GS-Besluiten

dinsdag 31 maart 2020 09:30
Locatie:
Microsoft Teams
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  De Eikenprocessierups, die voorkomt op eiken, veroorzaakt bij het vervellen op grote schaal haartjes die huidirritatie, jeuk en ernstigere overlast in mond en ogen veroorzaken. Een afdoende aanpak langs de provinciale wegen is nodig om de klachtenafhandeling te stroomlijnen, overlast te minimaliseren en schade aan de natuur bij beheersing van de EPR-overlast te beperken.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief Aanpak Eikenprocessierups vast te stellen en te versturen.

 • 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  De provincie Utrecht en omstreken, internationaal beter bekend als Utrecht Region (hierna te noemen de regio Utrecht) zet in op versterking van de samenwerking en het instrumentarium voor het regionale economische ecosysteem. Onderdeel hiervan is de oprichting van de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht samen met gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht, de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Hier heeft recent besluitvorming over plaatsgevonden door GS, gehoord hebbende de wensen- en bedenkingen van PS (zie voorgeschiedenis). In het kader van de gezamenlijke oprichting van de ROM Regio Utrecht wordt op verzoek van EZK ook een bestuursovereenkomst gesloten om de intenties over en weer vast te leggen. In deze bestuursovereenkomst wordt vastgelegd dat partijen de intentie hebben om langjarig bij te dragen aan de exploitatie van de ROM en een bijdrage te leveren aan de groei van het fondsvermogen van €22 miljoen bij de start naar € 50 miljoen als doelkapitaal.
  In eerdere besluiten is Portefeuillehouder Strijk gemandateerd tot het bekrachtigen van de oprichting van de ROM Regio Utrecht. De bestuursovereenkomst was toen echter nog niet definitief en dus geen onderdeel van de achterliggende stukken. In overleg met juridische zaken van de provincie Utrecht wordt de bestuursovereenkomst daarom voor akkoord aan het College voorgelegd.

  Beslispunten:
  Het college besluit:
  1. de Bestuursovereenkomst ‘Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht B.V.’ aan te gaan;
  2. gedeputeerde Strijk te mandateren tot het bekrachtigen van de Bestuursovereenkomst ‘Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht B.V.’.

 • 01A
 • 04

  Essentie / samenvatting:
  De impact van het corona-virus op de samenleving is enorm groot. Om het corona-virus in te dammen zijn stevige maatregelen getroffen die vergaande gevolgen hebben voor tal van economische activiteiten. Koepels van verschillende economische sectoren, onderaannemers en leveranciers doen een indringend beroep op overheden om hen te steunen. De provincie Utrecht heeft een Taskforce Corona ingesteld om gericht en in samenspraak met overheden, partners en instanties te kijken hoe we een bijdrage hieraan kunnen leveren. De komende weken maken we inzichtelijk hoe we als provincie Utrecht concrete ondersteuning kunnen bieden. Daarvoor willen we in gesprek met het bedrijfsleven en koepelorganisaties en met bedrijven die voor ons werkzaamheden en diensten leveren. Als opdrachtgever proberen we onze werkzaamheden zoveel mogelijk te continueren om zo onze bijdrage aan de economie te bewaken. Provinciale Staten gaan we regelmatig informeren over de inzet en de vorderingen daarop. Tevens informeren we onze relaties met een brief over onze inzet.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. kennis te nemen van de wijze van invulling van de Taskforce Corona;
  2. de Taskforce Corona op te richten met de voorgestelde positionering;
  3. via de Taskforce Corona  de provinciale organisatie te vragen om te komen met de nadere uitwerking van de voorgelegde denkrichtingen voor in ieder geval de werkvelden economie, cultuur en erfgoed, recreatie en toerisme, mobiliteit, inhuur/inkoop/subsidieverlening en monitoring,  inclusief de concernopgaven;
  4. wekelijks een overzicht met de stand van zaken van de Taskforce Corona te ontvangen, welke op de maandag voorafgaand aan de wekelijkse College vergadering wordt gestuurd om zo de meest actuele informatie te krijgen;
  5. op zo kort mogelijke termijn per subsidiedomein te inventariseren wat de te verwachten gevolgen zijn van de Coronacrisis voor de verleende en lopende gesubsidieerde activiteiten en exploitatiesubsidies, met het oog op bevoorschotting, het verlengen van bevoorschotting, eventuele terugbetaling en hierbij
    A. de financiële en liquiditeitsconsequenties in beeld te brengen voor de provincie
    B. de relatie te leggen met de Nota Financieringsbeleid en andere financiële verordeningen
    C. vast te stellen of te nemen besluiten een bevoegdheid is van GS of PS en de besluitstukken hierop voor te bereiden.
  6. om vooruitlopend op een beleidsregels m.b.t. subsidies nu aan relaties te melden dat het college geen voorschotten zal terugvorderen tot er duidelijkheid is over die beleidslijn;
  7. de brief gericht aan provinciale relaties vast stellen en te verzenden aan relaties van de provincie, mede als reactie op alle ontvangen individuele brieven;
  8. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;
  9. het persbericht vast te stellen.

