GS-Besluiten

dinsdag 24 maart 2020 09:30 - 12:30
Locatie:
Microsoft Teams
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.04.H

  Essentie / samenvatting:
  Provinciale Staten hebben op 10 december 2013 twee algemeen belangbesluiten genomen om te voldoen aan de Wet Markt & Overheid. Het eerste besluit ziet op de verhuur van de Statenzaal, de foyer en bijbehorende vergaderzalen. Het tweede besluit gaat over alle andere economische diensten die de provincie verricht.
  Beide besluiten voldoen niet aan de eisen die de huidige rechtspraak hieraan stelt. Bovendien zijn de besluiten niet goed gepubliceerd en daardoor niet in werking getreden.
  Provinciale Staten wordt voorgesteld het algemeen belangbesluitbesluit over verhuur met verbeterde motivering opnieuw te nemen. Het algemeen belangbesluit over de overige dienstverlening van de provincie is niet te herstellen. Daarom wordt Provinciale Staten voorgesteld dit in te trekken.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten het statenvoorstel Algemeen belangbesluit verhuur Statenzaal, foyer en vergaderruimten vast te stellen.

 • 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Aanvrager van POP3-subsidie, mevrouw Oosterlaken-Kasius, heeft een bezwaar ingediend naar aanleiding van een besluit waarin subsidie geweigerd is. Naar aanleiding van het bezwaar heeft een hoorzitting plaats gevonden. Uit de hoorzitting is een advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS voortgekomen waarin geconcludeerd is dat het bezwaar ongegrond verklaard kan worden. Voorliggend B-stuk bevat het voorstel om op basis van het advies van de Awb-commissie het bezwaar ongegrond te verklaren.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift tegen het besluit van GS ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van d.d. 4 juli 2019 in stand te laten;
  3. vergoeding van proceskosten niet toe te kennen;
  4. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering – met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht – te verwijzen naar de adviezen van d.d. 14 januari 2020 van de Awb-adviescommissie van PS en GS.

 • 0.16.H

  Essentie / samenvatting:
  Het instellingsbesluit regelt de officiële instelling van de kavelruilcommissie Kamerik-Harmelen. Deze commissie begeleidt het kavelruilproces in Kamerik-Harmelen, stelt ruilplannen op en adviseert de provincie op de uitvoer van de ruilplannen.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de Kavelruilcommissie Kamerik-Harmelen in te stellen.

 • 0.18.H

  Essentie / samenvatting:
  In Lopik is begin 2019 zonder ontheffing een al 30 jaar aanwezige poel gedempt en een bijbehorende forse houtopstand gekapt. Omdat daarmee de Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 en de Wet natuurbescherming zijn overtreden, is op 14 mei 2019 een last onder dwangsom opgelegd. Daartegen is bezwaar aangetekend. Gedeputeerde Staten hebben de overtredingen via een ontheffing onder voorschriften gelegaliseerd. Bezwaarde handhaaft zijn bezwaren tegen de eerder aan hem opgelegde last onder dwangsom. De Awb-adviescommissie concludeert dat bezwaarde met voortzetting van de bezwaarschriftprocedure geen procesbelang meer heeft omdat met de verleende ontheffing aan zijn bezwaren tegen de last onder dwangsom tegemoet is gekomen. Gedeputeerde Staten besluiten om het advies van de Awb-adviescommissie te volgen en bezwaarde in zijn bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift tegen de op 14-5-2019 opgelegde last onder dwangsom niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering te verwijzen naar het advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS van 18 februari 2020.

 • 0.19.H

  Essentie / samenvatting:
  Aan Résidence de Ridderhof B.V. is ontheffing verleend van verbodsbepalingen genoemd in hoofdstuk 3 (soortenbescherming) van de Wet natuurbescherming. Tegen deze ontheffing hebben twee belanghebbenden bezwaar gemaakt, namelijk de Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken en een groep bewoners van het park de Ridderhof. De Awb-adviescommissie van PS en GS heeft advies uitgebracht en adviseert de bezwaren (deels) gegrond te verklaren.
  Gedeputeerde Staten beslissen conform advies en vullen de motivering van de ontheffing in de twee (gelijkluidende) beslissingen op bezwaar aan. Dit betekent dat de ontheffing met deze nadere motivering in stand wordt gelaten.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. De bezwaren (deels) gegrond te verklaren en het besluit van 7 augustus 2019 met kenmerk 81F55D03 onder aanvulling van de motivering in stand te laten.
  2. De afdoeningsbrief vast te stellen, te verzenden en voor de motivering van de beslissing, voor zover deze niet wordt aangevuld, met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht, te verwijzen naar het advies van 7 november 2019 van de Awb-adviescommissie van PS en GS.

