GS-Besluiten

dinsdag 27 oktober 2020 09:30 - 12:30
Locatie:
Microsoft- Teams vergadering
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.08.H

  Essentie / samenvatting:
  In de Nota Verbonden Partijen van de provincie is vastgelegd dat eenmaal per collegeperiode de verbonden partijen geëvalueerd worden. De evaluatie heeft nu plaatsgevonden en is uitgevoerd door Arcadis. De uitkomsten hiervan zijn besproken binnen het CMT van de provincie en hebben geresulteerd in de reactie zoals verwoord in dit collegevoorstel. Gedeputeerde Staten wordt gevraagd de aanbevelingen over te nemen en vast te stellen. De Statenleden worden geïnformeerd middels de bijgevoegde statenbrief en uitgenodigd om deze te betrekken bij het opstellen van de kaders voor de geactualiseerde nota verbonden partijen. De planning is om met de statenleden hierover in gesprek te gaan op 20 januari 2021.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. vaststellen van het het rapport Evaluatie Verbonden Partijen 2020 provincie Utrecht door GS;
  2. GS besluiten om de aanbevelingen over te nemen zoals verwoord in dit voorstel;
  3. de bijgevoegde Statenbrief vast te stellen en deze ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Binnen het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) werkt de provincie o.a. aan de ontwikkeling van nieuwe natuur. In dat kader heeft de provincie in de afgelopen jaren grond gekocht binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De provincie wil zelf geen eindbeheerder zijn van deze gronden en is zodoende op zoek naar een derde partij die de gronden wil kopen en die de natuur hier gaat ontwikkelen en/of in stand kan houden. Dit laatste is afhankelijk van of de gronden al zijn ingericht als natuurgebied of dat dit nog moet gebeuren.
  In het kader van een grotere ruil tussen de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer (SBB) en andere partijen, kan nu een groot aantal percelen worden verkocht aan SBB (toedeling in de grotere ruil). In totaal gaat het om ca. 167 ha waar nu de aktepassering voor plaats kan vinden, als eindstuk van een langdurig onderhandelingstraject. Deze grote ruil wordt ook wel de Bovenlandendeal genoemd, naar het gebied waar de eerste aktepassering plaatsvond en dat daarmee de start was van deze gefaseerde ruil. De verkoop die nu voorligt gebeurt tegen de natuurwaarde van de percelen (= 15% van de agrarische waarde of de marktwaarde van een specifiek natuurbeheertype als er al is ingericht), gekoppeld aan afspraken over het ontwikkelen en in stand houden van natuur op deze percelen. De voorgenomen verkopen aan SBB zijn op de provinciale website gepubliceerd. De afspraken met SBB zijn vastgelegd in verschillende koopovereenkomsten en aanvullende overeenkomsten die gericht zijn op de ontwikkeling en/of instandhouding van de natuur. Levering van de percelen vindt plaats na het besluit van Gedeputeerde Staten om akkoord te gaan met de koopovereenkomsten en de aanvullende overeenkomsten, vandaar dat de verkoop nu wordt voorgelegd ter besluitvorming. De komende maanden worden nog andere transacties in het kader van de Bovenlandendeal voorgelegd.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de volgende percelen tegen de natuurwaarde te verkopen aan Staatsbosbeheer in het kader van een grotere ruil, gekoppeld aan afspraken over realisatie en instandhouding van natuur op deze terreinen, en daartoe:
