Raadsvergadering

maandag 16 november 2020 20:00 - 22:30
Locatie:
Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten
Voorzitter:
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:00:58 - 00:02:18 - Voorzitter raad
 • 2
 • 3
 • 3.a
 • 3.b
 • 4

  00:04:10 - 00:04:11 - Inspreker raad
  00:08:41 - 00:08:43 - Voorzitter raad
  00:08:43 - 00:08:44 - Inspreker raad
  00:08:53 - 00:09:08 - Tim van Bostelen
  00:09:08 - 00:09:12 - Voorzitter raad
  00:09:12 - 00:09:19 - Nico Postmus
  00:09:20 - 00:10:02 - Voorzitter raad
 • 5

  00:10:18 - 00:10:23 - Inspreker raad
  00:10:23 - 00:10:27 - Tim van Bostelen
  00:11:57 - 00:13:35 - Voorzitter raad
 • 6


  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgestelde wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.


  Besluit
  In te stemmen met de voorgestelde wijze van afhandeling van de ingekomen stukken, met dien verstande dat brief A5 is geagendeerd voor bespreking bij agendapunt 9.

  00:13:36 - 00:14:16 - Engel Modderman
  00:14:16 - 00:14:17 - Voorzitter raad
  00:14:20 - 00:14:31 - Engel Modderman
  00:14:38 - 00:14:59 - Linda Bolderman-Lesterhuis
  00:14:59 - 00:15:00 - Voorzitter raad
 • 7
 • 8
 • 8.a


  Voorgesteld besluit

  Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode van drie jaar de volgende
  leden van de welstandscommissie te (her)benoemen:

  Herbenoeming
  De heer A. van der Tuuk voorzitter

  De heer F.H. Wiersma voorzitter

  De heer D. van Wieren architect

  De heer A. Vogelzang architect
  De heer P. Ziel landschapsarchitect/stedenbouwkundige
  Mevrouw S. Schram stedenbouwkundige

  Benoeming
  De heer A. Venema architect

  Secretaris welstandscommissie
  De heer M. Hendriks architect/adviseur

  Burgerlid
  De heer J. Kloosterhuis


  Besluit
  Met ingang van 1 januari 2020 voor een periode van drie jaar de volgende leden van de welstandscommissie te (her)benoemen: Herbenoeming De heer A. van der Tuuk voorzitter De heer F.H. Wiersma voorzitter De heer D. van Wieren architect De heer A. Vogelzang architect De heer P. Ziel landschapsarchitect/stedenbouwkundige Mevrouw S. Schram stedenbouwkundige Benoeming De heer A. Venema architect Secretaris welstandscommissie De heer M. Hendriks architect/adviseur Burgerlid De heer J. Kloosterhuis

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Benoeming leden welstandscommissie

  00:22:27 - 00:22:36 - Voorzitter raad
  00:28:04 - 00:28:11 - Kirsten Bos-Perdok
  00:28:15 - 00:29:21 - Voorzitter raad
 • 8.b


  Voorgesteld besluit

  De Financiële verordening gemeente Oldambt 2020 vast te stellen.


  Besluit
  De Financiële verordening gemeente Oldambt 2020 vast te stellen.

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Financiële verordening gemeente Oldambt 2020
 • 8.c


  Voorgesteld besluit

  1. In plaats van de aanleg van een nieuw kunstgrasveld de keuze te maken om
    groot onderhoud aan het kunstgrasveld van HCW te Winschoten te plegen,
    waardoor het veld nog vijf jaar mee kan.
  2. De kosten van het groot onderhoud en bijkomende werkzaamheden
   ad € 42.750 te dekken uit de bestemmingsreserve, zoals vastgesteld in de
    raadsvergadering van 11 november 2019.
    
  3. Het hierdoor ontstane voordelig resultaat van in totaal € 79.050 te storten in
    de algemene reserve.


  Besluit
  1. In plaats van de aanleg van een nieuw kunstgrasveld de keuze te maken om  groot onderhoud aan het kunstgrasveld van HCW te Winschoten te plegen,  waardoor het veld nog vijf jaar mee kan. 2. De kosten van het groot onderhoud en bijkomende werkzaamheden ad € 42.750 te dekken uit de bestemmingsreserve, zoals vastgesteld in de  raadsvergadering van 11 november 2019. 3. Het hierdoor ontstane voordelig resultaat van in totaal € 79.050 te storten in de algemene reserve.

