Besluitvormende raad

dinsdag 29 september 2020 22:15 - 23:00
Locatie:
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter:

Agendapunten


 • Ingekomen stukken
  Onderwerp
  Beantwoording mondelinge vraag lid Koppel (GroenLinks) over Doe Mee regelingen
  Beantwoording schriftelijke (vervolg)vragen lid Visser-Danser (PUUR) inzake dalend aantal omgevinsvergunningen voor woningen ondanks de stijgende vraag
  Beantwoording schriftelijke vragen Bruisend Noordwijk over coffeeshopbeleid
  Brief inzake Koningin Wilhelmina Boulevard
  Informatiebrief decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  Update stand van zaken en impact coronacrisis GrKDB
  #500kinderen - update voor de zomer - opvang en bescherming alleenstaande vluchtelingenkinderen, vanuit Griekenland
  1e wijziging gemeenschappelijke regeling
  7e Noodverordening COVID-19 - VRHM
  8e Brief aan de Gemeenteraden inzake COVID-19 - VRHM
  8e Noodverordening COVID-19 VRHM 1 juli 2020
  9e Brief aan de raden COVID-19 VRHM
  9e Noodverordening COVID-19 - 15 juli 2020 - VRHM
  Aanleg drain in Parallel Boulevard; reactie op vragen van RTG 01-07-2020
  Advies Auditcommissie over de jaarstukken 2019 van Noordwijk
  Afdoen motie (meer) straten vernoemen naar vrouwen
  Afdoening toezegging RTG 22 juni 2020 over scheidingshotel
  Afschrift beantwoording Meeuwenoord
  Afschrift reactie brief verzoek om ontheffing afbouwplicht winter 2020-2021
  Afschrift reactie m.b.t. brief Onbeantwoorde vragen en uitgangspunten snippergroenbeleid
  Ambtsketen Noordwijk
  Art. 39 vragen lid Janson (PvdA) over Vuurwerkvrije zones bij molens
  Beantwoording brief Vestiging stralingsarme woongemeenschap
  Beantwoording rondvragen debatraad 23-06-2020
  Beantwoording schriftelijk vragen lid Visser-Danser (PUUR) inzake Herontwikkeling voormalig DPO gebouw
  Beantwoording schriftelijke vervolgvragen De Mooij (CDA) over duokoop
  Beantwoording schriftelijke vervolgvragen lid Gutlich (D66) inzake Onderzoek alternatieve bouwlocaties Bronsgeest
  Beantwoording schriftelijke vervolgvragen lid Van Tol (PUUR) inzake handhaving strijdig gebruik ISG-gebied
  Beantwoording schriftelijke vervolgvragen lid Van Tol (PUUR) over implementatie Omgevingswet
  Beantwoording schriftelijke vragen lid Barnhoorn (CDA) inzake coronamaatregelen winkelende publiek en horeca
  Beantwoording schriftelijke vragen lid Duivenvoorde (CDA) inzake De Schelft en Optisport
  Beantwoording schriftelijke vragen lid Gutlich (D66) over Prestatieafspraken sociale woningbouw
  Beantwoording schriftelijke vragen lid Janson (PvdA) inzake Bouw 5 recreatiewoningen Duindamseweg
  Beantwoording schriftelijke vragen lid Janson (PvdA) over opschorten Doe Mee regelingen
  Beantwoording schriftelijke vragen lid Maan (GroenLinks) inzake Controle op energiebesparingsplicht bij bedrijven
  Beantwoording schriftelijke vragen lid Van Haaster (CDA) inzake Drainage bij reconstructie Parallelboulevard
  Beantwoording schriftelijke vragen lid Van Tol (PUUR) inzake Het Zilt
  Beantwoording schriftelijke vragen lid Visser-Danser (PUUR) over het stoppen van de extra zomerinzameling GFT in Noordwijk Binnen en Zee
  Beantwoording schriftelijke vragen LSN en CDA over afvalstromen op school
  Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over de individuele inkomenstoeslag
  Beantwoording technische vragen inzake de Strandrups - RTG 19 mei 2020
  Beantwoording vragen Conceptbegroting GR KDB in RTG 12 mei 2020
  Beantwoording vragen lid Van Tol (PUUR) inzake Uitvoeringsbudget Coronacrisis
  Beantwoording vragen Lijst Salman Noordwijk inzake Begroting RDOG in RTG 2 juni 2020
