GS-Besluiten

dinsdag 7 april 2020 09:30
Locatie:
Microsoft Teams
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.13.H

  Essentie/ samenvatting:
  Op 12 maart jl. heeft de fractie van de Partij voor de Dieren enkele vragen gesteld m.b.t. het in voorbereiding zijde bestemmingsplan “Plassengebied” van gemeente De Ronde Venen. In hun reactie geven Gedeputeerde Staten aan dat er nog geen gemeentelijk bestemmingsplan in procedure is gebracht waarop zij heeft kunnen reageren. Ook geeft zij aan hoe de bevoegdheid t.a.v. toezicht en handhaving op de Vinkeveense Plassen is geregeld en dat ten aanzien van stikstofgevoeligheid door de gemeente, via een passende beoordeling, allereerst moet worden aangetoond dat er, bij bebouwingsmogelijkheden op de legakkers, geen sprake is van aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. Art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Keller van Partij voor de Dieren betreffende bebouwing legakkers Vinkeveense Plassen vast te stellen en te verzenden.

 • 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  In Bunschoten verrijst een nieuwe basisschool. Het gebouw wordt (bijna) energieneutraal en maakt gebruik van  ondiepe bodemenergie. Een zestiental omwonenden heeft daartegen bezwaar gemaakt. Zij zijn bang voor een lager grondwaterpeil, wat mogelijk schade kan veroorzaken aan de funderingen van hun huizen (paalrot). De omwonenden verlangen nader onderzoek en stellen de provincie op voorhand aansprakelijk voor mogelijke schade. Gedeputeerde Staten stellen dat de woningen geen schade zullen ondervinden omdat het warmte-/koudeopslag (WKO) systeem op 80 tot 180 meter beneden het maaiveld wordt aangelegd. De voor de paalkoppen relevante grondwaterstand zal daardoor hooguit schommelingen van minder dan 5 centimeter vertonen. Met grondwaterpeilbuizen wordt de peilhoogte continu in de gaten gehouden. De uitgebrachte rapporten en ook alle (toekomstige) monitoringsgegevens van de peilbuizen zullen actief openbaar worden gemaakt. Met de Awb-adviescommissie zijn Gedeputeerde Staten van mening dat de bezwaren ongegrond zijn.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de zestien (gelijkluidende) bezwaarschriften tegen het realiseren van een ondiep bodemenergiesysteem voor een nieuwe school in Bunschoten ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van 9-10-2019 in stand te laten;
  2. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 20 februari 2020 (inclusief een korte aanvullende toelichting).

 • 0.17.H

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten ontvingen op 3 oktober 2019 van een inwoner van Leersum het verzoek om op grond van de Wet natuurbescherming handhavend op te treden tegen vermeende iIlegale activiteiten van zijn buren. Dat verzoek is niet ingewilligd. Tegen het weigeringsbesluit van Gedeputeerde Staten is bezwaar aangetekend. De Awb-adviescommissie is van mening dat bezwaarde niet-ontvankelijk is omdat het bij de door bezwaarde omschreven hinder niet gaat om belangen die de Wet natuurbescherming beoogt te beschermen. Gedeputeerde Staten besluiten om het advies van de Awb-adviescommissie op te volgen en herroepen de bestreden beschikking niet.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift tegen het geweigerde verzoek tot handhaving niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. het bestreden besluit d.d. 29-10-2019 in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 14 januari 2020.

 • 01A
 • 04

  Essentie / samenvatting:
  Op 10 juli hebben Provinciale Staten van Utrecht (PS) ingestemd met de Regio Deal Foodvalley en € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Aan het beschikbaar stellen van de provinciale bijdrage hebben PS de voorwaarde verbonden van een –door alle partners— vastgestelde samenwerkingsovereenkomst waarin een aanspreekbare sturing en besluitvorming, de kassiersfunctie en de monitoring en borging van de resultaten op goede wijze is geregeld en dat deze governance is voorgelegd aan PS.
  In overleg met het Fractievoorzittersconvent van PS is besloten dat in verband met de Corona-crisis de concept-samenwerkingsovereenkomst middels een Statenbrief aan PS wordt voorgelegd. Doel blijft om op 1 mei te starten met de uitvoering van de Regio Deal Foodvalley.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief inzake de governance van de Regio Deal Foodvalley vast te stellen en ter besluitvorming aan Provinciale Staten te zenden.

