwerp-kadernota 2021 te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure. Voorgesteld wordt om geen gebruik te maken van het uitbrengen van zienswijze.
  De beleidsarme ontwerp-programmabegroting 2021 van de RUD Utrecht leidt tot een voorlopige lastenverlaging voor de provincie Utrecht van € 629.000. De provinciale bijdrage aan de RUD Utrecht komt daarmee op € 7.328.000. Dit komt deels door de overdracht van bodemtaken aan de gemeente. Er zijn evenwel nog zaken waarvan de impact voor de definitieve programmabegroting 2021 van de RUD nog niet gegeven kunnen worden, waaronder de uitkomsten van het traject ‘Kleur Bekennen’: het verbetertraject dat samen met de andere aandeelhouders is ingezet. De verwachting nu is dat dit geen financiële consequenties heeft voor de provinciale bijdrage voor 2020, maar wel voor die van 2021 en verder. We hopen deze informatie wel mee te kunnen nemen in onze eigen kadernota 2021-2024 die u eind mei ontvangt. Ook de uitgestelde invoeringsdatum van de Omgevingswet kan betekenen dat de bodemtaken later overgaan naar de gemeenten en ook dit zal alsdan leiden tot een begrotingswijziging.
  Geadviseerd wordt om geen zienswijze in te dienen voor deze programmabegroting. Dit advies wordt mede ingegeven doordat er geen zienswijze is ingediend bij de presentatie van de ontwerp-kadernota RUD Utrecht 2021 (8202B9B6). Over dit besluit zijn Provinciale Staten geïnformeerd (8202CCF7).

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de goedgekeurde programmabegroting RUD Utrecht 2021;
  2. geen zienswijze in te dienen bij deze programmabegroting;
  3. de bijgevoegde Statenbrief vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 08A

  Essentie / samenvatting:
  Vanwege de Corona-crisis moeten maatregelen getroffen worden om digitaal vergaderen in de Statenzaal mogelijk te maken. De vraag is gerezen of het binnen de regels van het Europese aanbestedingsrecht mogelijk is deze werkzaamheden door de huidige leverancier te laten uitvoeren.
  Uit de administratie van de provincie blijkt dat onder de huidige overeenkomst in ieder geval € 205.000,- is uitgegeven voor aanpassingen, beheer en onderhoud aan de audiovisuele installaties. In het afgelopen jaar zijn, door onverwachte verstoringen ook meerdere losse opdrachten verstrekt ten behoeve van een goed verloop van de Statenvergaderingen. Hoewel deze aanvullende opdrachten veelal los van de gesloten overeenkomst aan opdrachtnemer zijn verstrekt, moeten deze in aanbestedingsrechtelijke zin echter bij het bedrag worden geteld dat onder de oorspronkelijk gesloten overeenkomst met opdrachtnemer is uitgegeven. Hierdoor wordt de relevante aanbestedingsdrempel alsnog overschreden en zijn de genoemde uitgaven onrechtmatig. Bovendien is een GS besluit noodzakelijk om maatregelen voor digitaal vergaderen in de Statenzaal alsnog rechtsgeldig te laten uitvoeren.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de onrechtmatigheid van de uitgaven aan de audiovisuele installatie vast te stellen en dit te melden aan de accountant;
  2. de huidige leverancier alsnog de opdracht te verstrekken de benodigde werkzaamheden uit te voeren om digitaal vergaderen in de Statenzaal mogelijk te maken. De omvang van deze opdracht bedraagt ongeveer € 10.000,-;
  3. de Statenbrief “Uitgaven aanpassing van de audiovisuele installatie in de Statenzaal” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten”.

 • 13

  Essentie/ samenvatting:
  Het college van GS stuurt de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een brief om op die manier een signaal af te geven over de zorgelijke situatie van minderjarige vluchtelingen zonder ouders op de Griekse eilanden. In de brief wordt gevraagd om tot structurele oplossingen te komen en hierbij in overweging te nemen dat in de provincie Utrecht inmiddels 10 gemeenten bereid zijn om opvang te bieden aan deze groep. Het college hoort graag van de staatssecretaris hoe zij met dit vraagstuk verder wil omgaan.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de brief over de opvang van alleenstaande, minderjarige vluchtelingen vast te stellen en aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te versturen;
  2. de brief in afschrift te verzenden aan Provinciale Staten.

 • 21

  Essentie / samenvatting:
  Bij besluit van 26 juli 2019 is een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, vierde lid, van de Wet natuurbescherming geweigerd vanwege het ontbreken van een wettelijk belang. De aanvraag had betrekking op het verwijderen van twee bouwwerken waarin zich vaste verblijfplaatsen van een Kerkuil en een Ransuil zouden bevinden. Omwonenden hebben bezwaarschriften ingediend tegen deze weigering. De Awb-adviescommissie van PS en GS adviseert de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren nu bezwaarmakers niet als belanghebbend kunnen worden beschouwd. Het advies wordt gevolgd. De bezwaren worden niet-ontvankelijk verklaard en het bestreden besluit wordt in stand gelaten.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de bezwaren gericht tegen het besluit van 26 juli 2019 niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 26 juli 2019 in stand te laten;
  3. de twee beslissingen op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering van de beslissingen op bezwaar met toepassing van art. 3:49 van de Awb te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 19 november 2019.