  - ten aanzien van de percelen De Meije (kadastraal bekend als Zegveld sectie F, nummer 172 (3.04.80 ha) en 616 (15.58.51 ha) met een totale omvang van 18.63.31 ha) de verkoopovereenkomst en de aanvullende overeenkomst Grond ten behoeve van natuurontwikkeling Schraallanden De Meije vast te stellen en aan te gaan;
  - ten aanzien van de percelen Meeuwenkampje (kadastraal bekend als Veenendaal G 1923 (7.17.40 ha), 1113 (1.24.90 ha), 1120 (0.64.00 ha), 192 (0.52.60 ha) met een totale omvang van 9.58.90 ha) de verkoopovereenkomst en de kwalitatieve verplichting Natuur Veenendaal/Renswoude Meeuwenkampje  vast te stellen en aan te gaan;
  - ten aanzien van de percelen Marickenland (kadastraal bekend als Wilnis D 2313, 2236, 2314, 2310, 2241 (samen groot: 35.00.47 ha); Wilnis D 2258 en Waverveen D 737, 741, 736, 739, 740, 755, 756 (samen groot: 18.80.40 ha); Waverveen B 2782, 2783, 2194, 2195, 2927, 2928 (samen groot: 22.13.20 ha); Waverveen B 2956, 2991, 2989, 2990 en Vinkeveen F 1559  (samen groot: 20.59.65 ha) de verkoopovereenkomst en de aanvullende natuurovereenkomst 2467 Marickenland vast te stellen en aan te gaan;
  - ten aanzien van de percelen Demmerik, Groot Wilnis Vinkeveen (kadastraal bekend als Vinkeveen G 372 (4.56.75 ha), 483 (3.37.60 ha), 679 (1.60.39 ha), 689 (4.09.09 ha) met een totale omvang van 14.17.83 ha) de verkoopovereenkomst en de aanvullende natuurovereenkomst 2721 Groot Wilnis-Vinkeveen (reservaat Demmerik) vast te stellen en aan te gaan;
  - ten aanzien van de percelen Oostelijke Vechtplassen (kadastraal bekend Maartensdijk N 2756 (15.13.20 ha; oud nr. 144 ged.), 136 (3.28.75 ha), 2501 (0.12.20 ha), 2498 (6.43.90 ha) met een totale omvang van 24.84.85 ha) de verkoopovereenkomst en de aanvullende overeenkomst grond ten behoeve van natuurontwikkeling OVP vast te stellen en aan te gaan;,
  - ten aanzien van de percelen Wilnis en Bunschoten (kadastraal bekend als Wilnis E 1602 (0.98.25 ha), Bunschoten M 1491 (0.18.20 ha) en 1492 (0.83.50 ha) met een totale omvang van 2.99.95 ha) de verkoopovereenkomst en de aanvullende overeenkomsten 3641 Wilnis/Bunschoten vast te stellen en aan te gaan;
  2. de opbrengst en het (verkoop)resultaat  ten gunste of ten laste te brengen van de diverse posten zoals vermeld in onderstaand schema, excl. bijkomende kosten voor de aktepassering: De Meije: koopsom (opbrengst): €168.000, boekwaarde (bedrag komt ten gunste van balanspost Grondvoorraad NNN-grond (P2501.033)): €180.000, verschil boekwaarde en opbrengst (te weten: kosten (-)/ opbrengsten (+)) voor programma AVP): - €12.000, ten laste van P2504.151 (nummer in de financiële administratie); Meeuwenkampje: koopsom: €168.000, boekwaarde: €96.000, verschil: + €72.000, ten gunste van P2503.177; Marickenland: koopsom: €799.000, boekwaarde: €965.000, verschil: - €166.000, ten laste van P2504.152; Demmerik: koopsom: €108.000, boekwaarde: €142.000, verschil: - €34.000, ten laste van P2504.153; Oostelijke Vechtplassen: koopsom: €242.000, boekwaarde: €250.000, verschil: - €8.000, ten laste van P2504.132; Wilnis en Bunschoten: koopsom: €21.000, boekwaarde: €30.000, verschil: - €9.000, ten laste van P2503.178.