 • 06

  Essentie / samenvatting:
  Het project ‘Herbestemming Marinierskazerne Doorn’ is in het najaar 2018 stil gezet, vanwege de ontstane onduidelijkheid over de verhuizing van het Korps Mariniers. Op 14 februari 2020 heeft het kabinet het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt om het Korps Mariniers niet te verhuizen naar Vlissingen, maar naar het Kamp Nieuw Milligen te Apeldoorn. Inmiddels heeft het kabinet een adviseur benoemd die met de provincie Zeeland en gemeente Vlissingen tot een passend pakket compensatiemaatregelen moet komen. Hiermee is meer duidelijk geworden over de verhuizing; er blijft echter een paar onduidelijkheden. Met de brief aan de staatssecretaris vragen de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht om duidelijkheid over het volledig beschikbaar komen van het kazerneterrein in Doorn en het tijdpad daarvan.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de bijgevoegde brief aan staatssecretaris mevrouw B. Visser vast te stellen en te verzenden;
  2. de bijgevoegde brief aan Provinciale Staten vast te stellen en te verzenden.

 • 11

  Essentie / samenvatting:
  Het Rijk heeft ingrijpende maatregelen genomen om het coronavirus te beteugelen.
  Deze maatregelen hebben een grote invloed op de bedrijfsprocessen van bedrijven en organisaties, waardoor het voortbestaan van deze bedrijven en organisaties en werkgelegenheid worden bedreigd. Genoemde maatregelen hebben ook invloed op activiteiten die organisaties en bedrijven in het kader van reeds verleende subsidies uitvoeren of nog in de toekomst zouden uitvoeren.
  Onder deze omstandigheden valt het te voorzien dat in een aantal gevallen gesubsidieerde activiteiten niet (helemaal) of pas op een later tijdstip kunnen worden gerealiseerd. Te denken valt  hierbij bijvoorbeeld aan  afgelaste evenementen. De verwachting is dat dit gesubsidieerde activiteiten kan betreffen op nagenoeg alle beleidsterreinen.
  Het is voor de desbetreffende organisaties van groot belang om duidelijkheid te krijgen hoe de provincie in dit soort situaties omgaat met de subsidieverlening. Daarom stelt GS beleidsregels vast: Hierin staat dat organisaties ook bij het niet uitvoeren van de activiteiten als gevolg van de Coronacrisis de subsidie kunnen behouden voor uitgaven die reeds zijn gedaan of al onontkoombaar zijn. Deze beleidsregels zijn niet bedoeld om los van de gesubsidieerde activiteiten, organisaties financieel te ondersteunen. Op dit punt worden organisaties verwezen naar de financiële steunmaatregelen van het Rijk.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. Bijgevoegde beleidsregels vast te stellen waarbij in essentie:
  - 1. Het college geen gebruik maakt van de bevoegdheid om de subsidie lager vast te stellen als het niet of gedeeltelijk plaatsvinden van de gesubsidieerde activiteit is veroorzaakt door de coronavirusepidemie en de uitgaven voordien zijn gedaan of onontkoombaar waren wegens voordien aangegane verplichtingen
  - 2. het college beoordeelt in deze situatie in eerste instantie of de gesubsidieerde activiteit alsnog op een later moment kan worden uitgevoerd.
  - 3. daar waar de afgesproken activiteiten niet (geheel) kunnen worden nagekomen, rekening te houden met de reeds gemaakte (voorbereidings) kosten en deze in redelijkheid en billijkheid te vergoeden, tot maximaal het verleende bedrag.
  - 4. Indien een subsidieontvanger een verzoek doet om een gesubsidieerde activiteit vanwege het coronavirus uit te mogen stellen, dit verzoek indien de redelijkheid en billijkheid dit vragen, dit te honoreren.
  2. deze beleidsregels te publiceren in het Provinciaal Blad;
  3. de beleidsregels in werking te laten treden een dag na bekendmaking en met terugwerkende kracht tot 15 maart 2020;
  4. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 11A

