Avond van de Raad

Raadzaal

donderdag 17 september 2020 20:00 - 22:35
Locatie:
Raadzaal 3.01
Voorzitter:
Martin Monrooij
Toelichting:

De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal met in achtneming van de 1,5 meter regel.

Meepraten over een onderwerp wat op de agenda staat? Dit kan weer bij alle raadsvoorbereidende onderwerpen (zie blauwe blokken in agenda).

Naast meesprekers kunnen we helaas nog geen ander publiek toelaten. Online bent u altijd welkom om de vergadering live te volgen via http://www.nieuwegein.nl/livevergadering

Agendapunten

 • 1

  Het college wil graag de gemeenteraad informeren over de financiële stand van zaken van de programma’s binnen het sociaal domein. Vooral over de te nemen maatregelen voor de transformatieagenda, de uitgaven Jeugd en Wmo en de reguliere exploitatie van het programma Versterken Eigen Kracht. De uitgaven voor de maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo vallen flink hoger uit dan de raming binnen het sociaal domein. Dit vraagt om bezinning op de uitgaven binnen dat sociale domein. Het college wil daarover graag in gesprek met de gemeenteraad.


 • 2
 • 3
 • 4

  Dialoog met raad en college over de governance U10 – 17 september
  Geagendeerd door de fracties D66 en SP

  Om iedereen de gelegenheid te geven zich goed voor te kunnen bereiden op de dialoog over de Governance van de U10 op 17 september is de agenderingstekst aangescherpt. De fracties zullen de dialoog nog kort inleiden op 17 september.
  D66 en SP willen graag in een dialoog spreken over de Governance U10 en dan vooral gericht op de rol en positie van de gemeenteraad en het samenspel van college en raad bij U10 ontwikkelingen. Zij stellen dat de U10 samenwerking alleen slaagt als de deelnemende gemeenteraden op eenzelfde manier geïnformeerd en betrokken worden.
  Ook maken zij zich sterk om als raad meer betrokken te zijn bij het besluitvormingsproces als een voorstel vanuit de U10 samenwerking onze gemeente raakt, zoals dat ook in een aantal andere gemeenten het geval is.
  De fracties zijn blij dat de gemeente Nieuwegein bestuurlijk en ambtelijk flink heeft geïnvesteerd in de U10 samenwerking en daarin verantwoordelijkheid neemt. Het is mede de verdienste van bestuurders en ambtenaren uit Nieuwegein dat de U10 samenwerking na een fase van verkennen in een doelrealiserende fase terecht is gekomen.
  De fracties zijn ook van mening dat de gemeenteraad onvoldoende merkt van het feit dat we bestuurlijk en ambtelijk zo goed vertegenwoordigd zijn. Er was en is weinig interactie tussen raad en college over de U10, zowel schriftelijk als mondeling. Gedeelde wijsheid van college, raad, organisatie en stad kan het mandaat vergroten waarmee het college in de U10 opereert en daar is niet alleen Nieuwegein bij gebaad.
  De fracties beogen met de dialoog om een stap te maken naar een werkwijze tussen raad en college waarin meer interactie en verbinding is. In deze dialoog gaat het hen niet om een oordeel over hoe het nu gaat.
  De dialoog zou kunnen bestaan uit het bespreken van mogelijkheden om de samenwerking tussen raad en college te verbeteren. De fracties zouden graag toewerken naar een opdracht om te komen tot een concreet voorstel om deze samenwerking te verbeteren. Zo zijn bijvoorbeeld in Utrecht tussen de bestuurstafels momenten gecreëerd waarin college en raad uitwisselen.
  De fracties horen graag uw mening en overwegingen over de volgende vragen:
  1. Wat gaat nu goed in de samenwerking en kunnen we mogelijk uitbouwen?
  2. Wil de gemeenteraad
  a. in het regionale bestuur een inhoudelijk inbreng of procesmatig invloed of beide?
  b. onze bestuurders met een mandaat op pad sturen of alleen achteraf “controleren”?
  3. Is er nog wel een (open) politiek debat over de uitkomsten van het U10-beraadt mogelijk, wanneer wij als raad vooraf kaders meegeven?
  4. Staan onze bestuurders regionaal sterk(er), wanneer vooraf in een raadsvergadering afwegingen reeds openbaar worden?
  5. Welke suggesties heeft u om de verbinding en de interactie tussen raad en college te versterken? Wanneer is voor u sprake van een geslaagde samenwerking?