GS-Besluiten

dinsdag 17 november 2020 09:30 - 11:45
Locatie:
Microsoft- Teams vergadering
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de voortgang van de realisatie van de Uithoflijn. Dit betreft de derde kwartaalrapportage van 2020. Zoals afgesproken worden ook de ontwikkelingen gedeeld die na de sluiting van het derde kwartaal hebben plaatsgevonden.
  Sinds begin september rijdt Tram 22 met een frequentie van 12 ritten per uur per richting om in verband met de COVID-19 maatregelen, reizigers voldoende ruimte in de tram en op de haltes te bieden.
  In de herfstvakantie zijn de aantoningsritten gereden voor de frequentie van 16 keer per uur per richting. Nadat de samenwerking tussen de nieuwe beveiligingssoftware (versie 27) en de overige systemen was verbeterd, is woensdag 28 oktober de aantoning voltooid. Op 30 oktober is het laatste akkoord ontvangen van de vervoerder Qbuzz, de verkeersdienstleiders en de beheerorganisatie.
  Nu de aantoning positief is afgerond en de overige déchargevoorwaarden goed vorderen, wordt het einddossier Uithoflijn afgerond en de besluitvorming over décharge voorbereid. Naar verwachting zal dit in december 2020 worden voorgelegd aan de colleges van GS en B&W.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. de kwartaalrapportage werkend tramvervoerssysteem Uithoflijn over Q3 2020 vast te stellen; 2\. de Statenbrief vast te stellen en deze met de kwartaalrapportage toe te zenden aan Provinciale Staten en gedeputeerde mobiliteit te mandateren\, na vaststelling\, kleine aanpassingen aan te brengen\.
 • 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  De GroenLinks-fractie uit Provinciale Staten heeft vervolgvragen gesteld over de doorlopen procedure rond de aanvraag om een omgevingsvergunning door MSD Intervet in de gemeente De Bilt. Het bedrijf valt onder het regime van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te Zaandam voert voor zulke bedrijven namens de provincie alle taken uit op het gebied van toezicht, vergunningverlening en handhaving. Gedeputeerde Staten leggen in hun antwoorden uit,
  dat pas eind september jl. duidelijk is geworden dat de gemeente De Bilt ten onrechte om een zogeheten Verklaring van geen bedenkingen is gevraagd. Een en ander is nu gecorrigeerd. Gedeputeerde Staten hebben Burgemeester en Wethouders van De Bilt hierover bericht. Uit de beantwoording van de vragen blijkt ook, dat over het bedrijf MSD Intervet de afgelopen vier jaar slechts twee klachten zijn ontvangen. Beide klachten hielden geen verband met de reguliere bedrijfsactiviteiten.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: De beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid mevrouw M.de Jong (Groen Links) betreffende het uitbreidingsplan van Brzo-bedrijf MSD Intervet (gemeente De Bilt) vast te stellen en te verzenden.
 • 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten wijzen op basis van de Wet lokaal spoor de beheerder van de lokale spoorweginfrastructuur aan en belasten de beheerder of een vervoerder met de verkeersleiding over de lokale spoorweg. Tijdige besluiten zijn noodzakelijk voor de continuïteit van het trambedrijf. De huidige besluiten eindigen op 1 december 2020. Gedeputeerde Staten hebben vanaf 1 december 2020 binnen de provinciale organisatie het team Trambedrijf Beheer en Onderhoud aangewezen als beheerder en vervoerder Qbuzz BV belast met de verkeersleiding. De huidige taakverdeling is hiermee voortgezet.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1. team Trambedrijf Beheer en Onderhoud van de provincie Utrecht van 1 december 2020 tot 1 december 2025 aan te wijzen als beheerder van de lokale spoorweginfrastructuur en daartoe de bijgevoegde beschikking te verzenden; 2. Qbuzz BV vanaf 1 december 2020 tot het einde van de looptijd van de concessie “Tram en bus regio Utrecht 2013-2023”, inclusief de eventuele verlenging(en) hiervan en onder de voorwaarde dat zij beschikt over een geldig veiligheidscertificaat, te belasten met de verkeersleiding over de lokale spoorweg in de gemeenten Nieuwegein, Utrecht en IJsselstein en daartoe de bijgevoegde beschikking te verzenden; 3. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