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Groot onderhoud kunstgrasveld HCW
 • 8.d


  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het model ontwerpbesluit deelname WVSV-VRG
  2. Geen wensen en bedenkingen te uiten op het model ontwerpbesluit
    deelname WVSV-VRG.


  Besluit
  1. Kennis te nemen van het model ontwerpbesluit deelname WVSV-VRG 2. Geen wensen en bedenkingen te uiten op het model ontwerpbesluit  deelname WVSV-VRG.

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Oprichting werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s
 • 8.e


  Voorgesteld besluit

  de heer drs. M.G. Poorthuis te benoemen tot nieuw lid van de Raad van
  Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen voor de periode
   van 1 januari 2021 tot 1 januari 2025.


  Besluit
  de heer drs. M.G. Poorthuis te benoemen tot nieuw lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen voor de periode  van 1 januari 2021 tot 1 januari 2025.

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  benoeming lid raad van toezicht SOOOG
 • 8.f
 • 9
 • 9.a

  Bijlage 9a.2 Anterieure overeenkomst Hoofdweg 3, 't Waar zal zo spoedig mogelijk worden toegevoegd.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en ambtshalve
    aanpassingen, conform de ‘Reactienota zienswijzen en ambtshalve
    aanpassingen;
  2. Het bestemmingsplan ‘Nieuwolda, de Kamp, Nieuw Scheemda en ’t Waar’
    gewijzigd vast te stellen.
    Het bestemmingsplan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als
    vervat in het GML bestand NL.IMRO.1895.13BP0005-0401, met de
    bijbehorende bestanden. Voor de locatie van de geometrische
     planobjecten is gebruik gemaakt van ondergrond welke is ontleend aan de
    kadastrale kaart;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Nieuwolda, de
    Kamp, Nieuw Scheemda en ’t Waar.


  Besluit
  het voorstel van de agenda af te voeren.
 • 9.b


  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de Verordening tot intrekking van de Verordening
   Participatiefonds Gemeente Oldambt 2015

  Artikel I Intrekking
  De Verordening Participatiefonds Gemeente Oldambt 2015 wordt per 1 januari
   2021 ingetrokken.

  Artikel II Inwerkingtreding
  1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
  2. De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2021.

  Artikel III Citeertitel
  1. Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening tot intrekking van de
   Verordening Participatiefonds Gemeente Oldambt 2015”.


  Besluit
  vast te stellen de Verordening tot intrekking van de Verordening  Participatiefonds Gemeente Oldambt 2015 Artikel I Intrekking De Verordening Participatiefonds Gemeente Oldambt 2015 wordt per 1 januari  2021 ingetrokken. Artikel II Inwerkingtreding 1\. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking\. 2\. De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2021\. Artikel III Citeertitel 1\. Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening tot intrekking van de  Verordening Participatiefonds Gemeente Oldambt 2015”.

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Intrekken verordening participatiefonds

  00:44:41 - 00:45:46 - Nico Postmus
  00:45:48 - 00:47:28 - Linda Bolderman-Lesterhuis
  00:47:29 - 00:47:30 - Voorzitter raad
  00:47:30 - 00:48:13 - Engel Modderman
  00:48:48 - 00:48:55 - Inspreker raad
  00:48:55 - 00:52:05 - Gert Engelkens
  00:52:05 - 00:52:13 - Voorzitter raad
  00:52:13 - 00:52:23 - Inspreker raad
  00:52:23 - 00:52:31 - Nico Postmus
  00:52:31 - 00:52:44 - Voorzitter raad
  00:52:44 - 00:52:47 - Inspreker raad
  00:52:47 - 00:53:08 - Gert Engelkens
  00:53:08 - 00:53:28 - Voorzitter raad
  00:53:33 - 00:54:04 - Linda Bolderman-Lesterhuis
  00:54:04 - 00:54:06 - Voorzitter raad
 • 9.c


