Besluitvormende raad

dinsdag 17 december 2019 19:30
Locatie:
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter:
D.R. (Dirk) van der Borg
Toelichting:

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de meningsvormende avond. Burgers hebben de mogelijkheid om aan het begin van deze avond in te spreken over geagendeerde onderwerpen. Er vindt audioverslaglegging plaats.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De heer Lock (SGP) vraagt van de belastingverordening OZB een bespreekstuk te maken.
  De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.


  00:03:56 - 00:04:29 - J. (Jan) Lock
  00:04:29 - 00:06:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 2

  De edelsmid, de heer Chris Sommer, overhandigt na een korte toelichting de ambtsketen aan de voorzitter.  00:06:18 - 00:08:32 - inspreker
  00:08:32 - 00:08:43 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:08:43 - 00:22:18 - Inspreker/wethouder
  00:22:39 - 00:23:07 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 3
 • 4
 • 5

  De griffier vertelt dat de griffie een jaarflits heeft gemaakt, een korte terugblik op 2019. Deze wordt, samen met een kerstkaart van de griffie, overhandigd aan de raadsleden.


  00:23:07 - 00:24:31 - Inspreker/wethouder
  00:24:31 - 00:26:40 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 6

  De heer Verschoor (PM) stelt vragen over de stand van zaken met betrekking tot de consultatiebureaus. Wethouder Lanser gaat in op de vragen. Ze gaat er voor zorgen dat er een derde locatie komt, hopelijk lukt dit nog voor 1 januari. Zodra er meer nieuws is, komt zij bij de raad terug.


  00:26:40 - 00:27:38 - P. (Paul) Verschoor
  00:27:38 - 00:27:54 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:27:54 - 00:29:41 - Inspreker/wethouder
  00:29:41 - 00:29:46 - P. (Paul) Verschoor
  00:30:04 - 00:30:10 - Inspreker/wethouder
  00:30:10 - 00:30:11 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:30:11 - 00:30:12 - P. (Paul) Verschoor
  00:30:46 - 00:30:48 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:30:48 - 00:31:36 - Inspreker/wethouder
  00:31:36 - 00:31:36 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:31:36 - 00:31:42 - P. (Paul) Verschoor
  00:31:42 - 00:31:46 - Inspreker/wethouder
  00:31:49 - 00:31:51 - P. (Paul) Verschoor
  00:32:07 - 00:32:33 - Inspreker/wethouder
  00:32:33 - 00:32:44 - P. (Paul) Verschoor
  00:32:44 - 00:32:45 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:32:45 - 00:33:01 - Inspreker/wethouder
  00:33:01 - 00:33:02 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:33:02 - 00:33:20 - G.E. (Bert) Moret
  00:33:20 - 00:33:21 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:33:21 - 00:33:50 - P. (Paul) Verschoor
  00:33:50 - 00:33:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:33:53 - 00:33:57 - G.E. (Bert) Moret
  00:33:57 - 00:34:17 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 7
 • 7.a


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. het bestemmingsplan “Arkel, Stationsweg 3-5” (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPStationsweg35AKL-ON01) vast te stellen, het plan voorziet in het realiseren van een woning;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad besluit unaniem: 1. het bestemmingsplan “Arkel, Stationsweg 3-5” (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPStationsweg35AKL-ON01) vast te stellen, het plan voorziet in het realiseren van een woning; 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  00:34:17 - 00:34:23 - H. (Herman) van de Water
  00:34:23 - 00:34:37 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 7.b