 • 0.20.H

  Essentie / samenvatting:
  Op 1 oktober 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht een besluit genomen tot vaststelling van verkeersmaatregelen ten behoeve van de verlaging van de maximumsnelheid van 80 naar 60 km/uur voor alle verkeer op de Graaf van Lynden van Sandenburgweg, provinciale weg N229, tussen Cothen en Werkhoven in de gemeente Wijk bij Duurstede. Tegen dit besluit zijn vier bezwaarschriften ingediend. Bezwaarmakers zijn het niet eens met de verlaging van de snelheid op de doorgaande weg. De Awb-adviescommissie van PS en GS stelt dat bezwaarmakers niet voldoen aan het vereiste dat zij een rechtstreeks belang hebben bij het aangevochten verkeersbesluit. Een willekeurige weggebruiker heeft een zodanig belang niet en kan derhalve geen bezwaar maken.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  - vast te stellen dat het advies van de bezwaarschriftencommissie zorgvuldig tot stand is gekomen, goed is gemotiveerd en geen gebreken kent;
  - het advies over te nemen, tot het onze te maken en het te gebruiken voor de beslissing op de bezwaren;
  - de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren;
  - de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering – met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht – te verwijzen naar het advies van d.d. 4 februari 2020 van de Awb-adviescommissie van PS en GS.

 • 05

  Samenvatting:
  De controle van de jaarrekening 2018 en 2019 is gestart, maar door PwC is het signaal afgegeven dat zij nadrukkelijke zorgen heeft over een tijdige kwalitatieve oplevering van de controledossiers. Ondanks de getroffen maatregelen ter versterking van de ambtelijke organisatie en het externe ondersteuningsteam blijkt de ingezette ontwikkeling vooralsnog niet te leiden tot het tijdig en met de gewenste kwaliteit (een volledige, juiste en actuele onderbouwing van balansposten en exploitatiegegevens aan de hand van besluiten, verslagen, administraties en overige vastleggingen) opleveren van de controledossiers. PwC heeft dan ook richting de portefeuillehouder hun eerste zorgen uitgesproken over de haalbaarheid van de planning mede in het licht van de uitbraak van het coronavirus. Want als gevolg van de maatregelen die zijn genomen wordt het proces ernstig bemoeilijkt, vanuit de organisatie en de controle door PwC. Daarbij benadrukt PwC dat de komende weken cruciaal zijn voor de rest van de controle.

  Besluit:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  - De Statenbrief Voortgang jaarrekeningproces 2018 en 2019 vast te stellen en naar PS te verzenden.
  - De portefeuillehouder tekstmandaat te verlenen voor wijzigingen indien afstemming met PwC en BZK hier aanleiding toe geeft.

 • 06

  Samenvatting:
  Op 17 maart jl. hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening en het plan-MER vastgesteld. Deze documenten zijn opgesteld ter voorbereiding van de besluitvorming over de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening provincie Utrecht door Provinciale Staten eind 2020. Hiervoor worden de documenten 6 weken ter inzage gelegd. Vanwege de Corona-crisis schuiven Gedeputeerde Staten deze ter inzage legging een maand op ten opzichte van de oorspronkelijk gepubliceerde planning. De terinzagelegging van de genoemde documenten loopt daarmee van 6 mei t/m 16 juni 2020. In die periode kan iedereen in ieder geval via de website kennis nemen van de stukken en een zienswijze indienen. Voor degenen die liever mondeling een reactie geven, organiseert de provincie aan het einde van de periode (digitale) hoorzittingen.

