GS-Besluiten

dinsdag 15 september 2020 09:30 - 12:30
Locatie:
16.30
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 00
 • 0.07.H

  Essentie / samenvatting:
  Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) 2016-2020 loopt eind 2020 ten einde. Dit is een volledig rijks gefinancierd programma. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan de taken grotendeels over naar gemeenten maar behoudt de provincie ook nog een aantal wettelijke taken. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is echter uitgesteld tot 1 januari 2022 en daarom loopt de Wet bodembescherming nog een jaar door. In de landelijke koepels vindt momenteel overleg plaats over de verdeling van de financiële middelen voor de bodemopgave voor de periode van 2021 t/m 2025. Hierover is echter nog geen overeenstemming bereikt. Wel is duidelijk dat de werkzaamheden voor de provincie Utrecht in 2021 doorlopen: het betreft een aantal omvangrijke langjarige saneringen, de afronding van de spoedlocaties (locaties met risico’s), de uitvoering van de subsidieregelingen voor gemeenten en particulieren en de bevoegd gezag rol (door de RUD). Om duidelijkheid te krijgen over de dekking van de formatieve en materiële middelen voor deze werkzaamheden in de begroting van 2021 wordt uw College gevraagd een besluit te nemen over de verlenging en de wijze van financiering van het PUB in 2021. Om de financiering van deze werkzaamheden in 2021 te dekken is het voorstel om het programma met een jaar te verlengen en de bestaande reserve voor bodemsanering van € 3,62 miljoen hiervoor aan te wenden. Begin 2021 wordt een nieuwe programmabegroting voor de werkzaamheden 2021 opgesteld. Eind 2021 zal dan een evaluatie van het programma 2016-2021 plaatsvinden.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de looptijd van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant (PUB) met een jaar te verlengen vanwege uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de daarin voorziene decentralisatie naar gemeenten van deze taak;
  2. ten behoeve van de financiering van het PUB in 2021 gebruik te maken van de bestaande reserve voor bodemsanering van € 3,62 miljoen;
  3. de statenbrief ‘Verlenging Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant in 2021’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

 • 0.10.H

  Essentie / samenvatting:
  Een aanvrager van POP3-subsidie, Ardifruit CV, heeft een bezwaar ingediend naar aanleiding van een besluit waarin de toegekende subsidie op € 0 is vastgesteld. Naar aanleiding van het bezwaar zijn partijen digitaal gehoord. Uit de hoorzitting is een advies van de Awb-adviescommissie van PS en GS voortgekomen waarin geconcludeerd is dat het bezwaar ongegrond verklaard kan worden

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het bezwaarschrift tegen het POP3-besluit van GS ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van d.d. 17 april 2020 in stand te laten;
  3. de beslissing op bezwaar vast te stellen, te verzenden en voor de motivering – met toepassing van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht – te verwijzen naar het advies d.d. 2 juli 2020 van de Awb-adviescommissie van PS en GS.

 • 0.11.H

  Essentie / samenvatting:
  Voor het gebied Laagraven in de provincie Utrecht is een ‘gebiedsanalyse Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) Laagraven’ opgesteld. De NHW is genomineerd als Werelderfgoed bij UNESCO, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. Het opstellen van meerdere gebiedsanalyses, waaronder deze, vloeit voort uit deze nominatie. Binnen de Hollandse Waterlinies zijn enkele hoogdynamische gebieden, dat betekent dat daar in de nabije toekomst concrete ruimtelijke ontwikkelingen spelen, zoals woningbouw, aanleg van infrastructuur en ontwikkeling van bedrijvigheid. Bij deze ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met het feit dat de uitzonderlijke universele waarde (OUV-Outstanding Universal Value) niet mag worden aangetast. De OUV wordt gevormd door de kernkwaliteiten. Aangezien bij de aanleg van de NHW gebruik is gemaakt van het bestaande landschap verschillen deze kernkwaliteiten per gebied.
  In de Ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht is opgenomen dat voor de NHW en de SvA de kernkwaliteiten verder uitgewerkt worden in de ‘Gebiedsanalyse kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies’.
  Er is gestart met een gebiedsanalyse in het deelgebied Laagraven. Het is een eerste proeve waarin de gezamenlijke provincies, het Rijk en het kwaliteitsteam NHW zijn gekomen tot een gedragen aanpak voor alle gebiedsanalyses in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De analyse Laagraven bevat een onderzoek naar de kernkwaliteiten van de NHW, als input voor een integrale afweging van de toekomstige ontwikkelingen in de NHW, enerzijds ter bescherming van de uitzonderlijke universele waarde (OUV), anderzijds voor het benutten van de kansen die de waterlinie biedt als groene ademruimte voor de stad.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de Gebiedsanalyse Nieuwe Hollandse Waterlinie Laagraven vast te stellen. Deze bevat de uitwerking van de in de Hollandse Waterlinies aanwezige kernkwaliteiten en uitzonderlijke universele waarde van het UNESCO Werelderfgoed en geeft inzicht in de uitgangspunten bij planvorming en waar er ontwikkelingsruimte is.