 • 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  De PVV heeft vragen gesteld over het aantal slachtoffers onder dieren als gevolg van windmolens, de gezondheidseffecten voor de mens en de maatschappelijke kosten van o.a. de gezondheidseffecten.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV over windmolens, vast te stellen en te verzenden

 • 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  De Statenleden Fiscalini (FvD) en Dercksen (PVV) hebben vragen gesteld over de besluitvorming in Provinciale Staten over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES) van de regio’s U16, de Regio Amersfoort en Food Valley op 23 september jongstleden in het licht van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 25 juni 2020 (zaak C-24/19) over Vlaamse milieunormen voor windturbines. In de vraagstelling wordt gesteld dat vanwege dit arrest de besluitvorming over de concept-RES’en in strijd is met het Europees recht. In de beantwoording stellen GS dat hiervan geen sprake is.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Fiscalini van het Forum voor Democratie en Dercksen van de Partij voor de Vrijheid betreffende de Regionale Energie Strategieën (dd. 5-10-2020) vast te stellen en te verzenden.

 • 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  GS besluiten om de POP3-regeling Jonge Landbouwers 2020 open te stellen vanaf 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021. Het subsidieplafond wordt vastgesteld op € 400.000. De Jonge Landbouwersregeling (JOLA-regeling) wordt voor de zesde keer opengesteld. Dankzij deze regeling kunnen jonge landbouwers gestimuleerd worden om duurzaam te investeren in hun bedrijf. In deze openstelling bestaat de investeringslijst uit 28 categorieën. De regeling is bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten het openstellingsbesluit voor de POP3-regeling Jonge Landbouwers 2020 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.

 • 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 10 september 2019 hebben Gedeputeerde Staten beslist op de bezwaren van Windpark Goyerbrug B.V. die waren gericht tegen voorschriften verbonden aan hun ontheffing van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. Gezien de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 7 augustus 2020 moet opnieuw op deze bezwaren worden beslist door Gedeputeerde Staten. Met de nieuwe beslissing op bezwaar zijn een aantal voorschriften, verbonden aan de ontheffing, aangepast.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het besluit van 10 september 2019 ten aanzien van Windpark Goyerbrug B.V. deels te herroepen en de aangepaste voorschriften vast te stellen;
  2. de afdoeningsbief vast te stellen en te verzenden.

 • 01A
 • 03A

  Essentie / samenvatting:
  Op 14 augustus 2020 is, bij wijze van een verzoek op grond van de Wob, door dhr. J. Maes van De Telegraaf openbaarmaking gevraagd van alle documenten die betrekking hebben op de tevredenheid van het personeel over de organisatie en de leiding van de provincie. Bij het beoordelen van de documenten die onder de reikwijdte van dit verzoek vallen is gebleken dat het verzoek ook documenten betreft waarop Gedeputeerde Staten geheimhouding hebben opgelegd. De geheimhouding is door Provinciale Staten bekrachtigd op 7 februari 2019. Dit betreft het MTO 2018 en de daarmee verband houdende presentatie van Great Place to Work (GPTW).
  Op grond van de Wob en jurisprudentie dient het Wob-verzoek te worden gezien als een verzoek tot opheffing van de opgelegde geheimhouding.
  Vermeld moet worden dat, ondanks de geheimhouding die op de bovenstaande stukken rust en de betreffende gegevens niet aan de verzoeker zijn verstrekt, informatie waar de geheimhouding op rust door de Wob-verzoeker is gebruikt voor publicatie van een artikel in de Telegraaf van 23 oktober.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten kennis te nemen van het bijgevoegde Statenvoorstel en deze ter besluitvorming naar Provinciale Staten door te sturen.

 • 04

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO bestuur vergadert op 29 oktober 2020 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:
  1. 2a. ‘Route35 verdeelsystematiek’, met inachtneming van de opmerking in de toelichting;
  2. 2b. ‘Digitale tweedaagse IPO-bestuur: Gebiedsopgaven 3.0 – nu verder’, met inachtneming van de opmerkingen in de toelichting;
  3. 3a. ‘cao onderhandelaarsmandaat’.

