GS-Besluiten

dinsdag 23 juni 2020 09:30 - 12:30
Locatie:
Microsoft Teams-vergadering
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.06.H

  Essentie / samenvatting:
  De Blauwe Agenda is een uniek gebiedsinitiatief, waarmee de provincie Utrecht met een brede vertegenwoordiging van partners werkt aan een samenhangende visie op een waterrobuuste Utrechtse Heuvelrug. Deze visie wordt gebaseerd op verdere kennisontwikkeling en ervaringen die in lokale projecten zijn opgedaan. Deze lokale projecten worden door de Blauwe Agenda ondersteund met kennis, tijd en geld. In de visie wordt opgenomen hoe het doel van een waterrobuuste heuvelrug door middel van het vasthouden van water, extra infiltratie en integrale oplossingen de watervoorraad kan worden bereikt. Daarnaast willen de partners met de Blauwe Agenda de bewustwording over water onder bewoners, bedrijven en eigenaren vergroten. De Blauwe Agenda is onderdeel van de samenwerkingsagenda van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH). Nu de provincie het gebiedsinitiatief als trekker overneemt blijft het NPUH betrokken als verbinder met overige stakeholders. Met de partners die bijdragen aan de financiering van de Blauwe Agenda is een samenwerkingsovereenkomst overeengekomen, waarmee de samenwerking en financiering voor de komende 2 jaar is geregeld. Door middel van de statenbrief en het Plan van aanpak worden Provinciale Staten nader geïnformeerd over de Blauwe Agenda.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief vast te stellen en inclusief de bijlage (Plan van aanpak) ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 • 0.09.H

  Essentie / samenvatting:
  Op grond van de Wet lokaal spoor (Wls) is de provincie verantwoordelijk voor het tramsysteem in Utrecht. Het team Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) van de provincie is Beheerder van het lokaal spoor en de bijbehorende assets. Het jaarverslag 2019 geeft weer hoe het beheer en onderhoud vorig jaar is uitgevoerd. Dit betrof het dagelijks beheer van de tramverbinding tussen Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein (SUNIJ-lijn), en de Uithoflijn tussen het Centraal Station en het eindpunt P&R Science Park vanaf de start van de exploitatie op 16 december 2019. De beheerorganisatie was ook intensief betrokken bij het proefbedrijf van de Uithoflijn. Naast de start van de Uithoflijn was de realisatie en verhuizing naar de nieuwe tramremise een belangrijke mijlpaal voor de beheerorganisatie in 2019. Het jaarverslag geeft aan hoe de focus van de beheerorganisatie op de veiligheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de assets ligt.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van het door de Beheerder opgestelde Jaarverslag Beheer Tramsysteem 2019;
  2. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 0.11.H

  Essentie/ samenvatting:
  Het inhuurcontract voor de projectjurist opererend in het project Uithoflijn is door de Inkoopafdeling van de Provincie Utrecht vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief beoordeeld als onzeker. Dit betekent dat niet volledig zeker kan worden gesteld dat er sprake is van een rechtmatig contract volgens de aanbestedingswet.
  Het contract met de projectjurist is derhalve per 1 juni beëindigd en er is een opvolger geworven. In verband met een zorgvuldige overdracht is het wenselijk dat de projectjurist zijn opvolger nog gedegen kan inwerken en de lopende dossiers netjes over kan dragen. In dat kader dient het contract van de projectjurist nog met 4 weken te worden verlengd. Dit komt de voortgang van het dechargeproces van het project Uithoflijn ten goede.
  Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid, zekerheid en transparantie wordt Gedeputeerde Staten gevraagd het inhuurcontract met de zittende projectjurist te verlengen voor een periode van 4 weken met een maximum van 96 uren. Dit vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 15.000.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten het inhuurcontract van de projectjurist van de Uithoflijn met 4 weken (96 uren) te verlengen wetende dat de Inkoopafdeling van de Provincie Utrecht vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief het contract op onzeker heeft beoordeeld ten tijde van indiening van dit voorstel.