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan “Schelluinen, Parallelweg 7-8” (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPParallelweg7SCH-OW01) vast te stellen, het plan voorziet in het planologisch mogelijk maken van een bedrijfsloods en de toevoeging van loods aan de paardenstoeterij;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. het bestemmingsplan “Schelluinen, Parallelweg 7-8” (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPParallelweg7SCH-OW01) vast te stellen, het plan voorziet in het planologisch mogelijk maken van een bedrijfsloods en de toevoeging van loods aan de paardenstoeterij; 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  00:34:37 - 00:34:58 - L. (Leo) Timmer
  00:34:58 - 00:35:00 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:35:00 - 00:35:38 - G.E. (Bert) Moret
  00:35:38 - 00:35:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:35:39 - 00:36:15 - L. (Leo) Timmer
  00:36:15 - 00:36:22 - G.E. (Bert) Moret
  00:36:22 - 00:36:23 - L. (Leo) Timmer
  00:36:39 - 00:36:59 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 7.c


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:

  1. het bestemmingsplan “MFC Schelluinen” (planidentificatie NL.IMRO.1978. MFCSchelluinen-ON01) vast te stellen, het plan voorziet in het realiseren van een multifunctioneel centrum in Schelluinen;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. het bestemmingsplan “MFC Schelluinen” (planidentificatie NL.IMRO.1978. MFCSchelluinen-ON01) vast te stellen, het plan voorziet in het realiseren van een multifunctioneel centrum in Schelluinen; 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  00:36:59 - 00:37:25 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:37:25 - 00:37:30 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:37:30 - 00:38:19 - H. (Herman) van de Water
  00:38:19 - 00:38:33 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 7.d

  De heer Timmer (ChristenUnie) stelt voor in de prestatieafspraken met woningcorporaties het meer bouwen voor 1- en 2-persoons huishoudens in de sociale sector op te nemen.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. de ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Lekkerland, Van Vlietstraat’ ongegrond te verklaren zoals beargumenteerd in de Nota Zienswijzen, en de Nota Zienswijzen vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan 'Nieuw-Lekkerland, Van Vlietstraat' vast te stellen (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPvanVlietstraatNLL-VG01); het plan voorziet in het realiseren van 8 grondgebonden woningen, 16 beneden- en bovenwoningen, 8 garages en 18 parkeerplaatsen;
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. de ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Lekkerland, Van Vlietstraat’ ongegrond te verklaren zoals beargumenteerd in de Nota Zienswijzen, en de Nota Zienswijzen vast te stellen; 2. het bestemmingsplan 'Nieuw-Lekkerland, Van Vlietstraat' vast te stellen (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPvanVlietstraatNLL-VG01); het plan voorziet in het realiseren van 8 grondgebonden woningen, 16 beneden- en bovenwoningen, 8 garages en 18 parkeerplaatsen; 3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

  00:38:33 - 00:39:11 - L. (Leo) Timmer
  00:39:11 - 00:39:19 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:39:19 - 00:39:21 - L. (Leo) Timmer
  00:39:21 - 00:39:22 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:39:22 - 00:39:28 - L. (Leo) Timmer
  00:39:28 - 00:39:56 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 7.e

  De heer Lock dient namens alle partijen een amendement in.
  Dit amendement wordt unaniem aangenomen.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de nieuwe huisvesting voor de binnen- en buitendienst op het bedrijventerrein de Melkweg te Bleskensgraaf, alsmede de verbouwing van De Spil, nader uit te werken tot een volledig voorlopig ontwerp (VO) conform de plannen zoals deze zijn gepresenteerd op de collegeavond van 10 september 2019 en hiervoor een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 125.000,-, welke in de zomernota van 2020 kan worden geactiveerd.
  Als uitgangspunten voor de uitwerking gelden:

  • maximale exploitatielasten eerste jaar voor de nieuwbouw (binnen- en buitendienst) en verbouwde Spil gezamenlijk: € 760.000,- exclusief BTW;
  • maximale bouw- en verbouwkosten circa € 10.000.000,- exclusief BTW, waarbij nog onderzoek zal plaatsvinden naar wat de beste financieringsconstructie is;
  • tijdens de uitwerking de mogelijkheden te onderzoeken naar een betere zichtbaarheid van de nieuwbouw vanaf de Melkweg;
  • tijdens de uitwerking te onderzoeken of de verbouwing van de Spil voor de jaarwisseling van 2021 gereed kan zijn;
  • tijdens de uitwerking de consequenties in beeld te brengen van het (toch) toepassen van vergaande duurzaamheidsmaatregelen, dit in lijn met het streven om al het gemeentelijk vastgoed op termijn te verduurzamen;
  • het vervolgproces “nieuwe huisvesting” projectmatig in te richten;
  • uitvoering te geven aan de risicoanalyse, welke is opgesteld door TwijnstraGudde op 21 november 2019, waarbij voor de definitieve besluitvorming een nadere verfijning wordt gemaakt van de kosten van de renovatie van Hoornaar waarbij het programma van eisen als uitgangspunt blijft gelden;
  • de raad na de uitwerking van het VO nader te informeren en vervolgstappen ter besluitvorming voor te leggen.


  Besluit
  De raad van de gemeente Molenlanden, in afwijking op het voorgestelde besluit, besluit unaniem: 1. De huisvesting van de gemeente voor zowel De Spil, de buitendienst en de centrale werklocatie volledig onder te brengen in een leaseconstructie met een investeerder c.q. projectontwikkelaar en in dat kader gebouwen c.q. gronden, voor zover eigendom van de gemeente, te koop aan te bieden; 2. In de leaseconstructie in principe vast te houden aan het totale Programma van Eisen (PvE), zoals eerder vastgesteld door de raden van Molenwaard en Giessenlanden en aangescherpt door de raad van Molenlanden in haar vergadering van 11 juni 2019; 3. In de leaseconstructie het exploitatieniveau van maximaal €750.000 als richtlijn mee te nemen; 4. Als vast uitgangspunt De Spil als de centrale vergaderruimte van de raad te nemen; 5. In de uitnodiging van de investeerders onder de uitgangspunten 1, 2 en 3 de volgende combinaties uit te laten werken en aan te laten bieden a. De combinatie De Spil, de centrale werklocatie in Bleskensgraaf, de buitendienst in Bleskensgraaf en de locatie Hoornaar te ontwikkelen voor woningbouw; b. De combinatie De Spil, de centrale werklocatie Hoornaar in combinatie met de buitendienst in Bleskensgraaf die past in het programma van eisen, doch passend bij het uit elkaar trekken van de locaties; c. Elke andere combinatie die De Spil, de centrale werklocatie en de buitendienst uitwerkt conform het PvE. 6. Een bedrag van €200.000 beschikbaar te stellen voor een snelle en eenvoudige verbouwing van het voormalig gemeentehuis te Hoornaar en dat tijdelijk geschikt te maken voor gebruik als centrale werklocatie voor de periode van maximaal drie jaar (tot ultimo 2022). 7. Het college het mandaat te geven om in gesprek te gaan met investeerders voor de opties 5a, 5b en 5c en daarbij zo nodig (i.v.m. de exploitatie) de regels van aanbesteding te volgen. Daarbij gelden de volgende aanvullende uitgangspunten: a. Een exploitatie voor de periode van 10 jaar met verlengingsopties van telkens vijf jaar; b. Prioriteit geven aan de verbouwing van De Spil (vergaderruimte, servicepunt) met als streven de verbouwing ultimo 2020 af te ronden; c. De centrale werklocatie en de buitendienst eind 2021 op te leveren; d. Ultimo maart 2020 het gunningsproces af te ronden. 8. Een krediet beschikbaar te stellen van €25.000 om het proces genoemd onder punt 1 professioneel te faciliteren.