  Beantwoording vragen omtrent ISD Programmaverantwoording 2019 en Programmabegroting 2021 - RTG 2 juni 2020
  Beantwoording vragen PvdA en NZLokaal over Woonvisie - RTG van 2 juni 2020
  Beantwoording vragen PvdA inzake Jaarstukken RDOG HM 2019 - RTG 2 juni 2020
  Bestemmingsplan Maarten Kruytstraat en consequente toepassing parkeereisen
  Bezwaar levering Watertoren middels Groninger Akte
  Brief aan de raad inzake handhaving en Covid-19
  Brief aan gemeenten - 500 kinderen Griekenland
  Brief burgemeester aan inwoners
  Brief inzake Biomassacentrale Rijsenhout
  Brief inzake Luchtvaartnota en Schiphol
  Brief inzake Toekomst Vinkeveld-Zuid
  Brief inzake Visie Space Campus Noordwijk
  Brief omwonenden vijver hoek Beeklaan-Jan van Gent
  Brief Waspeencentrum Katwijk
  Concept beleidsnotitie gebruik woningen 2020 zienswijze
  Controleverklaring en Accountantsverslag
  Dag van Zorg en Veiligheid
  De Meerlanden wil de biomassa niet stoppen
  Diverse brieven Comité Noordwijk Transparant inzake vervolgonderzoek over ontoelaatbare beïnvloeding en publicatie brieven
  Energietransitie
  Geluids- en fijnstofoverlast op de Beeklaan
  Het Zilt verklaring van geen bedenkingen
  Historisch overzicht Jan Kroonsplein
  Impact van coronamaatregelen op het Sociaal Domein
  Impactanalyse coronacrisis
  Impactanalyse Coronacrisis - peildatum 13 juni 2020
  Impactanalyse coronacrisis - peildatum 30 juni 2020
  Informatiebrief Beach Shuttle 2020
  Informatiebrief Initiatief geothermie
  Informatiebrief ondernemersvereningen
  Informeren voortgang Uitvoeringsprogramma duurzaamheid
  Ingesproken tekst inzake de diep-drainage in de parallel boulevard
  Inspraak Voorontwerpbestemmingsplan Julianahof
  Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Julianahof
  Instemming advies businesscase GrKDB
  Integriteitsaanpak en Beantwoording schriftelijke vragen D66, GL, Puur en PvdA inzake Zorgen over ontoelaatbare beïnvloeding van lokale democratie in Noordwijk
  Kennis maken met de sportvisserij
  Kennisgeving beroepsprocedure Maarten Kruytstraat en omgevingsvergunning (dossier ter inzage bij griffie)
  Klacht omtrent verhoging tarief inwonerparkeersvergunning
  Kopie antwoordbrief van inwoners n.a.v. uitzending Monitor en spoedzoekers
  Kopiebrief inzake Pleidooi voor het instellen van vuurwerkvrije zones bij molens
  Kopiebrieven aan Woningstichtingen Padua resp. Stek inzake aanvraag vermindering verhuurdersheffing
  Leerling Prognose 2020
  Madenoverlast
  Motie over handhaving
  Niet meer parkeren met vergunning op parkeerplaatsen Kon. Astridboulevard
  Open brief gemeenten n.a.v. functioneren wijkteams
  Overlast B&B Tulipa in de bollenschuur
  Pamflet - Iedere (fiets)toerist blij met meer toiletten erbij
  Parkeren langs de weg naar Langevelderslag
  Plan Julianahofje
  Portefeuilleverdeling College Noordwijk
  Raadsbrief diverse onderwerpen ISD Bollenstreek
  Raadsbrief inzake de herinrichting parkeerterrein Palaceplein voorafgaand aan project Drain Parallel Boulevard
  Raadsbrief over jongeren en schulden
  Raadsbrief toezegging opdrachtformulering Sociale Kaart
  Raadsbrief voorzitter gemeenteraad inzake uitslag schriftelijke stemmingen raadsvergadering 23 juni
  Raadsinformatiebrief inzake voorontwerpbestemmingsplan Gerleeweg 9 Noordwijk
  Raadsinformatiebrief voorontwerp bestemmingsplan Vogelaardreef 26
  Raadsvoorstel Aankoop percelen Verloop aan de Schoolstraat en Nieuwe Zeeweg
  Raadsvoorstel aanleg glasvezelnetwerk buitengebied
  Raadsvoorstel Algemene Subsidieverordening gemeente Noordwijk 2020
  Raadsvoorstel benoeming burgemeester AB-lid RDOG HM