 • 0.12.H

  Essentie / samenvatting:
  Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) per 1 januari 2017 is de provincie verantwoordelijk geworden voor behoud en herstel van de biodiversiteit. In de programmabegroting zijn hiervoor middelen opgenomen. De uitvoering van de biodiversiteitsimpuls loopt voor een groot deel via subsidies. Om de uitvoering van projecten ter versterking van de natuurkwaliteit mogelijk te maken is de uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit (USB) opgesteld.  De USB vormt het toetsingskader van de projecten die gaan bijdragen aan de beoogde natuurkwaliteitsimpuls. In de verordening zijn 3 regelingen opgenomen. Het gaat om: 1) Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten (actieve soortenbescherming), 2) Soortenmanagementplan binnen de Utrechtse Aanpak (passieve soortenbescherming), 3) Bestrijding en beheersing invasieve exoten (invasieve exotenbestrijding). In 2020 is de USB aangepast op basis van ervaringen uit 2019.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht 2019 (GS 4 juni 2019, nr. 81F0EBE9) in te trekken;
  2. de Uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht 2020 (GS 23 juni, nr. 81FF23B1vast te stellen;
  3. het besluit te publiceren in het provinciaal blad;
  4. de portefeuillehouder te mandateren tot het aanbrengen redactionele wijzigingen.

 • 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  De Statenfractie 50PLUS heeft vragen gesteld over het aanstaande onderhoud aan de N228 in Montfoort. De vragen worden met de bijgevoegde statenbrief beantwoord.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  De beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Hoek van 50PLUS betreffende de N228 in Montfoort vast te stellen en te verzenden.

 • 0.15.H

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van een artikel in het AD en een raadsbrief van het college van B&W van de gemeente Utrecht over de uitkomsten van de definitieve uitkomsten van de kostenraming van het Voorlopig Ontwerp voor de vernieuwing/ opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) zijn door de heer De Jager van de VVD Statenfractie schriftelijke vragen gesteld.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid De Jager van VVD betreffende Noordelijke Randweg (NRU) vast te stellen en te verzenden.

 • 0.17.H

  Essentie / samenvatting:
  De Statenfractie Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over “het meten van reisgedrag door middel van het verzamelen van kentekengegevens”. De vragen worden met de bijgevoegde statenbrief beantwoord.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  De beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid van der Steeg van de Partij voor de Dieren betreffende “het meten van reisgedrag door middel van het verzamelen van kentekengegevens” vast te stellen en te verzenden.

 • 01A
 • 02

  Essentie / samenvatting:
  In de jaarstukken 2018 en 2019 (jaarverslag en jaarrekening) legt het College verantwoording aan PS af over het gevoerde beleid en de daarmee gepaard gaande baten en lasten. De concept jaarrekening 2018 sluit af met een positief nettoresultaat van € 5,025 mln. en de concept jaarrekening 2019 sluit met een positief resultaat van € 33,198 mln.
  Aangezien de jaarrekeningen 2018 en 2019 gelijktijdig door PS worden vastgesteld wordt het jaarrekeningresultaat 2018 in eerste instantie geheel gestort in de Saldireserve (Algemene reserve) en worden de bestemmingsvoorstellen 2018 meegenomen bij de voorstellen van 2019.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met (concept) jaarstukken 2018 (bijlage 1) en 2019 (bijlage 2) en deze ter vaststelling te verzenden aan PS;
  2. in te stemmen met het (concept)statenvoorstel inclusief de bestemmingsvoorstellen, de vrijval reserves en kenmerken reserve en deze ter besluitvorming te verzenden aan PS;
  3. de portefeuillehouder te machtigen in de jaarstukken (jaarverslag  en jaarrekening) 2018 en 2019 en het bijbehorende statenvoorstel (inclusief bijlagen) redactionele wijzigingen en financiële correcties aan te brengen en daarmee de eindredactie te verzorgen.

 • 05

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO bestuur vergadert op 25 juni 2020 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie op de agenda voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:
  1. 2a. ‘Corona’;
  2. 2b. ‘Verkenning naar verbetering slagkracht IPO’, met inachtneming van de aanpassingen in het advies en de aantekening van gedeputeerde Van Essen’;
  3. 2c. ‘Concept Programmabegroting en uitkomst eerste bespreking bestuurlijke commissie begroting’;
  4. 2d. ‘Adviseurs IPO-bestuur’, met inachtneming van de opmerking in het advies;
  5. 3b. ‘Ondertekenen Betonakkoord’;
  6. 3c. ‘Goederenvervoer en logistiek’;
  7. 3d. ‘Regeling drugsafvaldumpingen’;
  8. 3e. ‘Werkgeversvisie 2025’;
  9. 3f. ‘Inzet programma natuur’;
  10. 4a. ‘Actualiteiten werkgeverszaken’;
  11. 4b. ‘Overzicht leden IPO-bestuur en BAC’s’;
  12. 4c. ‘Vergaderschema 2021’, met inachtneming van de opmerking in het advies.

 • 07

  Essentie / samenvatting:
  Op 31 mei 2020 is de meicirculaire provinciefonds 2020 uitgebracht. De meicirculaire 2020 informeert de provincies over de hoogte van de provinciefondsuitkeringen voor 2020 en latere jaren.