 • 05

  Essentie / samenvatting:
  Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vernietigd. Hierdoor kwam vergunningverlening in het kader van stikstof tot een halt en vervielen de onder het PAS geldende vrijstellingen. In december 2019 zijn de beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld waarmee vergunningverlening weer mogelijk is gemaakt. Het Rijk heeft middels kamerbrieven bronmaatregelen aangekondigd. De provincies bereiden de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak voor, waarbij per gebied gekeken wordt welk pakket aan stikstofmaatregelen ingezet kan worden.
  De stikstofproblematiek heeft ook financiële gevolgen voor de provinciale organisatie. Voor een gedeelte kan daar nu een inschatting van worden gemaakt. Voor een belangrijk deel zal dit ook afhangen van de maatregelen waarover mede in relatie tot de gebiedsgerichte aanpak nog moet worden besloten.
  Dit A-stuk beoogt om de financiële consequenties die we op dit moment kunnen overzien voor dit jaar van een oplossing te voorzien. Het gaat in totaal om € 1.440.000,- De financiële consequenties voor 2021 en latere jaren, inclusief de consequenties die nu nog niet zijn uitgekristalliseerd (o.a. de consequenties die verband houden met de gebiedsgerichte aanpak) zullen worden ingebracht op daartoe geëigende besluitvormingsmomenten met de Staten.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. voor de aanpak stikstof € 1.440.000,-- beschikbaar te stellen, bestaande uit (1) een werkbudget van € 300.000 voor de Taskforce in 2020 en (2) € 750.000,-- ten behoeve van een aantal urgente uitbreidingen van capaciteit in 2020 en (3) € 390.000,-- als bijdrage aan de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof van het IPO in 2020;
  2. in te stemmen met het starten van de werving van de resterende vijf fte’s na vaststelling door GS, gezien de urgentie en noodzakelijkheid van deze uitbreiding, vooruitlopend op vaststelling door PS;
  3. in te stemmen met voorgestelde wijze van bijdragen per provincie aan de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof middels de kassiersfunctie van het IPO;
  4. in te stemmen met het dekkingsvoorstel dat wordt gedaan (uit de bestemmingsreserve weerstandsvermogen);
  5. het statenvoorstel vast te stellen en aan PS toe te zenden;
  6. de coördinerend gedeputeerde (mw Bruins Slot) te machtigen om zo nodig het Statenvoorstel aan te passen (zonder dat deze aanpassingen betrekking hebben op de inhoud van het voorgestelde besluit);
  7. kennisnemen van beschrijving van organisatie en werkwijze IPS en het IPO Bestuur te verzoeken de AV over de bijdrage hieraan te informeren.

 • 06

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO bestuur vergadert op 2 april 2020 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie op de agenda voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  In te stemmen met:
  1. 2b. ‘Voorstel afspraken Algemene vergadering’, met inachtneming van de opmerking in het advies;
  2. 2c. ‘Gezamenlijke actualisatie verdeelmodel provinciefonds’ beslispunten 1 t/m 3, met uitzondering van verwerking van de fusie van Vijfheerenlanden in het provinciefonds, en met inachtneming van de opmerkingen in het advies;
  3. 2d. ‘Terugkoppeling bespreking BAC Financiën advies G.J. Jansen korte termijn oplossingen’;
  4. 2e.’Voortgang studiegroep interbestuurlijke en financiele verhoudingen’, met inachtneming van de opmerking in het advies;
  5. 3a. ‘Financiering Nederlands Hydrologisch Instrumentarium’
  6. 3b. ‘Mandaatvoorstel Kopgroep Digitalisering’;
  7. 4a. ‘Actualiteit werkgeverszaken’.

  De portefeuillehouder een standpunt in te laten nemen m.b.t.:
  1. 2a. ‘Voorstel P&C-cyclus IPO en BIJ12’.

 • 07

  Essentie / samenvatting:
  Door een wetswijziging wordt met ingang van het boekjaar 2021 over de rechtmatigheid verantwoording afgelegd in de jaarrekening. Het huidige rechtmatigheidsoordeel van de externe accountant komt hiermee te vervallen. Aangezien de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel uitmaakt van de jaarrekening zal de accountant wel aandacht blijven besteden aan dit onderwerp.