 • 0.13.H

  Essentie / samenvatting:
  De uitgifte van bedrijfskavels Richelleweg stagneert door vertraging bij afgifte van de benodigde omgevingsvergunningen door de gemeente Soest. De huidige uitgiftevoorwaarden (AVV-2020) bieden ruimte voor een reserveringsperiode van 3 maanden met 1 x verlenging van 3 maanden (6 maanden in totaal). Deze termijn is reeds verstreken en omdat de vertraging niet veroorzaakt wordt door de kavelnemers, wordt de periode verlengt met een extra verlengingsperiode van 6 maanden. De potentiële afnemers zijn nog altijd serieus in de ontwikkeling van hun bouwplan en blijven interesse houden om de kavel af te nemen. Er zijn ook geen aanwijzingen dat de afnemers minder dan voorheen in staat zijn om de kavels af te nemen. Voor de potentiële kopers geldt dan ook dat sprake is van een overmacht situatie.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten een éénmalige verlengingsperiode van 6 maanden voor de huidige optanten van de kavels: perceel E 6186 ged. ter grootte van 2.200m2, perceel E 6186 ged. ter grootte van 2515m2, perceel E 6268 ged. ter grootte van 3484m2 en perceel E 6788 ged. ter grootte van 3039m2 aan de Richelleweg vast te stellen, in afwijking op de AVV-2020.

 • 0.14.H

  Essentie / samenvatting:
  De Statenfractie SGP heeft bij monde van de heer L. C. van den Dikkenberg Schriftelijke vragen gesteld ex art. 47 RvO aan het College van GS, betreffende “werkzaamheden ecoduct Rumelaar” (d.d. 27-08-2020).

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van het Statenlid L. C. van den Dikkenberg Statenfractie SGP betreffende ‘werkzaamheden ecoduct Rumelaar’ vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

 • 01A
 • 01C
 • 05

  Essentie / samenvatting:
  De provincie werkt aan het verbeteren van de financiële functie met als doelstelling een adequate en betrouwbare verantwoordingscyclus. In de kern gaat het om het versterken van de sturing en professionaliteit in de bedrijfsvoering en financiële processen, waaronder control en governance met bijbehorende rollen, taken en verantwoordelijkheden. De kwaliteit van de administratieve organisatie en interne controle, de financiële vastlegging, de opzet van de werkprocessen, de kundigheid van mensen en de effectiviteit en functionaliteit van systemen staan centraal. Met deze statenbrief geven we informatie aan Provinciale Staten over de voortgang van dit project.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de Statenbrief voortgangsrapportage 3e kwartaal 2020: programma Versterken Financiële Functie 2020/2021 vast te stellen en ter informatie aan Provinciale Staten te verzenden.

 • 06

  Essentie / samenvatting:
  Op 15 juli 2020 heeft Provinciale Staten een positief besluit genomen over het steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID 19. Dit steunpakket heeft tot doel om samen met andere partners de ergste noden van de regionale culturele infrastructuur te ondervangen. Het ministerie van OCW heeft op 15 april 2020 48 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het co-financieren van regionale instellingen te verdelen over 15 stedelijke regio’s. Een vereiste om voor de middelen in aanmerking te komen is dat 50% van het schadebedrag wordt gesubsidieerd door de provincie en/of gemeenten. Het schadebedrag bestaat uit gemiste inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen. Voor de instellingen in de provincie Utrecht, die aan de criteria voldoen, is met de betreffende gemeenten afgesproken dat de provincie Utrecht maximaal 25% van het schadebedrag subsidieert. De uitvoeringsverordening cofinanciering steunpakket cultuur en erfgoed maakt het mogelijk dat de provincie daadwerkelijk deze cofinanciering kan bieden en de instellingen een beroep kunnen doen op de extra middelen van het Rijk. Het subsidieplafond is 1,5 miljoen euro en voor de berekening van het schadebedrag volgen wij de rekenregels van de rijks cultuurfondsen.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de Uitvoeringsverordening cofinanciering steunpakket cultuur en erfgoed in het kader van de Coronacrisis provincie Utrecht, geregistreerd onder nummer 82161A0A, vast te stellen en te publiceren in het provinciaal blad;
  2. de statenbrief vast te stellen en deze te versturen aan Provinciale Staten.