  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het lokaal programma NPG Oldambt
  2. Kennis te nemen van de voorgestelde projectaanvragen
  3. Akkoord te gaan met het indienen van het programma en de projecten bij het bestuur NPG voor toets en besluitvorming


  Besluit
  1. Kennis te nemen van het lokaal programma NPG Oldambt 2. Kennis te nemen van de voorgestelde projectaanvragen 3. Akkoord te gaan met het indienen van het programma en de projecten bij het bestuur NPG voor toets en besluitvorming

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Lokaal programma NPG Oldambt
 • 9.d


  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met de geactualiseerde begroting 2020 en de lagere totale bijdrage van de deelnemende gemeenten van
   € 202.000 t.o.v. van de primaire begroting VRG 2020.
  2. Akkoord te gaan met een extra bijdrage in de Regeling Functioneel leeftijdsontslag (FLO) van alle gemeenten van totaal € 2,6 miljoen voor 2020 i.v.m. de negatieve algemene reserve.
  3. Akkoord te gaan met de conceptbeleidsbegroting VRG 2021 inclusief de meerjarenbegroting 2022-2024 (incl. de extra FLO bijdragen)
  4. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de (meerjaren)beleidsbegroting VRG 2021. Onze vertegenwoordiger in het bestuur van de VRG zal de VRG wijzen op ons voornemen € 200.000,- te bezuinigen op Gemeenschappelijk Regelingen en daarmee ook op de VRG.


  Besluit
  1. Akkoord te gaan met de geactualiseerde begroting 2020 en de lagere totale bijdrage van de deelnemende gemeenten van € 202.000 t.o.v. van de primaire begroting VRG 2020. 2. Akkoord te gaan met een extra bijdrage in de Regeling Functioneel leeftijdsontslag (FLO) van alle gemeenten van totaal € 2,6 miljoen voor 2020 i.v.m. de negatieve algemene reserve. 3. Akkoord te gaan met de conceptbeleidsbegroting VRG 2021 inclusief de meerjarenbegroting 2022-2024 (incl. de extra FLO bijdragen) 4. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de (meerjaren)beleidsbegroting VRG 2021. Onze vertegenwoordiger in het bestuur van de VRG zal de VRG wijzen op ons voornemen € 200.000,- te bezuinigen op Gemeenschappelijk Regelingen en daarmee ook op de VRG.

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Actualisatie begroting 2020 en de concept beleidsbegroting 2021 VRG
 • 9.e