  Besluit:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht, de Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht en het planMER Omgevingsvisie provincie Utrecht ter inzage te leggen van 6 mei t/m 16 juni 2020;
  2. de statenbrief vast te stellen en met bijlagen zoals benoemd in de Statenbrief in april 2020 ter
  kennisname toe te zenden aan Provinciale Staten;
  3. portefeuillehouder Van Essen tot verzending van de Statenbrief te machtigen tot het aanbrengen van redactionele wijzigingen en het verwerken van de laatste stand van zaken in relatie tot de Corona-crisis in de Statenbrief en de bijbehorende documenten;
  4. portefeuillehouder Van Essen te machtigen tot het uitbrengen van diverse communicatie-uitingen in aanloop naar en tijdens de ter inzage legging.

 • 07

  SamenvattingIn het voorliggende Samenwerkingskader Regio Randstad bestendigen vier provincies (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Flevoland) hun samenwerking op het gebied van Europa, herijken hun werkwijze en leggen hun werkafspraken voor de komende periode vast. De Uitvoeringsovereenkomst regelt daarnaast de juridi-sche en financiële aspecten van deze samenwerking, die voornamelijk betrekking hebben op een kleine uitvoeringsorganisatie.
  De Vooruitblik 2020 biedt een overzicht van de inhoudelijke beleidsontwikkelingen in Brussel in 2020.

  BeslispuntenGedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Uitvoeringsovereenkomst Regio Randstad en het Samenwerkingskader Regio Randstad aan te gaan;
  2. de portefeuillehouder Europa te mandateren om het Samenwerkingskader namens de Gedepu-teerde Staten te ondertekenen;
  3. kennis te nemen van de Vooruitblik 2020 Europa van de Regio Randstad;
  4. de Statenbrief vast te stellen en met de Uitvoeringsovereenkomst, het Samenwerkingskader en de Vooruitblik 2020 Europa Regio Randstad ter informatie aan de Provinciale Staten te sturen;
  5. voorstellen uit te werken voor dekking van de extra lasten van € 21.567 voor het jaar 2021 en verder binnen het budget van de meerjarendoel 7.4.3. Versterken relatie Europese Unie en/of 7.4.4 Verg-roten slagkracht Europese Samenwerking en deze voorstellen in te brengen bij de Kadernota 2021-2024.

 • 09

  Essentie / samenvatting:
  De provincie brengt iedere vijf jaar in beeld hoeveel woningen ernstige hinder van provinciale wegen ondervinden. De laatste keer was dat op basis van de verkeerscijfers van 2016. Het Actieplan Omgevingslawaai provinciale wegen Utrecht 2018-2023 geeft aan welke maatregelen worden getroffen om dit aantal te doen verminderen. De tussentijdse doorrekening op basis van de verkeersgegevens van 2018 geeft aan dat het aantal hoogbelaste woningen is afgenomen van ca 3.100 naar ca 2.600. Dit is vooral het gevolg van het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt op provinciale wegen waarlangs veel woningen zijn gelegen.  Daarnaast hebben in totaal 34 zeer hoogbelaste woningen, gelegen langs wegen, waar al geluidsreducerend asfalt is aangebracht, gevelmaatregelen aangeboden gekregen.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. De Tussentijdse doorrekening Omgevingslawaai provincie Utrecht 2019 vast te stellen;
  2. De statenbrief vast te stellen en samen met de tussentijdse doorrekening ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 11

  Essentie / samenvatting:
  Op 4 februari 2020 heeft de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) een advies over klimaatadaptatie uitgebracht. Deze is naar zowel GS als PS gestuurd. Met voorgestelde bijgaande conceptbrief wordt door GS gereageerd op dit advies. Het PCL-advies heeft hoofdzakelijk betrekking op het ruimte geven aan klimaatadaptatie in beleid en programma’s en daarbij in te zetten op vergroening en gedragsbeïnvloeding. In de reactie wordt op alle deeladviezen ingegaan, onder verwijzing naar het overnemen van de adviezen in het Programma Klimaatadaptatie dat in ontwikkeling is.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de reactie op het advies van de Provinciale Adviescommissie Leefomgeving vast te stellen en aan deze commissie toe te zenden;
  2. een afschrift van de reactie op het advies door middel van de Statenbrief aan PS toe te zenden.