  Amendementen
  Titel
  2019-028 - huisvesting
  Toezeggingen
  Titel
  Uitwerking amendement huisvesting

  00:39:56 - 00:45:56 - J. (Jan) Lock
  00:45:56 - 00:46:08 - J. (Joke) Stravers
  00:47:09 - 00:47:13 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:47:13 - 00:48:05 - P. (Paul) Verschoor
  00:48:05 - 00:48:08 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:48:08 - 00:50:15 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:50:15 - 00:50:20 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:50:20 - 00:51:12 - A.J. (Ad) van Rees
  00:51:12 - 00:51:15 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:51:15 - 00:53:23 - H. (Harry) Stam
  00:53:23 - 00:53:32 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:53:32 - 00:53:48 - H. (Harry) Stam
  00:53:48 - 00:54:28 - J. (Joke) Stravers
  00:54:28 - 00:55:03 - H. (Harry) Stam
  00:55:03 - 00:55:50 - D.R. (Dirk) van der Borg
  00:55:50 - 00:57:53 - Inspreker/wethouder
  00:57:53 - 00:58:22 - H. (Harry) Stam
  00:58:22 - 00:59:00 - Inspreker/wethouder
  00:59:00 - 00:59:05 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:59:05 - 00:59:07 - Inspreker/wethouder
  00:59:07 - 00:59:08 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:59:08 - 00:59:21 - Inspreker/wethouder
  00:59:21 - 00:59:31 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:59:31 - 01:00:19 - Inspreker/wethouder
  01:00:19 - 01:00:20 - J. (Jan) Lock
  01:00:30 - 01:00:32 - Inspreker/wethouder
  01:00:32 - 01:01:25 - P. (Paul) Verschoor
  01:01:26 - 01:01:35 - Inspreker/wethouder
  01:01:35 - 01:01:55 - P. (Paul) Verschoor
  01:01:55 - 01:02:47 - Inspreker/wethouder
  01:02:47 - 01:03:50 - J. (Jan) Lock
  01:03:50 - 01:05:37 - Inspreker/wethouder
  01:05:37 - 01:06:19 - J. (Joke) Stravers
  01:06:19 - 01:06:19 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:06:19 - 01:06:47 - Inspreker/wethouder
  01:06:47 - 01:06:49 - J. (Jan) Lock
  01:06:49 - 01:06:50 - Inspreker/wethouder
  01:06:50 - 01:07:11 - P. (Paul) Verschoor
  01:07:11 - 01:07:43 - Inspreker/wethouder
  01:07:43 - 01:07:45 - J. (Jan) Lock
  01:07:46 - 01:07:47 - Inspreker/wethouder
  01:07:47 - 01:07:58 - J. (Jan) Lock
  01:07:58 - 01:07:59 - Inspreker/wethouder
  01:07:59 - 01:08:00 - J. (Jan) Lock
  01:08:00 - 01:08:02 - Inspreker/wethouder
  01:08:02 - 01:08:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:17:04 - 01:17:04 - J. (Jan) Lock
  01:17:04 - 01:17:12 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:17:12 - 01:18:02 - J. (Jan) Lock
  01:18:02 - 01:18:06 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:18:06 - 01:20:27 - Inspreker/wethouder
  01:20:27 - 01:21:07 - J. (Jan) Lock
  01:21:07 - 01:21:11 - Inspreker/wethouder
  01:21:11 - 01:21:12 - P. (Paul) Verschoor
  01:21:30 - 01:21:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:21:32 - 01:21:33 - Inspreker/wethouder
  01:21:33 - 01:21:38 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:21:38 - 01:21:42 - P. (Paul) Verschoor
  01:21:42 - 01:21:44 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:21:44 - 01:22:05 - J. (Joke) Stravers
  01:22:05 - 01:22:08 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:22:08 - 01:23:12 - Inspreker/wethouder
  01:23:12 - 01:23:16 - P. (Paul) Verschoor
  01:23:16 - 01:25:31 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 7.f


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de Bouwverordening Molenlanden 2019 vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de Bouwverordening Molenlanden 2019 vast te stellen.
 • 8
 • 8.a