  Om na te gaan in hoeverre de Provincie rechtmatig heeft gehandeld, wordt de verbijzonderde interne controle uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van de verdere invulling en uitwerking betreft het verbijzonderde interne controleplan 2019 en 2020 (verder: VIC-plan). Het VIC-plan gaat in op de relevante onderwerpen en de geplande werkzaamheden voor de boekjaren 2019 en 2020. Het VIC-plan is niet eerder aan GS voorgelegd ter besluitvorming. Gezien de naderende wetswijziging en de nadruk op het nemen en tonen van verantwoordelijkheid, vindt dit nu wel plaats.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het verbijzonderde interne controleplan Provincie Utrecht 2019 en 2020 vast te stellen;
  2. kennis te nemen van de notitie van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording provincies (verder: commissie BBV) en gemeenten ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording en de brief over de consultatie van het wetvoorstel financiële verhoudingen;
  3. de statenbrief inclusief het verbijzonderde interne controleplan 2019 en 2020 vast te stellen en ter informatie toe te zenden naar Provinciale Staten.

 • 08

  Essentie / samenvatting:
  De provincie werkt aan het verbeteren van de financiële functie, met als doelstelling een adequate en betrouwbare verantwoordingscyclus. In de kern gaat het om het versterken van de sturing en professionaliteit in de bedrijfsvoering en financiële processen, waaronder control en governance met bijbehorende rollen, taken en verantwoordelijkheden. De kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle, de financiële vastlegging, de opzet van de werkprocessen, de kundigheid van mensen en de effectiviteit en functionaliteit van systemen staan centraal. Met deze statenbrief geven we informatie aan Provinciale Staten over de voortgang van dit project.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief voortgangsrapportage I: programma Versterken financiële functie 2020/2021 vast te stellen.

 • 12

  Essentie / samenvatting:
  Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de voortgang van de realisatie van de Uithoflijn. Dit betreft de vierde kwartaalrapportage van 2019. Zoals afgesproken worden ook de ontwikkelingen gedeeld die na de sluiting van het kwartaal hebben plaatsgevonden.
  De start van Tram 22 is redelijk succesvol verlopen. Over de eerste 11 weken, vanaf de start medio december 2019 t/m eind februari 2020, is de beschikbaarheid van Tram 22 gemiddeld 91% geweest, gemeten in vertrekpunctualiteit vanaf de beginhalte. Voor een nieuwe tramverbinding is dat een goede start. De opgetreden storingen worden geanalyseerd en geven over het geheel genomen een ‘normaal’ beeld van een startende tramlijn. De afgelopen periode zijn diverse onderhoudsactiviteiten uitgevoerd waardoor de materieel capaciteit stabieler en voldoende is voor het ophogen van de frequentie.
  Sinds begin maart 2020 wordt er gereden met een frequentie van 12 keer per uur per richting, dus iedere 5
  minuten een tram. Dit biedt voldoende capaciteit. En inmiddels is ook de één miljoenste reiziger vervoerd met Tram 22. Als gevolg van de corona crisis is op 20 maart 2020 de inzet van Tram 22 voorlopig gestaakt, aangezien de vervoersvraag nihil is geworden. Met de diverse buslijnen naar Utrecht Science park wordt ruim voldoende capaciteit geboden. Zodra dat weer nodig is hervatten we de frequentie van 12 keer per uur per richting.
  In de weekenden wordt er onderhoud uitgevoerd en worden ook testen uitgevoerd voor het verder ophogen van de frequentie naar 16 keer per uur per richting. Naast het aantonen van een hogere frequentie wordt gewerkt aan het vervangen van de combideklaag in het Utrecht Science Park, het eindrapport en een aantal voorzieningen met betrekking tot de zwerfstromen en de vervanging van de laatste Isolerende Rijdraad Verbindingen.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de kwartaalrapportage werkend tramvervoerssysteem Uithoflijn over Q4 2019 vast te stellen;
  2. de Statenbrief vast te stellen en deze met de kwartaalrapportage toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 14

  Essentie / samenvatting:
  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht heeft de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone, Deel 2: Uitwerking van de Ruimtelijke Agenda en het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP) Merwedekanaalzone vastgesteld en ter inzage gelegd. Alvorens de raad hierover verdere besluiten neemt is een reactie hierop mogelijk. Met deze reactie wil de provincie haar steun uitspreken voor de verstedelijkingsambities in de Merwedekanaalzone. De provincie is bereid samen te werken bij de verdere uitwerking van deze ambities en wil hiervoor enkele aandachtspunten meegeven. De kiest voor een positief-kritische insteek en legt nadrukkelijk een verband met de grotere opgaven in de regio (A12-zone, U Ned, studie Zuidwest). Hiermee onderstreept de provincie  het belang van samenwerken aan de grote ontwikkellocaties in de regio

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de reactie op de Omgevingsvisie en VOSP Merwedekanaalzone vast te stellen en toe te zenden aan de raad van de Gemeente Utrecht.