 • 12

  Essentie / samenvatting:
  GS dienen op basis van de Wet lokaal spoor (Wls) een Beheervisie vast te stellen. Het doel hiervan is om een kader vast te stellen waarbinnen de beheerder van de infrastructuur zijn taken uitvoert. De Beheervisie Tramsysteem 2020-2024 vervangt de vorige -verlengde- Beheervisie uit 2015. In de Beheervisie beschrijven GS de organisatie en rolverdeling rondom het Tramsysteem en geven daarmee invulling aan het GS-besluit van 9 april 2019 om een Statuut Lokaal Spoor op te stellen. In deze Beheervisie zijn de actuele eisen vanuit het Mobiliteitsbeleid vertaald naar het Tramsysteem, en in het bijzonder de technische beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Ook is het veiligheidskader doorontwikkeld.
  De bijbehorende Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) worden in Q1 2022 definitief bepaald op basis van de operationele ervaringen van zowel de Uithoflijn als de vernieuwde Sneltram Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein (SUNIJ-lijn). GS kunnen dan besluiten om de prestatie-eisen aan te passen. Onderdeel van de komende activiteiten van de beheerder is, dat hij op een heldere en transparante wijze het Tramsysteem (systeembeschrijving) en het eisenbeheer vastlegt en beheert, veiligheidsrisicomanagement toepast en zorg draagt voor een verdere professionalisering van het assetbeheer, waarin gestuurd wordt op een transpartante afweging tussen doelmatigheid en efficiency. Op basis van deze Beheervisie dient de beheerder de uitwerking hiervan op te nemen in een Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP) en de jaarlijkse beheerplannen, die een onderlegger vormen voor het Meerjareninvesteringsprogramma/Meerjarenonderhoudsprogramma (MIP/MOP) bij de provinciale begroting.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de bijgevoegde concept-Beheervisie Tramsysteem 2020-2024 vast te stellen en het besluit te publiceren in het Provinciaal blad op 31 maart 2020;
  2. de statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 13

  Essentie / samenvatting:
  In december 2019 zijn zes van de zeven uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit als nadere uitwerking van het Mobiliteitsprogramma en het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’ vastgesteld. Met het Mobiliteitsprogramma beoogt de provincie een duurzame bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving. Het uitvoeringsprogramma Smart Mobility vormt het sluitstuk, waarin uitgewerkt is hoe de provincie de slag gaat maken naar multimodale sturing van mobiliteit. De ambitie voor het uitvoeringsprogramma Smart Mobility volgend uit het mobiliteitsprogramma luidt: Vraag en aanbod van mobiliteit zijn tussen nu en 2028 steeds beter op elkaar afgestemd door betere informatievoorziening en een volwassen markt van reizigers en aanbieders van mobiliteitsdiensten. Daardoor kunnen uiteindelijk meer reizigers in de provincie Utrecht op een slimme, betrouwbare en duurzame wijze reizen.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het uitvoeringsprogramma Smart Mobility vast te stellen;
  2. de Gedeputeerde Mobiliteit te mandateren kleine redactionele wijzigingen aan te brengen;
  3. de statenbrief over het uitvoeringsprogramma vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten toe te zenden.

 • 13A

  Essentie / samenvatting:
  Nederland is in een unieke situatie beland als gevolg van het Covid-19 virus. Naast een grote maatschappelijke impact heeft dit ook gevolgen voor onze economie en het bedrijfsleven. Hoewel onze economie er goed voor staat zien wij het effect van de uitbraak op het bedrijfsleven met de dag toenemen, ook wordt de provincie van vele kanten benaderd voor hulp. Vanuit het Kabinet en Europa worden momenteel omvangrijke maatregelen getroffen. Het is goed te beseffen dat onze (financiële) inzet in verhouding slechts marginaal is. Tegelijkertijd is het wel belangrijk om ook te kijken waar wij als provincie een bijdrage kunnen leveren. Dit B-stuk geeft een aantal mogelijke maatregelen die de provincie zou kunnen nemen ter ondersteuning van het MKB/bedrijfsleven. Dit is gebaseerd op eigen ideeën en initiatieven van partners, zoals andere provincies/gemeenten. De scope van het probleem en de te nemen maatregelen is veel breder dan de portefeuille economie en vraagt daarom gecoördineerde actie.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  Een interne interdisciplinaire taskforce op te richten die voor de GS vergadering van dinsdag 31 maart 2020 een eerste verkenning van maatregelen die aanvullend nodig en mogelijk zijn vanuit de provincie voorbereidt.

