Besluitvormende raad

dinsdag 25 juni 2019 20:30
Locatie:
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter:
D.R. (Dirk) van der Borg
Toelichting:

direct aansluitend aan de meningsvormende avond van 25 juni 2019.

Agendapunten

 • 8
 • 8.a

  Omdat dhr. Van der Borg portefeuillehouder is van dit onderwerp, neemt dhr. Snoek zijn plaats in als voorzitter van de raad.
  Burgerlid Jarith Verhagen voert namens Doe mee! het woord.

  Burgemeester Van der Borg wil graag met de raad verder spreken of de verbinders van de gemeente een taakaccent jeugd kunnen krijgen, waardoor het voor jongeren gemakkelijker wordt om met ideeën naar de gemeente te stappen.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. in te stemmen met de uitvoering van de motie ‘Jeugd en Politiek’ door middel van:
   a. een educatief project voor scholieren van groep 7/8 van de basisscholen;
   b. het instellen van een kinderraad;
   c. het benoemen van een kinderburgemeester;
  2. met belangstelling kennis te nemen van het initiatief van jongeren uit de gemeente om de politiek dichterbij de leefwereld van jongeren te brengen;
  3. voor de uitvoering van de motie een werkkrediet van €10.000,- ter beschikking te stellen en dit te dekken uit de post onvoorzien.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. in te stemmen met de uitvoering van de motie ‘Jeugd en Politiek’ door middel van: a. een educatief project voor scholieren van groep 7/8 van de basisscholen; b. het instellen van een kinderraad; c. het benoemen van een kinderburgemeester; 2. met belangstelling kennis te nemen van het initiatief van jongeren uit de gemeente om de politiek dichterbij de leefwereld van jongeren te brengen; 3. voor de uitvoering van de motie een werkkrediet van €10.000,- ter beschikking te stellen en dit te dekken uit de post onvoorzien.
 • 8.b


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Vast te stellen de verordening op de rekenkamer van de gemeente Molenlanden 2019.
  2. De heren Herman van de Water, Ruud van Rijn, Corné Egas, Leo Timmer en Bart Toonen en mevrouw Philomeen Breddels te benoemen tot leden van de begeleidingsgroep namens de gemeenteraad voor de rekenkamer.
  3. Te starten met de werving en selectie van één voorzitter en twee leden voor de rekenkamer van de gemeente Molenlanden 2019.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. Vast te stellen de verordening op de rekenkamer van de gemeente Molenlanden 2019. 2. De heren Herman van de Water, Ruud van Rijn, Corné Egas, Leo Timmer en Bart Toonen en mevrouw Philomeen Breddels te benoemen tot leden van de begeleidingsgroep namens de gemeenteraad voor de rekenkamer. 3. Te starten met de werving en selectie van één voorzitter en twee leden voor de rekenkamer van de gemeente Molenlanden 2019.

  Toezeggingen
  Titel
  Rekenkamer Molenlanden
 • 8.c

  De heren Blok, Egas en Van Rijn verlaten bij dit onderwerp de raadstafel.

  Wethouder Lanser neemt de suggestie mee om op de koffie te gaan bij het ministerie om het gesprek te voeren over beschikbaar geld voor SBO kinderen dat niet wordt afgedragen aan de gemeenten waar deze kinderen naar school gaan.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit de Verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs gemeente Molenlanden 2019 vast te stellen voor een periode tot 31 december 2022 waarin een subsidieplafond van €250.000,- per onderwijsinstelling is opgenomen ten behoeve van een SBO-voorziening.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: de Verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs gemeente Molenlanden 2019 vast te stellen voor een periode tot 31 december 2022 waarin een subsidieplafond van €250.000,- per onderwijsinstelling is opgenomen ten behoeve van een SBO-voorziening.
 • 8.d


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. voornemens te zijn de “Welstandsnota Molenlanden 2019” vast te stellen waarin de gemeente Molenlanden als welstandsvrij wordt aangemerkt en hiervoor de inspraakprocedure te starten;
  2. voornemens te zijn gelijktijdig met het vaststellen van de ‘Welstandnota Molenlanden 2019’, de welstandsnota Molenwaard en de (buiten werking gestelde) welstandsnota Giessenlanden in te trekken;
  3. bij de harmonisatie van de gemeentelijke bouwverordening welstandsvrij bouwen op te nemen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. voornemens te zijn de “Welstandsnota Molenlanden 2019” vast te stellen waarin de gemeente Molenlanden als welstandsvrij wordt aangemerkt en hiervoor de inspraakprocedure te starten; 2. voornemens te zijn gelijktijdig met het vaststellen van de ‘Welstandnota Molenlanden 2019’, de welstandsnota Molenwaard en de (buiten werking gestelde) welstandsnota Giessenlanden in te trekken; 3. bij de harmonisatie van de gemeentelijke bouwverordening welstandsvrij bouwen op te nemen.