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. de financiële consequenties van deze Eindejaarsnota - met een totaal positief resultaat van € 313.677 - voor de genoemde exploitatie- en investeringsbudgetten door middel van een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2019;
  2. in te stemmen met:
   a. de toevoeging van de opbrengst uit verkoop grond in plan Nuova Venezia Nieuw-Lekkerland aan de reserve Investeringen/Jaarlasten tot een bedrag van € 1,9 miljoen;
   b. de dekking van de financiële effecten van de 1e en 2e bestuursrapportage van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd tot een bedrag van € 887.363 uit de reserve Sociaal Domein;
   c. de verrekening van hogere afvalverwerkingskosten tot een bedrag van € 93.628 met de voorziening Afval;
  3. de in de Eindejaarsnota aangegeven niet-bestede middelen 2019 tot een geraamd bedrag van € 6.308.488 door middel van een toevoeging aan de reserve “afwikkeling vorige jaren” over te brengen naar 2020.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. de financiële consequenties van deze Eindejaarsnota - met een totaal positief resultaat van € 313.677 - voor de genoemde exploitatie- en investeringsbudgetten door middel van een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2019; 2. in te stemmen met: a. de toevoeging van de opbrengst uit verkoop grond in plan Nuova Venezia Nieuw-Lekkerland aan de reserve Investeringen/Jaarlasten tot een bedrag van € 1,9 miljoen; b. de dekking van de financiële effecten van de 1e en 2e bestuursrapportage van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd tot een bedrag van € 887.363 uit de reserve Sociaal Domein; c. de verrekening van hogere afvalverwerkingskosten tot een bedrag van € 93.628 met de voorziening Afval; 3. de in de Eindejaarsnota aangegeven niet-bestede middelen 2019 tot een geraamd bedrag van € 6.308.488 door middel van een toevoeging aan de reserve “afwikkeling vorige jaren” over te brengen naar 2020.
 • 8.b


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. kennis te nemen van de ontwerpbesluiten van de algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen Dienst Gezondheid & Jeugd, Waardlanden en Avres om deel te nemen in de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties;
  2. geen wensen en of bedenkingen ter kennis te brengen aan de algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen inzake deelneming in de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 1. kennis te nemen van de ontwerpbesluiten van de algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen Dienst Gezondheid & Jeugd, Waardlanden en Avres om deel te nemen in de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties; 2. geen wensen en of bedenkingen ter kennis te brengen aan de algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen inzake deelneming in de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties.
 • 8.c


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit kennis te nemen van de begrotingswijziging 2019 GR Waardlanden en besluit af te zien van het indienen van een zienswijze omdat deze daartoe geen aanleiding geeft.


  Besluit
  De gemeenteraad besluit unaniem kennis te nemen van de begrotingswijziging 2019 GR Waardlanden en besluit af te zien van het indienen van een zienswijze omdat deze daartoe geen aanleiding geeft.
 • 8.d


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit voor klachten die betrekking hebben op de gemeenteraad, de door het college aangewezen centrale klachtbehandelaar, mevrouw C. Vermeegen, aan te wijzen als centrale klachtbehandelaar en de door het college aangewezen plaatsvervangend centrale klacht behandelaar, mevrouw M. Verheij, aan te wijzen als plaatsvervangend klachtbehandelaar en de benoeming van de heer P. Platen als plaatsvervangend klachtenbehandelaar in te trekken.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem voor klachten die betrekking hebben op de gemeenteraad, de door het college aangewezen centrale klachtbehandelaar, mevrouw C. Vermeegen, aan te wijzen als centrale klachtbehandelaar en de door het college aangewezen plaatsvervangend centrale klacht behandelaar, mevrouw M. Verheij, aan te wijzen als plaatsvervangend klachtbehandelaar en de benoeming van de heer P. Platen als plaatsvervangend klachtenbehandelaar in te trekken.
 • 8.e


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit vast te stellen:

  1. de Verordening Afvalstoffenheffing Molenlanden 2020;
  2. de Legesverordening Molenlanden 2020;
  3. de Verordening Marktgelden 2020;
  4. de Verordening Onroerende zaakbelastingen Molenlanden 2020;
  5. de Verordening Rioolheffing Molenlanden 2020;
  6. de Verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten Molenlanden 2020;
  7. de Verordening Toeristenbelasting 2020.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem vast te stellen: 1. de Verordening Afvalstoffenheffing Molenlanden 2020; 2. de Legesverordening Molenlanden 2020; 3. de Verordening Marktgelden 2020; 4. de Verordening Onroerende zaakbelastingen Molenlanden 2020; 5. de Verordening Rioolheffing Molenlanden 2020; 6. de Verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten Molenlanden 2020; 7. de Verordening Toeristenbelasting 2020.