 • 14

  Essentie / samenvatting:
  Het Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij heeft tot doel om met stakeholders te gaan werken aan het CO2-neutraal maken van de stad in 2050. Met het ondertekenen van het Stadsakkoord zetten partijen zich in om de voor hen benoemde doelstellingen uit de deals te behalen door het beschikbaar te stellen van mensen en middelen en actief bij te dragen aan kennisuitwisseling om tot een CO2-neutrale stad te komen. Het stadsakkoord gaat daarmee over het goed organiseren van de keten zodat de stad klaar is om de verduurzamingsslag te gaan maken.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de ambitie van de gemeente Utrecht om in 2050 aardgasvrij te zijn te omarmen en gedeputeerde Van Essen te mandateren het ‘Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij’ namens GS te ondertekenen.

 • 17

  Essentie / samenvatting:
  Op 18 februari 2020 heeft de raad van de gemeente Lopik het bestemmingsplan “Lopikerweg Oost 66 en 67 en Lopikerweg Oost 89a en 89b” gewijzigd vastgesteld. Ambtelijk is geconstateerd, dat de strijdigheid met de provinciale regels op gebied van mobiliteit, te weten artikel 1.6 Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht 2013 (herijking 2016) (hierna: PRV), en het verstedelijkingsverbod, artikel 3.2 PRV, hierbij in stand is gelaten. Concreet gaat het om het voorkomen van een verdere uitwaaiering van stedelijke functies over het landelijk gebied (verstedelijkingsverbod) en het voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen negatieve gevolgen hebben voor de bereikbaarheid en voor de doorstroming op het regionale wegennet op punten waar het geen vrije ruimte heeft of restcapaciteit kent.
  Voorgesteld wordt om overeenkomstig artikel 3.8, lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een reactieve aanwijzing te geven, die bepaalt dat de betreffende planregels geen deel blijven uitmaken van het bestemmingsplan.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. tot het geven van een reactieve aanwijzing op grond van artikel 3.8, lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op onderdelen van het op 18 februari 2020 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Lopikerweg Oost 66 en 67 en Lopikerweg Oost 89a en 89b" (Lopikerpoort) van de gemeente Lopik. De reactieve aanwijzing bestaat uit de geometrisch bepaalde planobjecten zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9926.RA2002LOPIKERWEG0-VA01 met de bijbehorende bestanden. Deze reactieve aanwijzing heeft betrekking op de artikelen 3, 4 en 5 van de planregels van het bestemmingsplan Lopikerweg Oost 66 en 67 en Lopikerweg Oost 89a en 89b, zoals dat door de raad bij besluit van 18 februari 2020 gewijzigd is vastgesteld. Deze artikelen voor ‘Bedrijf’, ‘Detailhandel -1’ en ‘Detailhandel -2’ zullen door deze aanwijzing geen deel blijven uitmaken van de planregels;
  2. het besluit tot het geven van een reactieve aanwijzing op het bestemmingsplan "Lopikerweg Oost 66 en 67 en Lopikerweg Oost 89a en 89b" aan de gemeenteraad van Lopik te verzenden;
  3. portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren het besluit aan te passen, indien het in voorbereiding zijnde bestuurlijke overleg daartoe aanleiding geeft.

 • 23

  Essentie/ samenvatting:
  In de BC Stikstof van 19 maart 2020 is een positief advies gegeven over de notities extern salderen en verleasen. In het BO Stikstof van 26 maart zal de BC kenbaar maken dat provincies voornemens zijn extern salderen en verleasen per 1 mei 2020 mogelijk te maken. Vervolgens zal definitieve besluitvorming worden voorbereid (inclusief het uitwerken van enkele uitvoeringszaken, onder meer naar aanleiding van het advies van de landsadvocaat).
  Met finale besluitvorming door het College op het wijzigen van de beleidsregels worden beiden uiteindelijk mogelijk gemaakt.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met de bijgevoegde beslisnotitie extern salderen (Bijlage 1) en de BC Stikstof vragen definitieve besluitvorming hierover voor te bereiden gericht op inwerkingtreding per 1 mei 2020;
  2. in te stemmen met de bijgevoegde beslisnotitie verleasen (Bijlage 2) en de BC Stikstof vragen definitieve besluitvorming hierover voor te bereiden gericht op inwerkingtreding per 1 mei 2020;
  3. de portefeuillehouder te machtigen bovenstaande besluiten te bespreken met de minister van LNV tijdens het BO Stikstof van 26-3-2020.