  Het kabinet heeft samen met de koepels van de decentrale overheden in deze Corona-periode besloten om de schommelingen in het accres te dempen door de volume en loon- en prijsontwikkelingente bevriezen voor de jaren 2020 en 2021.
  Het is aan het nieuwe kabinet om in overleg met de koepels van de decentrale overheden te besluiten hoe in de toekomst met het accres om te gaan. Op 28 mei hebben de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over aanvullende maatregelen die het kabinet – vooruitlopend op het volledig in beeld brengen van de financiële gevolgen van Corona voor de medeoverheden voor de periode tot en met 1 juni – heeft genomen om medeoverheden te compenseren. Het doel is om medio juli een compleet beeld te hebben van de impact van de Corona-aanpak op de medeoverheden voor de periode tot 1 juni 2020. De hoogte en omvang van de reële compensatie vraagt een politieke bestuurlijke afweging, waarbij het uitgangspunt is dat de medeoverheden er als gevolg van de Corona-aanpak niet slechter voor komen te staan dan daarvoor.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de uitkomsten van de meicirculaire provinciefonds 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
  2. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten, inclusief financiële uitkomsten meicirculaire 2020 en de effecten op het begrotingssaldo.

 • 08

  Essentie / samenvatting:
  Gedeputeerde Staten zijn op basis van de Wet lokaal spoor verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het tramvervoersysteem in de provincie Utrecht. Het gaat om de lokale spoorinfrastructuur en de spoorvoertuigen voor de exploitatie van de Sneltram Utrecht Nieuwegein IJsselstein (SUNIJ-lijn) en van de Uithoflijn. Gezien het belang dat  wordt gehecht aan veiligheid is het Jaarverslag railveiligheid voor het tramvervoersysteem 2019 opgesteld. Dit jaarverslag bevat de verdeling van de verantwoordelijkheden vanuit de Wet lokaal spoor, gemandateerde bevoegdheden, statistische informatie, incidenten en de ontwikkeling binnen projecten. Ook voor 2020 en de daaropvolgende jaren zal een jaarverslag worden opgesteld, waardoor de ontwikkeling in de railveiligheid kan worden gevolgd.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Jaarverslag railveiligheid tramvervoersysteem 2019 vast te stellen;
  2. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 10

  Essentie / samenvatting:
  Aan Provinciale Staten is begin dit jaar de toezegging gedaan een presentatie te geven over het financiële model van de tram. Er was behoefte aan nadere achtergrondinformatie over de kostenposten en opbrengsten van het complete tramsysteem. Om de vergaderdruk te beperken wordt in plaats van mondeling, de informatie schriftelijk gedeeld.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief vast te stellen en deze met de beide presentaties over het financiële model van de tram toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 13

  Essentie / samenvatting:
  Om subsidies voor de restauratie van rijksmonumenten te kunnen blijven verstrekken conform de uitgangspunten van het Cultuur- en erfgoedprogramma provincie Utrecht 2020-2023 ‘Voor Jong & Altijd’ wordt de Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels provincie Utrecht 2020-2023 vastgesteld. De uitvoeringsverordening is gericht op de restauratie van rijksbeschermde monumenten, uitgezonderd woonhuizen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige uitvoeringsverordening zijn het plafondbedrag, de aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijke functie van monumenten en het beëindigen van de prioritaire status van historische buitenplaatsen. De gewijzigde uitvoeringverordening treedt in werking na publicatie in het provinciaal blad.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels provincie Utrecht 2020-2023, nummer 820ED3DF, met nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht vast te stellen en dit besluit bekend te maken in het Provinciaal blad van Utrecht;
  2. het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 24 mei 2016, nr. 81848367, met nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels provincie Utrecht) in te trekken;
  3. budget uit het Fonds Erfgoedparels van 2020 van € 4.000.000 te bestemmen voor de subsidieaanvraag voor de restauratie van hoofdgebouw en park van Paleis Soestdijk.

 • 16

  Essentie / samenvatting:
  Naar aanleiding van de brief van Gedeputeerde Staten aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (d.d. 19 mei 2020) waarin aandacht wordt gevraagd voor de zorgwekkende situatie van alleenstaande minderjarige vluchtelingen op de Griekse eilanden, en de bespreking van deze brief in het vragenhalfuur van de PS-vergadering van 27 mei jl, zijn statenvragen gesteld door R. Dercksen (PVV) en door R. Dercksen en T. Dinklo (FvD) gezamenlijk.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid Dercksen van de Partij voor de Vrijheid en van het Statenlid Dinklo van het Forum voor Democratie betreffende ‘massa-immigratie’ vast te stellen en te verzenden.