  Toezeggingen
  Titel
  Belastingverordeningen - OZB

  01:25:31 - 01:27:49 - J. (Jan) Lock
  01:27:49 - 01:28:13 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:28:13 - 01:29:04 - Inspreker/wethouder
  01:29:04 - 01:29:11 - J. (Jan) Lock
  01:29:11 - 01:29:28 - Inspreker/wethouder
  01:29:28 - 01:29:43 - J. (Jan) Lock
  01:29:43 - 01:29:54 - Inspreker/wethouder
  01:29:54 - 01:29:55 - J. (Jan) Lock
  01:30:25 - 01:30:28 - Inspreker/wethouder
  01:30:28 - 01:30:30 - J. (Jan) Lock
  01:30:30 - 01:30:56 - Inspreker/wethouder
  01:30:56 - 01:31:17 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:31:17 - 01:31:18 - Inspreker/wethouder
  01:31:18 - 01:31:24 - J. (Jan) Lock
  01:31:24 - 01:31:25 - Inspreker/wethouder
  01:31:25 - 01:31:46 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:31:46 - 01:31:48 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:31:48 - 01:32:05 - J. (Jan) Lock
  01:32:05 - 01:32:08 - Inspreker/wethouder
  01:32:17 - 01:32:18 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:32:18 - 01:32:35 - J. (Jan) Lock
  01:32:35 - 01:32:36 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:32:36 - 01:32:40 - Inspreker/wethouder
  01:32:40 - 01:32:44 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:32:44 - 01:32:52 - J. (Jan) Lock
  01:32:52 - 01:32:55 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:32:55 - 01:33:12 - Inspreker/wethouder
  01:33:12 - 01:33:15 - J. (Jan) Lock
  01:33:15 - 01:33:20 - Inspreker/wethouder
  01:33:20 - 01:33:39 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:33:39 - 01:33:40 - J. (Jan) Lock
  01:33:40 - 01:33:42 - H. (Harry) Stam
  01:33:50 - 01:33:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:33:57 - 01:34:01 - J. (Jan) Lock
  01:34:01 - 01:34:05 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:34:05 - 01:34:09 - Inspreker/wethouder
  01:34:09 - 01:35:52 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 8.f


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem op grond van het doorlopen aanbestedingsproces en de daarbij horende documenten (waaronder het Programma van Eisen) het accountantsbedrijf Publieke Sector Accountants B.V. aan te stellen als accountant voor de controle van de jaarrekeningen 2020-2023 van de gemeente Molenlanden, met de mogelijkheid tot jaarlijkse verlengingsopties voor de controles over 2024 en 2025.
 • 8.g


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de Verordening maatschappelijke ondersteuning
  Molenlanden 2020 vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de Verordening maatschappelijke ondersteuning Molenlanden 2020 vast te stellen.

  De heer Verschoor (PM) legt een stemverklaring af. Hij wil graag binnen de werkgroep Sociaal Domein van gedachten wisselen over het invoeren van een eigen bijdrage voor houders van een PGB.


  01:35:52 - 01:36:19 - P. (Paul) Verschoor
  01:36:19 - 01:36:45 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 8.h


  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie van de gemeente Molenlanden te benoemen de heer H.M. (Henk) van der Wal (SGP) in de plaats van de heer C.A. (Corné) Egas.


  Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie van de gemeente Molenlanden te benoemen de heer H.M. (Henk) van der Wal (SGP) in de plaats van de heer C.A. (Corné) Egas.
 • 9

  De heer De Groot (SGP) vraagt naar de stand van zaken rondom de uitkoop van woningen onder hoogspanningslijnen.
  De heer Stam (ChristenUnie) vult aan dat de raad voor het einde van dit jaar inzicht in fase 2 zou krijgen.
  Wethouder Quik merkt op zo snel mogelijk na de 2e avond met de bewoners (januari) naar de raad te komen met de (on)mogelijkheden voor de invulling van dit gebied.

  De heer Timmer (ChristenUnie) merkt een aantal dingen op n.a.v. de beantwoording van vragen over de raadsinformatiebrief prestatieafspraken woningcorporaties en huurdersverenigingen.

  De heer Blok (SGP) stelt vragen van de raadsinformatiebrief openingstijden servicepunten 2020.

  Mevrouw Stravers (Doe mee!) stelt vragen over de beantwoording van vragen over het Schoonhovenseveer Groot-Ammers.  01:36:45 - 01:37:19 - B. (Bas), de Groot
  01:37:19 - 01:37:24 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:37:24 - 01:37:32 - H. (Harry) Stam
  01:37:32 - 01:37:36 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:37:36 - 01:38:06 - L. (Leo) Timmer
  01:38:06 - 01:38:08 - W.C. (Wietse) Blok
  01:38:42 - 01:38:53 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:38:53 - 01:39:08 - J. (Joke) Stravers
  01:39:08 - 01:39:28 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:39:28 - 01:41:41 - Inspreker/wethouder
  01:41:41 - 01:41:43 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:41:43 - 01:41:54 - H. (Harry) Stam
  01:41:54 - 01:41:56 - Inspreker/wethouder
  01:41:56 - 01:42:00 - H. (Harry) Stam
  01:42:00 - 01:42:02 - Inspreker/wethouder
  01:42:18 - 01:42:20 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:42:20 - 01:43:06 - B. (Bas), de Groot
  01:43:06 - 01:43:07 - Inspreker/wethouder
  01:43:40 - 01:43:47 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:43:47 - 01:44:09 - Inspreker/wethouder
  01:44:09 - 01:44:36 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:44:36 - 01:45:35 - Inspreker/wethouder
  01:45:36 - 01:46:55 - W.C. (Wietse) Blok
  01:46:55 - 01:46:56 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:46:56 - 01:47:46 - Inspreker/wethouder
  01:47:46 - 01:47:47 - W.C. (Wietse) Blok
  01:47:47 - 01:47:49 - Inspreker/wethouder
  01:47:49 - 01:47:49 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:47:49 - 01:48:27 - J. (Jonette) Korevaar
  01:48:28 - 01:48:28 - Inspreker/wethouder
  01:48:28 - 01:48:29 - H. (Harry) Stam
  01:49:01 - 01:49:02 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:49:02 - 01:49:13 - Inspreker/wethouder
  01:49:13 - 01:49:18 - W.C. (Wietse) Blok
  01:49:34 - 01:49:36 - Inspreker/wethouder
  01:49:36 - 01:49:36 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:49:36 - 01:49:40 - W.C. (Wietse) Blok
  01:49:40 - 01:49:41 - Inspreker/wethouder
  01:49:41 - 01:50:10 - W.C. (Wietse) Blok
  01:50:10 - 01:50:11 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:50:11 - 01:50:57 - Inspreker/wethouder
  01:50:57 - 01:51:32 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:51:32 - 01:53:56 - Inspreker/wethouder
  01:53:56 - 01:53:57 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:53:58 - 01:53:59 - J. (Joke) Stravers
  01:53:59 - 01:53:59 - D.R. (Dirk) van der Borg
  01:53:59 - 01:54:26 - J. (Joke) Stravers
  01:54:26 - 01:55:21 - D.R. (Dirk) van der Borg
 • 10

  De heer Van der Borg sluit, voor het laatst als voorzitter van deze raad, om 21.25 uur de vergadering.


  01:55:23 - 01:55:42 - D.R. (Dirk) van der Borg