GS-Besluiten

dinsdag 28 april 2020 09:00
Locatie:
Microsoft Teams
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 01

  Essentie / samenvatting:
  GS hebben afspraken gemaakt met de gemeente Baarn, het Rijksvastgoedbedrijf en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBE) t.b.v. de ontwikkeling en restauratie van Paleis Soestdijk. Daarmee is het financiële tekort dat ontstond doordat de beoogde woningbouwontwikkeling stuitte op provinciale regelgeving voor natuur en de door de gemeenteraad per motie meegegeven randvoorwaarden in voldoende mate opgelost. Hiervoor hebben initiatiefnemers het plan zodanig aangepast dat de impact op de natuurwaarden beperkt wordt en zijn zij bereid een deel van het tekort voor hun rekening te nemen. GS zijn bereid een beperkte afwijking van de provinciale natuurregels toe te staan en zal de provincie de initiatiefnemers ondersteunen bij de optimalisatie van subsidiemogelijkheden. Daarnaast zal de provincie eenmalig een bijdrage leveren aan benodigde mobiliteitsmaatregelen, tot een maximum van 1,5 miljoen euro omdat deze ook bijdragen aan provinciale mobiliteitsdoelen. MBE blijf als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de financiering van de mobiliteitsmaatregelen.

  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. in te stemmen met de bereikte overeenstemming over de geoptimaliseerde plannen voor woningbouw en natuur en het sluitend maken van de businesscase voor Paleis Soestdijk inclusief de daarbij opgenomen voorwaarden;
  2. binnen dat kader in principe de bereidheid uit te spreken om tot maximaal 1 ha gebruik te maken van de inherente afwijkingsbevoegdheid voor de woningbouwontwikkeling en verharding voor de gronden die gelegen zijn op de oude bosgroeiplaatsen;
  3. bij te dragen in de kosten voor de mobiliteitsmaatregelen die de provincie zelf ook wilde realiseren op dit traject en waar de provincie baat bij heeft voor maximaal € 1,5 miljoen;
  4. inspanningsverplichting aan te gaan om de provinciale subsidiemogelijkheden voor de erfgoedparels en recreatie en toerisme te optimaliseren tot € 0,875 miljoen;
  5. de statenbrief "Overeenstemming sluitend maken businesscase Soestdijk” vast te stellen en de portefeuillehouder te mandateren om nog kleine tekstuele wijzigingen aan te brengen in de Statenbrief;
  6. het “Advies sluitend krijgen businesscase landgoed Paleis Soestdijk” van extern adviseur De Jong met de statenbrief ter kennisname te sturen naar Provinciale Staten;
  7. kennis te nemen van bijgevoegd communicatieplan en een gezamenlijk persbericht met de gemeente Baarn en de MeyerBergman Erfgoed Groep te verzenden.