Rondetafelgesprek

Presentatie en Themabijeenkomst

dinsdag 3 december 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Nieuwe Raadzaal, gemeentehuis Noordwijk
Voorzitter:
De heer L. Koppel
Toelichting:

U bent van harte welkom op dinsdag 3 december vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis van Noordwijk. De genoemde tijden zijn indicatief.

Bij het rondetafelgesprek Themabijeenkomst worden onderwerpen besproken die niet op de raadsagenda staan, maar waar de raad wel mee aan de slag wil. Deze vorm biedt ruimte om kaderstellend bezig te zijn, zoals een brainstormsessie over een bepaald onderwerp. De raad kan stakeholders uitnodigen om deel te nemen aan het thema.

De Presentatie: Hier is ruimte voor presentaties van het college, maar ook van bewonersorganisaties (kernenbeleid), instellingen (gemeenschappelijke regelingen), ed. Het rondetafelgesprek Presentatie is gelijk aan de presentatieavond van de oude gemeente Noordwijk.

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  Indicatieve tijd van 20.00 tot 20.15 uur.

  U kunt inspreken over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld over onderwerpen die op de raadsvergadering van 17 december staan geagendeerd:
  Decembernota, aanvraag voor renovatie paardenbak en voorzieningen, komgrens Langevelderweg –Boekhorsterweg in Noordwijkerhout,
  onderhoud asfaltwegen gemeente Noordwijk 2019, verlening ontheffing vereiste ingezetenschap, Erfgoedverordening Noordwijk 2019,
  aanvullend budget Zorgpauze, belastingverordeningen 2020, bouw woning Oude Zeeweg 61 te Noordwijk.

  Aanmelden kan tot dinsdag 3 december 18.00 uur via griffie@noordwijk.nl

 • 4
 • 5

  Indicatieve tijd van 20.15 tot 20.30 uur.

  Om de communicatie tussen de raadsdelegaties in Gemeenschappelijke Regelingen en de gemeenteraad verder te versterken wordt het agendapunt Gemeenschappelijke Regelingen standaard voor een RTG geagendeerd.

  Het doel is verder tweeledig:

  • het bieden van een vast moment voor de delegatie om in gesprek te gaan met de raad over de agenda van de volgende vergadering en input te ontvangen te behoeve van de standpuntbepaling of te informeren over de uitkomst van de vergadering. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland vergadert op 18 december.
  • het bieden van een vast moment voor het college om de raad te informeren over ontwikkelingen binnen andere gemeenschappelijke regelingen, zoals de ISD.

 • 6

  Indicatieve tijd van 20.30 tot 22.00 uur.

  De fusie van 1 januari 2019 vraagt van gemeente Noordwijk haar grondstoffenbeleid te harmoniseren. Het serviceniveau is belangrijk en de keuze mag niet zo maar leiden tot extra kosten voor onze inwoners, aldus het college. Vanuit een grondstoffenbeleidsplan kan invulling geven worden aan de brede maatschappelijke aandacht voor klimaatbeheer en duurzaamheid. Dit vraagt om nadere keuzes en kaders, die vastgelegd worden in een lokaal grondstoffenbeleid.

  De raad wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen en (on)mogelijkheden op het gebied van huishoudelijk afval; inzamelmogelijkheden (middelen en organisatie), gemeentelijke taak en wet- en regelgeving.

  In een tweede bijeenkomst (januari/ februari 2020) kan de raad meedenken over de kaders van de toekomstige inzamelorganisatie en het grondstoffenbeleid Noordwijk.

  Portefeuillehouder: de heer D.T.C. Salman


 • 7

  Indicatieve tijd van 22.00 tot 23.00 uur

  De directe aanleiding voor de behandeling in het RTG is de Notitie ‘Van Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland’. Deze is door een werkgroep van Holland Rijnland opgesteld.

  Het college wil graag een (korte) toelichting geven op het proces om van het regionale Energieakkoord Holland Rijnland naar de Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland te komen. Holland Rijnland heeft hiertoe een notitie opgesteld welke de portefeuillehouder graag met de raadsfracties wil bespreken.

  Het doel van de behandeling in het RTG is de verschillende raadsfracties hun ideeën ten aanzien van de energietransitie en ten aanzien van het proces om te komen tot de RES aan de portefeuillehouder mee te geven.

  Portefeuillehouder: de heer J.P. van den Berg

  Bij dit Rondetafelgesprek kunt u inspreken. Aanmelden kan tot dinsdag 3 december 18.00 uur via griffie@noordwijk.nl.


 • 8