Besluitvormende raad

dinsdag 2 april 2019 19:30
Locatie:
Hoornaar, gemeentehuis - raadzaal
Voorzitter:
D.R. van der Borg
Toelichting:

De punten 8 t/m 11 zijn hamerstukken.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Mevrouw Ria van Wijngaarden vertelt over de week van de duurzaamheid die in Giessenburg is gehouden. De kinderen bieden wethouder Slob en de gemeenteraad de stoel van de toekomst aan en delen bloembollen uit.


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:04:37 - 00:09:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:09:32 - 00:11:59 - Inspreker
  00:11:59 - 00:12:14 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:12:14 - 00:13:18 - Inspreker
  00:13:18 - 00:13:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:13:39 - 00:15:45 - Inspreker
  00:15:45 - 00:21:20 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 2

  Besluit
  Mevrouw Renes spreekt in over de raadsinformatiebrief inzake de activiteitenzone Giessenburg en over de beantwoording van de vragen van de VVD over de inkomenstoets PGB jeugdhulp.

  00:21:20 - 00:30:02 - Inspreker
  00:30:02 - 00:30:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 3


  Besluit
  De besluitenlijst van 5 maart 2019 wordt conform vastgesteld.
 • 4

  Wethouder Bikker doet verslag van de bekendmaking van de prijsvraag waterentree Kinderdijk.


  00:30:40 - 00:31:04 - A.C. (Arco) Bikker
  00:31:04 - 00:31:42 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 5

  Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur.

 • 6

  De heer Verschoor dient namens Progressief Molenlanden, Doe mee!, CDA, SGP en VVD een amendement in.
  Wethouder Bikker ontraadt namens het college het amendement.
  De vergadering wordt om 20.15 uur voor 10 minuten geschorst.
  Na de schorsing wordt een aangepast amendement ingediend.  Voorgesteld besluit


  Besluit
  Het gewijzigde amendement wordt unaniem aangenomen. De gemeenteraad van Molenlanden besluit: 1. de Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling Molenlanden 2019 gewijzigd vast te stellen. De volgende wijzigingen worden doorgevoerd: Artikel 4 lid 2: de hoogte van de storting wordt jaarlijks door de gemeenteraad bepaald. De storting bedraagt met inachtneming van het bepaald in lid 3 van dit artikel, 50% van de totale opbrengst van de gemeentelijke toeristenbelasting van het voorliggende belastingjaar, doch in elk geval € 45.000,= Artikel 10 lid 2: met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 bedraagt de subsidie maximaal 50% van de projectkosten met een maximum € 7500,= Artikel 10 lid 3: (toevoegen) het college kan op advies van de beoordelingscommissie voor projecten van bijzondere betekenis besluiten een hoger subsidiebedrag ter beschikking te stellen. Artikel 11 lid 10 aanvragers melden via een daartoe vastgesteld formulier en onder overlegging van de relevante bescheiden (korte omschrijving van het resultaat en overzicht uitgaven), de realisatie van het project aan het college waarna een definitief besluit op de aanvraag wordt genomen. 2. Voor 2019 de storting vast te stellen op € 45.000,00 en het dekkingstekort van € 6.000,00 voor 2019 ten laste te brengen van de reserve ontwikkeling recreatie, toerisme en platteland.

  Amendementen
  Titel
  subsidieverordening plattelandsontwikkeling Molenlanden 2019

  00:31:42 - 00:34:04 - P. (Paul) Verschoor
  00:34:04 - 00:34:36 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:34:36 - 00:37:25 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  00:37:25 - 00:39:07 - A.C. (Arco) Bikker
  00:39:07 - 00:39:16 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:39:16 - 00:39:43 - A.C. (Arco) Bikker
  00:39:43 - 00:39:54 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:39:54 - 00:40:19 - A.C. (Arco) Bikker
  00:40:19 - 00:40:27 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:40:27 - 00:40:38 - A.C. (Arco) Bikker
  00:40:38 - 00:40:59 - P. (Paul) Verschoor
  00:40:59 - 00:41:56 - A.C. (Arco) Bikker
  00:41:56 - 00:42:07 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:42:07 - 00:43:56 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:43:56 - 00:44:02 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:44:02 - 00:44:43 - W.C. (Wietse) Blok
  00:44:43 - 00:45:36 - P. (Paul) Verschoor
  00:45:36 - 00:45:56 - A.C. (Arco) Bikker
  00:45:56 - 00:46:16 - P. (Paul) Verschoor
  00:46:16 - 00:46:30 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:46:30 - 00:47:49 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  00:47:49 - 00:48:04 - P. (Paul) Verschoor
  00:48:04 - 00:48:29 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  00:48:29 - 00:58:09 - J. (Joke) Stravers
  00:58:26 - 01:00:37 - P. (Paul) Verschoor
  01:00:37 - 01:01:00 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:01:00 - 01:01:50 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:01:50 - 01:03:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 7

  De raad dringt aan op een notitie met spelregels over budgetoverhevelingen. Tevens vraagt men zich af wat de effecten voor bepaalde projecten zijn van het overhevelen van budgetten. Zoals bijvoorbeeld de rotonde in Goudriaan. Het college geeft aan dat er in 2019 waarschijnlijk wel een start wordt gemaakt met de rotonde in Goudriaan.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de volgende niet-bestede middelen van 2018 over te brengen naar 2019:

  • exploitatiebudgetten Giessenlanden 2018: € 2.290.269;
  • exploitatiebudgetten Molenwaard 2018: € 1.269.402;
  • restanten van investeringen Giessenlanden 2018: € 5.524.578;
  • restanten van investeringen Molenwaard 2018: € 17.456.652;
  • middelen “bestemd vermogen” van Giessenlanden 2018: € 15.058.767.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de volgende niet-bestede middelen van 2018 over te brengen naar 2019: - exploitatiebudgetten Giessenlanden 2018: € 2.290.269; - exploitatiebudgetten Molenwaard 2018: € 1.269.402; - restanten van investeringen Giessenlanden 2018: € 5.524.578; - restanten van investeringen Molenwaard 2018: € 17.456.652; - middelen “bestemd vermogen” van Giessenlanden 2018: € 15.058.767.

  Toezeggingen
  Titel
  Overbrengen budgetten 2018

  01:03:53 - 01:08:34 - R.C. (Ruud) den Haak
  01:08:34 - 01:11:45 - C.A. (Corné) Egas
  01:11:45 - 01:11:46 - H. (Harry) Stam
  01:12:24 - 01:13:07 - P. (Paul) Verschoor
  01:13:07 - 01:13:10 - A.J. (Ad) van Rees
  01:13:46 - 01:14:30 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:14:30 - 01:17:02 - A. (Bram) Visser
  01:17:02 - 01:17:59 - C.A. (Corné) Egas
  01:17:59 - 01:18:20 - A. (Bram) Visser
  01:18:20 - 01:18:39 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:18:39 - 01:20:16 - A. (Bram) Visser
  01:20:16 - 01:20:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 8


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. de uitkomsten van de doorrekening van het Meerjarig Investeringsprogramma Grond- en
   vastgoedinvesteringen 2019 vast te stellen;
  2. de door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 van het voorstel te
   bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2,
   onder b en g van de Wet openbaarheid bestuur.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit: 1. de uitkomsten van de doorrekening van het Meerjarig Investeringsprogramma Grond- en vastgoedinvesteringen 2019 vast te stellen; 2. de door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 van het voorstel te bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2, onder b en g van de Wet openbaarheid bestuur.
 • 9


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. voor de behandeling van klachten in tweede instantie, aan te sluiten bij de Nationale
   ombudsman;
  2. de extra benodigde financiële middelen hiervoor à €6200,- ten laste te brengen van de vrije
   ruimte in de Begroting Molenlanden 2019;
  3. de Verordening klachtbehandeling gemeente Molenlanden 2019 vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit: 1. voor de behandeling van klachten in tweede instantie, aan te sluiten bij de Nationale ombudsman; 2. de extra benodigde financiële middelen hiervoor à €6200,- ten laste te brengen van de vrije ruimte in de Begroting Molenlanden 2019; 3. de Verordening klachtbehandeling gemeente Molenlanden 2019 vast te stellen.

  De ChristenUnie stemt in met de verordening ondanks de gebrekkige afweging tussen de lokale ombudscommissie en het aansluiten bij de Nationale Ombudsman.


  01:20:53 - 01:21:14 - P.J. (Pieter), van Bruggen
  01:21:14 - 01:21:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 10

  De heren Blok en Egas van de SGP-fractie verlaten gedurende dit agendapunt de raadstafel en onthouden zich van stemming.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Molenlanden 2019 vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Molenlanden 2019 vast te stellen. De heer De Gruijter (SGP) vraagt het college de raad mee te nemen bij de (tussentijdse) ontwikkelingen van de SBO-voorziening.

  01:21:28 - 01:21:52 - P. (Piet), de Gruijter
  01:21:52 - 01:22:21 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 11


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media over de aanvraag voor aanwijzing van Klokradio als lokale omroep voor de gemeente.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media over de aanvraag voor aanwijzing van Klokradio als lokale omroep voor de gemeente.
 • 12

  De heer De Groot (SGP) vraagt het college naar aanleiding van de beantwoording van vragen over de nota 'kantoren wonen en verstedelijking' de raad te informeren over het gesprek met de Provincie en als er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de 3ha-kaart. De wethouder geeft aan de raad te informeren zodra er ontwikkelingen te melden zijn.

  De heer Blok (SGP) vraagt naar aanleiding van de raadsinformatiebrief overdracht wegen door Waterschap Rivierenland naar de reactie van het Waterschap.

  Verder vraagt de heer Blok (SGP) naar aanleiding van de beantwoording over het aanleggen van een zebrapad in Kinderdijk wat het college onder schijnveiligheid verstaat en wat de bevindingen van de adviseurs zijn.  Toezeggingen
  Titel
  Aanleg zebrapad Kinderdijk

  01:22:21 - 01:23:09 - B. (Bas), de Groot
  01:23:09 - 01:24:59 - W.C. (Wietse) Blok
  01:24:59 - 01:26:27 - A.C. (Arco) Bikker
  01:26:27 - 01:26:53 - J. (Johan) Quik
  01:28:30 - 01:29:25 - W.C. (Wietse) Blok
  01:29:25 - 01:29:58 - J. (Johan) Quik
  01:29:58 - 01:30:17 - W.C. (Wietse) Blok
  01:30:17 - 01:30:40 - J. (Johan) Quik
  01:30:40 - 01:31:22 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 13

  De vergadering wordt om 21.00 uur gesloten.