 • 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  In maart 2020 heeft de Bestuurlijke Commissie Stikstof het programmaplan inclusief de begroting voor 2020 vastgesteld voor de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS). Daarbij werd de financiële dekking geregeld via een kassiersfunctie. Met het hier beschreven besluit wordt ingestemd met de begroting voor de IPS van 2021 en worden de middelen beschikbaar gesteld.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.de voorgestelde IPS-begroting voor 2021 van €4,16 mln. vast te stellen en volgens de IPO-verdeelsleutel 2021 over de 12 provincies een bedrag van € 374.000,-- beschikbaar te stellen; 2.te concluderen dat de tijdelijke hulpstructuur van AC en BC Stikstof door middel van IPS-ondersteuning in 2021 wordt voortgezet, het kernteam te vragen te bewaken wanneer kan worden afgeschakeld naar de reguliere BAC-structuur en hierover in het kader van de begroting 2022 te rapporteren.
 • 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  De Uitvoeringsverordening subsidie Instandhouding Molens provincie Utrecht dient om uitvoering te geven aan de subsidieverlening volgens het cultuur- en erfgoedbeleid zoals vastgesteld in het Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 ‘Voor Jong & Altijd’. De uitvoeringverordening is gericht op het onderhouden en in stand houden van rijksmonumentale molens.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. de Uitvoeringsverordening subsidie Instandhouding Molens provincie Utrecht\, nr\. 821A7D61\, vast te stellen; 2\. de uitvoeringsverordening subsidie Instandhouding Molens\, nr\. 821A7D61\, te publiceren in het Provinciaal blad\.
 • 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 2 november 2020 heeft de Awb-adviescommissie van PS en GS een advies uitgebracht over het bezwaar van de heer van Nieuwenhoven namens een groep bewoners uit Nieuwegein tegen de toekenning van een subsidie in de vorm van een renteloze lening aan Wartmebron C.V.
  De Awb-adviescommissie van PS en GS adviseert de bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren, omdat ze geen belanghebbenden zijn bij het bestreden besluit.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1. het ingediende bezwaar d.d. 5 juni 2020 niet-ontvankelijk te verklaren; 2. de afdoeningsbrief vast te stellen, te verzenden en voor de motivering van hun beslissing op bezwaar -met toepassing van artikel 3:49 van de Awb-  te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS.
 • 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 30 oktober 2019 is in Provinciale Staten een motie aanvaard ‘Meer toiletten erbij maakt iedereen blij!’. In deze motie wordt het college verzocht te bezien op welke plekken in de provincie, specifiek bij toeristische overstappunten (TOP), busstations, langs snelfietsroutes en in natuurgebieden vrij toegankelijke toiletten ontbreken en om met derden op de ontbrekende plekken alternatieve mogelijkheden te bespreken.
  Als uitwerking van de motie zijn inventarisaties op genoemde plekken uitgevoerd. Tevens zijn contacten gelegd met gemeenten en terreinbeherende organisaties, om hen op deze behoefte te wijzen en met hen in gesprek te gaan om te kijken naar mogelijke tijdelijke oplossingen. Bij het lopende verbeterplan van de kwaliteit en de ligging van TOPs wordt de combinatie met horeca nagestreefd.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1. in te stemmen met de wijze van beantwoorden van de motie ‘Meer toiletten erbij maakt iedereen blij’, zoals in het voorstel opgenomen; 2. de Statenbrief vast te stellen en door te zenden aan Provinciale Staten.
 • 01A
 • 04