  Toezeggingen
  Titel
  Harmonisatie Welstand
 • 8.e


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan “CPO Dorpshuis, Noordeloos” (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPNDSCpoDorpshuis-VG01) vast te stellen, het plan voorziet het planologisch mogelijk maken van een gezondheidscentrum met daarboven vier appartementen;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. het bestemmingsplan “CPO Dorpshuis, Noordeloos” (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPNDSCpoDorpshuis-VG01) vast te stellen, het plan voorziet het planologisch mogelijk maken van een gezondheidscentrum met daarboven vier appartementen; 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
 • 8.f


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit om:

  • het bestemmingsplan “CPO Schoolplein, Noordeloos”
   (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPNDSCpoSchoolplei-VG01) vast te stellen, het plan
   voorziet in het planologisch mogelijk maken van 10 woningen;
  • geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem om: - het bestemmingsplan “CPO Schoolplein, Noordeloos” (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPNDSCpoSchoolplei-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in het planologisch mogelijk maken van 10 woningen; - geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
 • 8.g

  De gemeenteraad wil voor dit bestemmingsplan geen uitbreidingsmogelijkheden vaststellen. Hiertoe wordt een mondeling amendement ingediend waarmee beslispunt 4 toegevoegd wordt aan het besluit. Het mondelinge amendement is aangenomen.De gemeenteraad wil voor dit bestemmingsplan geen uitbreidingsmogelijkheden vaststellen. Hiertoe wordt een mondeling amendement ingediend waarmee beslispunt 4 toegevoegd wordt aan het besluit. Het mondelinge amendement is aangenomen.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. het bestemmingsplan 'Molenaarsgraaf, Kweldamweg 1' vast te stellen (planidentificatienummerNL.IMRO.1978.BPKweldamweg1MLN-VG01); het plan voorziet in het bestemmen van de feitelijke bedrijfssituatie ter plaatse, waarbij als voorwaarden gelden: landschappelijke inpassing en beperking van de buitenopslag, landschappelijke inpassing van het perceel, schrappen van de uitbreidingsmogelijkheden en het schrappen van de mogelijkheid tot realisatie van een bedrijfswoning;
  2. de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en ongegrond te verklaren, op basis van de Nota Zienswijzen, toegevoegd aan de bijlage van het bestemmingsplan ‘Molenaarsgraaf, Kweldamweg 1’;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem gewijzigd vast te stellen: 1. het bestemmingsplan 'Molenaarsgraaf, Kweldamweg 1' vast te stellen (planidentificatienummerNL.IMRO.1978.BPKweldamweg1MLN-VG01); het plan voorziet in het bestemmen van de feitelijke bedrijfssituatie ter plaatse, waarbij als voorwaarden gelden: landschappelijke inpassing en beperking van de buitenopslag, landschappelijke inpassing van het perceel, schrappen van de uitbreidingsmogelijkheden en het schrappen van de mogelijkheid tot realisatie van een bedrijfswoning; 2. de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en ongegrond te verklaren, op basis van de Nota Zienswijzen, toegevoegd aan de bijlage van het bestemmingsplan ‘Molenaarsgraaf, Kweldamweg 1’; 3. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente. 4. dat de 10% uitbreidingsmogelijkheid die genoemd wordt in artikel 9.1 van de opgestelde regels wordt geschrapt.

  Toezeggingen
  Titel
  Bestemmingsplan Molenaarsgraaf, Kweldamweg 1
 • 8.h


  Voorgesteld besluit

  de gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan 'Oud-Alblas, Noordzijde 36’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1978.BPnoordzijde36ABS-VG01), ten behoeve van de realisatie van twee extra woningen, vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is afgesloten.


  Besluit
  De aanvullende informatie wordt toegevoegd aan het raadsvoorstel, dat in een volgende vergadering wordt geagendeerd.

  Toezeggingen
  Titel
  Bestemmingsplan Oud-Alblas, Noordzijde 36
 • 9
 • 9.a


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  De verantwoording van de fractiegelden Molenwaard 2018 vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: De verantwoording van de fractiegelden Molenwaard 2018 vast te stellen.
 • 10

  De heer De Groot (SGP) stelt een vraag over de raadsinformatiebrief MFC Schelluinen.

  De heer Stam (CU) vraagt wanneer het college antwoord gaat geven op gestelde vragen over de Marslaan in Nieuw-Lekkerland.

  Mevrouw Stravers (Doe mee!) is verheugd in het inkoop- en aanbestedingsbeleid te lezen dat er aandacht geschonken wordt aan lokale en regionale partijen en deze worden uitgenodigd mee te doen met aanbestedingen.

  Mevrouw De Moel (Doe mee!) spreekt haar complimenten uit over de flyer initiatieven arbeidsmarkt en onderwijs en vraagt of ook scholen buiten Molenlanden hierbij betrokken worden.


 • 11