 • 05

  Essentie / samenvatting:
  Het niet tijdig verkrijgen van de indienststellingsvergunning leidt tot een latere start van de exploitatie van de SUNIJ-lijn. De Provinciale Staten zijn hierover in september geïnformeerd, de datum waarop de exploitatie zou kunnen starten was op dat moment nog niet bekend. Aan de Provinciale Staten is toegezegd dat zij in oktober worden geïnformeerd over de voortgang van het verkrijgen van de indienststellingsvergunning. Met de statenbrief worden de Provinciale Staten op de hoogte gebracht van de verdere ontwikkelingen bij het verkrijgen van de indienststellingsvergunning en de inspanningen die zijn gedaan om tot een realistische en haalbare planning te komen.
  Daarnaast verlopen de werkzaamheden ter versteviging van de damwanden bij IJsselstein Zuid niet conform planning. Daarom zullen de trajecten Utrecht – Nieuwegein en Nieuwegein – IJsselstein Zuid in beginsel gefaseerd in dienst worden genomen.
  Deze update heeft betrekking op het deelproject Ombouw SUNIJ-lijn. De voortgang van de overige deelprojecten is onderdeel van de kwartaalrapportage die in december 2020 aan de Provinciale Staten wordt toegezonden.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de recente ontwikkelingen binnen het project VRT;
  2. de statenbrief “Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT), voortgang indienststelling: update oktober 2020” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. het nieuwsbericht “Planning ingebruikname SUNIJ lijn bekend” vast te stellen.

 • 06

  Essentie / samenvatting:
  Snel na het uitbreken van het corona-virus in Nederland en de daarop volgende rijksmaatregelen was duidelijk dat de impact daarvan op het project Vernieuwde Regionale Tramlijn groot is. Naast tijdsvertraging, doet de hoofdaannemer (BAM Infra B.V.) een beroep op vergoeding van extra kosten die zijn gemaakt om de rijksmaatregelen uit te voeren en het corona-risico te beheersen. Dit betreft het deelproject Ombouw SUNIJ-lijn. Afgesproken is dat na het inzichtelijk maken van de extra kosten, bepaald zal worden welk deel door de provincie vergoed wordt. Hierbij is het principe van “redelijkheid en billijkheid” leidend.
  BAM Infra B.V. heeft de afgelopen periode de meerkosten inzichtelijk gemaakt en onderbouwd. Dit is door Infra Kompas, een door BAM en provincie Utrecht gezamenlijk ingehuurde onafhankelijke partij, en het door de provincie ingestelde beoordelingsteam kritisch beoordeeld. Op 4 november 2020 vindt het gesprek met BAM Infra B.V. plaats waarbij onderhandeld wordt welk deel van de meerkosten de provincie bereid is op zich te nemen. De opgavemanager OV-projecten kan binnen de door de Gedeputeerde Staten gegeven onderhandelingsruimte tot overeenstemming met BAM komen. Hierna wordt de Gedeputeerde Staten gevraagd om de benodigde middelen uit het bij PS besluit van 15 juli 2020 ((Docnr. 82010C4B, d.d. 2 juni 2020 - Aanvraag aanvullend krediet Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT) 2020) geoormerkte budget vrij te geven.
  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. akkoord te gaan met de interpretatie van “redelijkheid en billijkheid” en de in bijlage 1 opgenomen onderhandelingsruimte voor de vergoeding van de meerkosten door de provincie Utrecht aan BAM Infra B.V.;
  2. de opgavemanager OV-projecten te mandateren om binnen deze onderhandelingsruimte tot overeenstemming met BAM Infra B.V. te komen;
  3. voor Bijlage 1 tot 1 januari 2022 geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 van de Provinciewet. Hierbij wordt beroep gedaan artikel 10 lid 2 sub g van Wet openbaarheid van bestuur.