  Moties
  Omschrijving
  1 Vereenvoudiging Kapvergunning

  00:29:21 - 00:30:16 - Engel Modderman
  00:30:16 - 00:30:16 - Voorzitter raad
  00:30:23 - 00:32:26 - Gert Jan Bolt
  00:32:26 - 00:32:27 - Voorzitter raad
  00:32:27 - 00:32:52 - Engel Modderman
  00:32:52 - 00:32:54 - Voorzitter raad
  00:32:54 - 00:32:56 - Engel Modderman
  00:32:56 - 00:32:57 - Voorzitter raad
  00:33:03 - 00:34:12 - Gert Jan Bolt
  00:34:13 - 00:34:17 - Voorzitter raad
  00:34:17 - 00:34:41 - Engel Modderman
  00:34:41 - 00:34:43 - Voorzitter raad
  00:34:43 - 00:35:11 - Gert Jan Bolt
  00:35:11 - 00:35:12 - Voorzitter raad
  00:35:29 - 00:35:35 - Gert Jan Bolt
  00:35:35 - 00:35:36 - Voorzitter raad
  00:35:44 - 00:36:38 - Linda Bolderman-Lesterhuis
  00:36:38 - 00:36:39 - Voorzitter raad
  00:36:43 - 00:37:51 - Kirsten Bos-Perdok
  00:37:51 - 00:37:57 - Voorzitter raad
  00:37:57 - 00:38:14 - Kirsten Bos-Perdok
  00:38:25 - 00:38:28 - Voorzitter raad
  00:38:31 - 00:39:09 - Kirsten Bos-Perdok
  00:39:09 - 00:39:10 - Voorzitter raad
  00:39:13 - 00:40:44 - Hilbert Flokstra
  00:40:44 - 00:40:45 - Voorzitter raad
  00:40:45 - 00:41:23 - Engel Modderman
  00:41:23 - 00:41:23 - Voorzitter raad
  00:41:57 - 00:42:27 - Hilbert Flokstra
  00:42:27 - 00:44:41 - Voorzitter raad
  00:54:56 - 00:55:07 - Harold de Groot
  00:55:07 - 00:55:09 - Voorzitter raad
  00:56:41 - 00:57:37 - Waarnemend voorzitter
  00:58:05 - 00:58:06 - Harold de Groot
  00:58:26 - 01:00:12 - Job Steijnis
  01:00:15 - 01:00:18 - Waarnemend voorzitter
  01:00:18 - 01:01:18 - Ger Klein
  01:01:21 - 01:01:24 - Waarnemend voorzitter
  01:01:24 - 01:03:51 - Linda Bolderman-Lesterhuis
  01:03:54 - 01:03:57 - Waarnemend voorzitter
  01:03:57 - 01:05:22 - Gert Jan Bolt
  01:05:22 - 01:05:32 - Waarnemend voorzitter
  01:05:32 - 01:05:41 - Gert Jan Bolt
  01:05:41 - 01:08:33 - Tim van Bostelen
  01:08:34 - 01:08:39 - Waarnemend voorzitter
  01:08:39 - 01:11:08 - Kirsten Bos-Perdok
  01:11:10 - 01:11:15 - Waarnemend voorzitter
  01:11:17 - 01:15:05 - Hilbert Flokstra
  01:15:05 - 01:15:06 - Waarnemend voorzitter
  01:15:34 - 01:15:38 - Inspreker raad
  01:15:38 - 01:22:04 - Cora-Yfke Sikkema
  01:22:04 - 01:22:05 - Waarnemend voorzitter
  01:22:08 - 01:22:31 - Ger Klein
  01:22:31 - 01:22:36 - Inspreker raad
  01:22:36 - 01:22:52 - Cora-Yfke Sikkema
  01:22:52 - 01:22:55 - Waarnemend voorzitter
  01:22:55 - 01:22:56 - Tim van Bostelen
  01:23:38 - 01:25:44 - Inspreker raad
  01:25:44 - 01:26:58 - Cora-Yfke Sikkema
  01:26:59 - 01:27:01 - Waarnemend voorzitter
  01:27:02 - 01:27:15 - Tim van Bostelen
  01:27:15 - 01:28:16 - Inspreker raad
  01:28:16 - 01:29:44 - Cora-Yfke Sikkema
  01:29:44 - 01:29:46 - Waarnemend voorzitter
  01:29:46 - 01:30:00 - Hilbert Flokstra
  01:30:00 - 01:30:02 - Inspreker raad
  01:30:02 - 01:31:10 - Cora-Yfke Sikkema
  01:31:10 - 01:31:11 - Waarnemend voorzitter
  01:31:13 - 01:31:44 - Hilbert Flokstra
  01:31:44 - 01:31:45 - Waarnemend voorzitter
  01:31:45 - 01:31:46 - Inspreker raad
  01:31:46 - 01:31:49 - Cora-Yfke Sikkema