 • 08

  Essentie/ samenvatting:
  Op grond van de Wet lokaal spoor (Wls) is de Provincie Utrecht eindverantwoordelijk voor het tramvervoersysteem in Utrecht. Het College van Gedeputeerde Staten (GS) heeft het team Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) aangewezen als Beheerder van het lokaal spoor in de provincie Utrecht. TBO zorgt daarnaast voor het beheer en onderhoud van het trammaterieel en de overige assets die de provincie ten behoeve van het tramsysteem in eigendom heeft en een aantal assets voor het regionale busvervoer. Op grond van artikel 21 van de Wls dient TBO als beheerder van het lokaal spoor jaarlijks een beheerplan op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan GS. In het Beheerplan Wet lokaal spoor 2021 geeft TBO weer hoe het beheer en onderhoud volgend jaar wordt uitgevoerd. TBO geeft daarmee invulling aan de dit voorjaar vastgestelde Beheervisie Tramsysteem 2020-2024 en de daarin opgenomen doelen, namelijk een veilig tramsysteem, meer tevreden reizigers in het openbaar vervoer en het behoud van de (maatschappelijke) waarde van de provinciale assets gedurende hun levensduur tegen aanvaardbare kosten en risico’s. Een kwalitatief goede en toekomstgerichte invulling van de beheerfunctie is cruciaal voor de overdracht van de gerealiseerde projecten en de verdere ontwikkeling van het openbaar vervoer.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Beheerplan Wet lokaal spoor 2021 goed te keuren;
  2. de  Statenbrief vast te stellen en deze ter informatie te versturen aan Provinciale Staten.

 • 09

  Essentie/ samenvatting:
  Na 37 jaar dienst te hebben gedaan zijn de SIG-trams afgeschreven en vervangen voor het nieuwe CAF- trammaterieel. Aanvankelijk was het de bedoeling om de SIG-trams te verkopen. Provincie Utrecht was in gesprek met een partij uit Indonesië. Echter hebben deze gesprekken uiteindelijk niet geleid tot een koopovereenkomst waarna een sloopcontract meervoudig onderhands is aanbesteed. In 2019 is na onderzoek gebleken, dat de schadelijke stof Chroom-6 in de conservering van de wagenbakken en diverse onderdelen aanwezig is. In de afgelopen maanden hebben verschillende partijen gevraagd of het mogelijk is om trammaterieel, soms met bijbehorende reservedelen, geschonken te krijgen. PS heeft daarover op 3 juni 2020 een motie aangenomen met de vraag deze mogelijkheid nader te onderzoeken. Vanwege de aanwezigheid van Chroom-6 heeft de provincie extern juridisch advies ingewonnen om een weloverwogen beslissing te nemen inzake het kunnen inwilligen van de schenkingsverzoeken.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. de drie schenkingsverzoekingen, conform het gelijkheidsbeginsel; in te willigen;
  2. de restrisico’s en verantwoordelijkheden als voormalig eigenaar van het trammaterieel te aanvaarden;
  3. de geraamde kosten van afgerond € 50.000 te dekken vanuit de incidentele vrijval binnen Beheer en Onderhoud OV-assets;
  4. de Gedeputeerde Mobiliteit te mandateren om de schenkingsovereenkomsten te ondertekenen en indien nodig redactionele wijzigingen hierin aan te brengen;
  5. de Statenbrief vast te stellen en deze ter informatie te versturen aan Provinciale Staten.

 • 12

  Essentie / samenvatting:
  GS kunnen op basis van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 (SVNL2016), de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) en de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden (UVAN) subsidies verstrekken voor:
  - beheer van natuurterreinen,
  - functieverandering van landbouwgrond naar natuur (NNN),
  - aanleg en kwaliteitsverbetering natuurgebieden,
  - aanleg van landschapselementen,
  - aankoop landbouwgrond en beëindiging pachtovereenkomsten voor de realisatie van nieuwe natuur (NNN).

  Jaarlijks vindt openstelling van de subsidieregelingen plaats. Het Openstellingsbesluit subsidies natuur 2021 bepaalt waarvoor op basis van de regelingen subsidie kan worden aangevraagd ten laste van het boekjaar 2021, hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, in welke periode en hoe de subsidie kan worden aangevraagd.

  Op het openstellingsbesluit van 2020 is om boekhoudkundige reden een wijziging nodig van de opstellingstermijn voor het aanvragen van SKNL- en UVAN-subsidies. Subsidies kunnen worden aangevraagd tot en met 14 oktober 2020 in plaats van tot en met 31 december 2020.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  1. het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2021, geregistreerd onder nr. 8214A6B2, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. het Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2020, geregistreerd onder nr. 8214CAC4, vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.