  Raadsvoorstel Bestemmingsplan Julianahof te Noordwijk
  Raadsvoorstel Bestuurlijke afvaardiging GR Holland Rijnland
  Raadsvoorstel Extra financiële bijdrage Stichting Bloemencorso Bollenstreek
  Raadsvoorstel Lokaal vervoer met vrijwilligers
  Raadsvoorstel Perspectiefnota 2021-2024
  Raadsvoorstel Reconstructie fietspad Ruigenhoekerweg onder N206
  Raadsvoorstel Vaststellen Bodembeheernota deel B Plangebied Offem Zuid fase 2
  Raadsvoorstel Vaststellen gemeentevlag Noordwijk
  Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen Langevelderlaan 4
  Raadsvoorstel Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet, IOAW, IOAZ 2020
  Raadsvoorstel Verzoek opheffen geheimhouding dossier Offem Zuid
  Raadsvoorstel Wijzigingsverordening Beheer Woningvoorraad Noordwijk 2016
  Reactie op beantwoording vragen Bruisend Noordwijk door college
  Regionale Energie Strategie en sportvisserij
  Schrifelijke vragen lid Duivenvoorde (CDA) over park Mossennest II
  Schriftelijk vragen lid Van Tol (PUUR) Zorgen om Het Zilt (deel IV)
  Schriftelijke vervolgvragen lid Gutlich (D66) inzake onderzoek alternatieve bouwlocaties Bronsgeest
  Schriftelijke vervolgvragen lid Van Tol (PUUR) Handhaving strijdig gebruik ISG-gebied
  Schriftelijke vragen lid De Moor (Bruisend Noordwijk) inzake Coffeeshopbeleid
  Schriftelijke vragen lid De Moor (Bruisend Noordwijk) inzake Situatie op de Keuvel
  Schriftelijke vragen lid De Moor (Bruisend Noordwijk) over Pact van Teylingen
  Schriftelijke vragen lid Duivenvoorde (CDA) inzake De Keuvel
  Schriftelijke vragen lid Duivenvoorde (CDA) over De Schelft ll
  Schriftelijke vragen lid Janson (PvdA) over individuele inkomenstoeslag
  Schriftelijke vragen lid Warmerdam (DOEN!) inzake bouwplannen Zilveren Kruis/gedeelte Bronsgeest
  Sinterklaasintocht
  Sophia scholen, vraagadvies scholenfusie
  Stand van zaken jeugdhulp
  Stand van zaken omtrent Coronacrisis
  Subsidiebeleidsregel Culturele evenementen gemeente Noordwijk
  Ter inzage bij de griffie i.v.m AVG - Brief en presentatie inzake Waspeencentrum Katwijk
  Ter inzage bij de griffie i.v.m. AVG - Aanvulling op bezwaar tegen aanwijzing wet voorkeursrecht, percelen aan het Vuurtorenplein Noordwijk
  Ter inzage bij de griffie i.v.m. AVG - brief inzake parkeertarieven
  Ter inzage bij de griffie i.v.m. AVG - Herhaald verzoek om onderzoek over 'ontoelaatbare beïnvloeding'
  Ter inzage bij de griffie i.v.m. AVG - Verantwoordelijkheid
  Toezegging Bespreeknotitie D66 Prestatieafspraken sociale woningbouw
  Toezegging raad bouwen greenportwoningen
  Uitstel beantwoording schriftelijke vragen Bruisend Noordwijk over Coffeeshopbeleid
  Uitstel beantwoording schriftelijke vragen DOEN! over voortgang nieuwbouwplannen terrein Zilveren Kruis / Bronsgeest
  Uitstel centralisatie nachtzorg
  Uitvoering Social Return on Investment
  Vergunning verlening voor een peen wasserij aan de leidsevaart
  Verlenging inspraakperiode concept Woonvisie 2020 ivm vakantie
  Verrommeling dorpskern van Noordwijkerhout
  Verruiming winkeltijdenwet openingstijden zondag
  Vervolgcorrespondentie 22 juni en 1 juli Comité Noordwijk Transparant inzake vervolgonderzoek over ontoelaatbare beinvloeding en publicatie brieven (ter inzage ivm AVG en zienswijzeprocedure)
  Verzoek aan gemeenteraad betreffende Julianahof
  Vestigen coffeeshop in het centrum van Noordwijkerhout
  Vinkeveld-Zuid
  Voorontwerp bestemmingsplan Duinschooten 23
  Voorstel inwonersvergunning Noordwijk
  Voortgang Centrumvisie Noordwijkerhout 2016-2025
  Voortgangsbericht beleid welzijn
  Wijziging dienstregeling openbaar vervoer 2021
  Willem Alexanderpark 55
  Woonwagenkamp