  01:32:03 - 01:32:22 - Waarnemend voorzitter
  01:32:26 - 01:33:29 - Kirsten Bos-Perdok
  01:33:32 - 01:33:38 - Waarnemend voorzitter
  01:33:45 - 01:33:48 - Inspreker raad
  01:33:48 - 01:33:53 - Jan Kenter
  01:35:06 - 01:35:16 - Waarnemend voorzitter
  01:35:16 - 01:36:51 - Tim van Bostelen
  01:36:52 - 01:36:56 - Waarnemend voorzitter
  01:36:56 - 01:38:00 - Gert Jan Bolt
  01:38:02 - 01:38:09 - Waarnemend voorzitter
  01:38:20 - 01:38:21 - Inspreker raad
  01:38:21 - 01:41:13 - Cora-Yfke Sikkema
  01:41:13 - 01:41:28 - Waarnemend voorzitter
  01:41:28 - 01:41:41 - Inspreker raad
  01:41:41 - 01:41:42 - Waarnemend voorzitter
  01:41:47 - 01:41:49 - Inspreker raad
  01:41:50 - 01:41:52 - Cora-Yfke Sikkema
  01:41:52 - 01:42:29 - Waarnemend voorzitter
  01:43:37 - 01:43:40 - Inspreker raad
  01:43:40 - 01:44:32 - Fred Greven
  01:44:32 - 01:44:35 - Waarnemend voorzitter
  01:44:50 - 01:44:52 - Inspreker raad
  01:44:52 - 01:45:46 - Cora-Yfke Sikkema
  01:45:46 - 01:46:35 - Waarnemend voorzitter
  01:47:33 - 01:48:17 - Voorzitter raad
  01:48:17 - 01:50:13 - Tim van Bostelen
  01:50:13 - 01:50:15 - Voorzitter raad
  01:50:17 - 01:51:12 - Harold de Groot
  01:51:12 - 01:51:14 - Voorzitter raad
  01:51:16 - 01:52:17 - Kirsten Bos-Perdok
  01:52:17 - 01:52:19 - Voorzitter raad
  01:52:20 - 01:53:16 - Hilbert Flokstra
  01:53:16 - 01:53:18 - Voorzitter raad
  01:53:18 - 01:53:49 - Hilbert Flokstra
  01:53:49 - 01:53:50 - Voorzitter raad
  01:53:51 - 01:55:50 - Tim van Bostelen
  01:55:50 - 01:56:07 - Voorzitter raad
  01:56:13 - 01:56:19 - Inspreker raad
  01:56:19 - 01:56:52 - Jan Kenter
  01:56:52 - 01:56:53 - Voorzitter raad
  01:56:53 - 01:57:12 - Harold de Groot
  01:57:13 - 01:57:14 - Voorzitter raad
  01:57:14 - 01:57:19 - Harold de Groot
  01:57:19 - 01:57:41 - Jan Kenter
  01:57:41 - 01:57:42 - Harold de Groot
  01:57:58 - 01:58:02 - Inspreker raad
  01:58:02 - 02:00:10 - Erich Wünker
  02:00:10 - 02:00:21 - Voorzitter raad
  02:00:21 - 02:00:50 - Tim van Bostelen
  02:00:50 - 02:01:02 - Voorzitter raad
  02:01:02 - 02:01:03 - Tim van Bostelen
  02:01:03 - 02:02:49 - Ger Klein
  02:02:49 - 02:02:50 - Voorzitter raad
  02:02:57 - 02:03:00 - Inspreker raad
  02:03:00 - 02:03:41 - Luit Engelage
  02:03:42 - 02:03:46 - Inspreker raad
  02:03:46 - 02:03:47 - Voorzitter raad
  02:03:56 - 02:04:14 - Fokke Fennema
  02:04:14 - 02:04:28 - Voorzitter raad
  02:04:28 - 02:04:29 - Fokke Fennema
  02:04:29 - 02:04:31 - Voorzitter raad
  02:04:31 - 02:04:36 - Tim van Bostelen
  02:04:36 - 02:04:39 - Voorzitter raad
  02:04:40 - 02:04:51 - Inspreker raad
  02:04:51 - 02:04:58 - Erich Wünker
  02:04:58 - 02:05:05 - Voorzitter raad
  02:05:05 - 02:05:09 - Inspreker raad
  02:05:09 - 02:05:10 - Voorzitter raad
  02:05:13 - 02:05:22 - Harold de Groot
  02:05:24 - 02:05:42 - Hilbert Flokstra
  02:05:42 - 02:05:45 - Inspreker raad
  02:05:45 - 02:05:47 - Voorzitter raad
  02:05:48 - 02:05:59 - Harold de Groot
  02:05:59 - 02:06:01 - Voorzitter raad
  02:06:01 - 02:06:04 - Harold de Groot
 • 10