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO bestuur vergadert op 19 november 2020 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie voor deze
  bestuursvergadering opgesteld.


  Besluit
  **Beslispunten:** Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen: 1. 3a. ‘Profiel, vacature en proces nieuwe directeur Interprovinciaal Overleg 2021’; 2. 3b. ‘Bestuurlijke afspraken Delta-aanpak waterkwaliteit’; 3. 3c. ‘Coördinerende rol voor de provincies in de regionale energie-infrastructuur’; 4. 3d. ‘Vergaderschema 2021’; 5. 3e. ‘Actualiteiten werkgeverszaken’; 6. 3f. ‘Machtiging mantelcontract collectieve contractanten zorgverzekeraars’’. Gedeputeerde een standpunt in te laten nemen m.b.t.: 1. 2b. ‘Route35 verdeelsystematiek’.
 • 07

  Essentie / samenvatting:
  Provinciale Staten wil graag geïnformeerd worden over de stand van zaken betreffende de doorontwikkeling van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). Door middel van de bijgesloten statenbrief worden Provinciale Staten (PS) hierover geïnformeerd.
  Mede als gevolg van doorontwikkeling van de RUD en de effecten als gevolg van Covid-19 en de invoering van de Omgevingswet heeft het Algemeen Bestuur van de RUD op 1 oktober jl. besloten geen kadernota 2022 op te stellen maar deze samen te voegen met de programmabegroting 2022. Op deze programmabegroting kan het college van gedeputeerde Staten zienswijzen indienen. Naar verwachting zal de programmabegroting in april 2021 verschijnen.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1. Kennis te nemen van het besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD om de kadernota 2022 samen te voegen tot de programmabegroting 2022 van de RUD. 2. De bijgevoegde statenbrief ‘Stand van zaken doorontwikkeling Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht’ vast te stellen.
 • 08

  Essentie / samenvatting:
  Bij een aanvraag voor een bedrijfsuitbreiding voor MSD Intervet (gemeente De Bilt) is onduidelijkheid gerezen over de juistheid van de vergunningverleningsprocedure. Het bedrijf valt onder het regime van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Voor dergelijke ondernemingen voert de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in Zaandam namens de provincie alle taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De gemeente De Bilt is van mening dat de aangevraagde uitbreiding valt onder de ‘kruimelgevallenregeling’ op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Burgemeester en Wethouders van De Bilt hebben aan de provincie gevraagd hierover een standpunt in te nemen. Gedeputeerde Staten bevestigen in hun antwoordbrief dat er een procedurefout is gemaakt. Voor de gevraagde bedrijfsuitbreiding is geen gemeentelijke
  Verklaring van geen bedenkingen vereist. Gedeputeerde Staten vragen Burgemeester en Wethouders van De Bilt om in plaats daarvan alsnog advies uit te brengen over de ruimtelijke impact van de bedrijfsuitbreiding.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1.  dat de geplande uitbreiding van MSD Intervet van een dermate beperkte aard is, dat deze valt onder de in artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde 'kruimelgevallenregeling'; 2.  het standpunt onder beslispunt 1 en de consequenties daarvan in een brief aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt uiteen te zetten en te verzenden.
 • 13

  Essentie / samenvatting:
  De Awb-adviescommissie van PS en GS brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden. Het bijgevoegde jaarverslag geeft inzicht in de afhandeling van bezwaarschriften en klachten over het jaar 2019.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1\. Het jaarverslag van de Adviescommissie bezwaar\, beroep en administratief beroep ter kennisneming aan te nemen; 2\. De statenbrief vast te stellen en ter kennisneming toe te zenden aan Provinciale Staten\.
 • 14

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten jaarlijks over verschillende (kleinere) onderwerpen van het natuurbeleid, waarover is afgesproken de informatie zoveel mogelijk gebundeld aan te leveren. Voor 2020 zijn dit de Zesde Voortgangsrapportage Natuur (VRN) en de resultaten van provinciaal veldonderzoek 2019. De jaarlijkse telling van de overzomerende ganzen ging niet door vanwege corona. De driejaarlijkse Rapportage Natuur wordt in maart 2021 aangeboden.


  Besluit
  Gedeputeerde Staten besluiten: 1. Kennis te nemen van de Zesde Landelijke Voortgangsrapportage Natuur, 2. De resultaten van het Provinciaal Veldonderzoek 2019 vast te stellen en 3. De statenbrief vast te stellen.