  Essentie / samenvatting:
  Het Forum voor Democratie heeft schriftelijke vragen gesteld. Zij stelt dat de coronacrisis ontaardt in een financiële ramp voor bedrijven, ondernemers, zzp-ers, verenigingen en stichtingen en natuurlijk de inwoners van de provincie Utrecht. De centrale overheid heeft een zeer uitgebreid pakket aan maatregelen aangekondigd om de ergste economische nood te ledigen en het is goed dat de centrale overheid de regie hierin neemt.
  De FvD fractie in de provincie Utrecht, vindt dat ook onze bestuurslaag al wat in haar mogelijkheden ligt, moet doen om de economische gevolgen van deze crisis voor inwoners en bedrijven te bestrijden voor onze provincie, nu, en als het virus is uitgewoed. Daarom roept FvD GS op om zo snel als mogelijk met een overzicht te komen waarin objectief alle mogelijkheden staan beschreven die de provincie, ongeacht politieke voorkeuren, heeft voor economische schadebeperking. Dit inclusief de mogelijkheid van het instellen van een provinciaal noodfonds.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de heren W. Weyers en T. Dinklo van de fractie FvD
  betreffende “Coronacrisis” (d.d. 02-04-2020) vast te stellen en te verzenden.

 • 12

  Essentie / samenvatting:
  Het gebied Salmsteke is gelegen in de gemeente Lopik en ligt in de uiterwaarden van de Lek, aan de Lekdijk. Het maakt onderdeel uit van het dijkversterkingsprogramma Sterke Lekdijk van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Voor dit gebied zijn de kansen voor het meekoppelen van de ontwikkeling van recreatie en natuur aan de dijkversterking verkend. In de voorliggende Samenwerkingsovereenkomst
  planuitwerking en realisatie Salmsteke Ontkiemt! (hierna: Overeenkomst) worden afspraken gemaakt voor dijk en uiterwaarden met de partners (HDSR, Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL), Rijkswaterstaat (RWS), Staatsbosbeheer (SBB) en de gemeente Lopik). HDSR zal dit project gaan trekken. Onderdeel van de afspraken is de financiering. De totale kosten voor planvorming en realisatie zijn € 5.595.962,- en worden gedragen door de verschillende partners. Onder voorbehoud van besluitvorming door PS (via het op 8 april geagendeerde Integraal Gebiedsprogramma- (IGP) realisatieplan Salmsteke) draagt de provincie € 1.388.062,- bij voor de ontwikkeling van een recreatieplas en het uitbreiden van recreatieve fiets- en wandelroutes. Met dit voorstel worden GS gevraagd de Samenwerkingsovereenkomst vast te stellen en aan te gaan.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de Samenwerkingsovereenkomst planuitwerking en realisatie Salmsteke Ontkiemt! vast te stellen en aan te gaan.

 • 14

  Essentie / samenvatting:
  Op 12 maart 2020 heeft de heer Dercksen van de PVV schriftelijke vervolgvragen gesteld over de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord (SLA) door de provincie Utrecht. Een groot deel van de vragen gaat over biomassa. In de beantwoording wordt benadrukt dat het SLA erop gericht is de emissies naar de lucht van o.a. biomassa installaties te verminderen en een betere gezondheid te realiseren.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vervolgvragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende “schone lucht akkoord” vast te stellen en te verzenden.

 • 15

  Essentie / samenvatting:
  Op 17 juli 2019 heeft de Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. alsmede de vereniging Leefmilieu verzocht tot intrekking van de op 1 mei 2019 door GS op grond van de Wet natuurbescherming verleende vergunning voor een veehouderij aan de Dr. Welfferweg 29 te Westbroek. Bij besluit van 3 oktober 2019 is door GS besloten tot afwijzing van bovenstaand verzoek tot intrekking.
  Tegen dit besluit heeft de Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. alsmede de vereniging Leefmilieu bezwaar aangetekend en naar aanleiding daarvan heeft de Awb-adviescommissie van PS en GS op 21 januari 2020 geadviseerd het bezwaar ontvankelijk en vanwege een motiveringsgebrek gegrond te verklaren, en proceskosten te betalen indien het bestreden besluit wordt herroepen.
  In de beslissing op bezwaar wordt het motiveringsgebrek hersteld, het bestreden besluit (met inachtneming van de gewijzigde motivering) in stand gelaten en worden geen kosten van rechtsbijstand vergoed.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de bezwaren (deels) gegrond te verklaren en het besluit van 3 oktober 2019 onder aanvulling van de motivering in stand te laten;
  2. de afdoeningsbrief vast te stellen, te verzenden en voor de motivering van de beslissing, voor zover deze niet wordt aangevuld, met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht, te verwijzen naar het advies van 21 januari 2020 van de Awb-adviescommissie van PS en GS.