 • 06A

  Essentie / samenvatting:
  In september 2020 heeft er een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) plaatsgevonden. De uitslagen hiervan zijn op 9 oktober naar alle medewerkers gestuurd. Deze informatie is gebruikt voor een artikel in De Telegraaf op 23 oktober jl. Dit artikel is geplaatst voordat de Staten over de uitslagen van het MTO 2020 zijn ingelicht. Daarbij stonden eveneens de uitslagen van het MTO 2018 in de bijlage. Dit had niet mogen gebeuren, daar in februari 2019 door de Staten de voorgestelde geheimhouding is bekrachtigd. Naar aanleiding van een WOB-verzoek ligt er naast deze statenbrief eveneens een verzoek tot opheffing van de geheimhouding.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief ‘Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 2020’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 07

  Essentie / samenvatting:
  Jaarlijks laten GS een onderzoek uitvoeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur (ex artikel 217a van de Provinciewet en artikel 26 van de Financiële verordening). De onderwerpen van GS-onderzoeken zijn vaak strategische thema’s op het terrein van beleid, uitvoering of bedrijfsvoering. De GS-onderzoeken zijn agenderend, gericht op leren en het ontwikkelen van handelingsrepertoire. GS zijn vrij in de keuze voor het onderwerp voor 2021. Voor het GS-onderzoek 2021 wordt het onderwerp ‘Strategisch vermogen’ voorgesteld, omdat het bijdraagt aan de ambities in het coalitieakkoord voor de ontwikkeling van de organisatie ten aanzien van strategie. Het eindrapport wordt ter kennisname naar Provinciale Staten gestuurd met een afschrift aan accountant en Randstedelijke Rekenkamer.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het onderwerp ‘Strategisch vermogen’ vast te stellen als onderwerp van het onderzoek in 2021 naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur;
  2. opdracht te geven dit onderwerp nader uit te werken in een plan van aanpak dat met de bestuurlijk opdrachtgever verder afgestemd wordt;
  3. gedeputeerde Strijk te machtigen als verantwoordelijke gedeputeerde om uitvoering te geven aan het onderzoek;
  4. de statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 10

  Essentie / samenvatting:
  De PCL heeft een advies geschreven, naar aanleiding van het voornemen van het college om een Sociale Agenda op te stellen. In dit advies wordt de voorlopige scope van de Sociale Agenda, “Met de sociale bril naar bestaande beleidsterreinen kijken” onderschreven. Daarnaast geeft de PCL afwegingen mee voor de verdere uitwerking van de Sociale Agenda. In grote lijnen volgt het advies van de PCL de voorgestelde richting van de provincie met de Sociale Agenda. Op 14 september 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de PCL en waarnemend gedeputeerde Bruins Slot, waarin het advies op een constructieve wijze besproken is. Om het advies formeel af te ronden is afgesproken dat er een brief naar de PCL wordt gestuurd, waarin GS aangeven het advies in grote lijnen op te volgen.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten het PCL advies mee te nemen in de verdere uitwerking van de Sociale Agenda en de antwoordbrief vast te stellen.

 • 11

  Essentie / samenvatting:
  Statenlid R. Dercksen van de PVV heeft aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van een memo over de voorgang van het Energiefonds Utrecht dat op 29 augustus 2020 naar de commissie Milieu en Mobiliteit is gestuurd. De PVV vraagt o.a. om een nadere specificatie van de 85 projecten waarin het energiefonds heeft geïnvesteerd. De gevraagde gegevens worden, deels onder geheimhouding, verstrekt.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1.de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de PVV betreffende nadere opgave van de besteding provinciaal Energiefonds vast te stellen en te verzenden;
  2. geheimhouding op te leggen op bijlage 2 o.b.v. art 10 lid 2 sub g van de Wob.

 • 15

  Essentie / samenvatting:
  Voor Provinciale Staten (PS) is de voortgangsrapportage opgesteld van de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) gebiedsbescherming stikstof over het derde kwartaal van 2020 (1-7-2020 t/m 30-9-2020). In de voortgang over dit derde kwartaal is de voortgang van afhandeling van vergunningaanvragen beschreven.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de memo informatieverstrekking vergunningverlening stikstof derde kwartaal 2020 over het derde kwartaal 2020 van de vergunningverlening Wet natuurbescherming gebiedsbescherming stikstof vast te stellen en aan PS  te verzenden ter informatie.