Commissievergadering

dinsdag 20 november 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
J. van Brenkelen
Toelichting:

Meningsvormende commissie

Agendapunten

 • 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.


 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.  Besluit
  De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast
 • 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.

 • 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.  Besluit
  De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
 • 5

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.


  Besluit
  de commissie neemt kennis van de mededeling

  De voorzitter wijst de aanwezigen op de themabijeenkomst op 29 november over het thema veiligheid. De uitnodiging is vandaag verstuurd.

 • 6

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling.

  Tijdens het Presidium van 9 oktober 2017 is vastgesteld dat de termijn voor het indienen van technische vragen voor de commissievergaderingen, 5 werkdagen is. Worden er buiten deze termijn vragen ingediend, dan worden deze niet in behandeling genomen.
  Voor de commissievergadering Fysieke Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: dinsdag
  Voor de commissievergadering Sociale Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: woensdag
  Voor de commissievergadering Bestuur en Middelen geldt de uiterlijke indieningsdag: donderdag

 • 6.1

  Het Waterschap gaat het baggeren van de watergangen binnen de gemeente weer op orde brengen, nadat een achterstand was ontstaan. De gemeente heeft de wettelijke ontvangstplicht voor het afvoeren en verwerken van baggerspecie. De raad wordt gevraagd de hiervoor benodigde gelden beschikbaar te stellen.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 december 2018 met de kanttekening dat de PvdA na bestudering van de antwoorden nog wil reageren.

  De PvdA-fractie wil de antwoorden nog bestuderen, alvorens een definitief standpunt in te nemen

 • 7

  Op de toezeggingenlijst wordt melding gemaakt van toezeggingen die het college in eerdere commissievergaderingen heeft gedaan.  Besluit
  Na kennisneming van de raadsinformatiebrief kan de toezegging als afgehandeld worden afgevoerd

  Over digitale handhaving heeft het college een raadsinformatiebrief aangeboden

 • 8

  Het gaat om zaken, die (nog) niet aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, maar waar van de commissie een richtinggevende uitspraak wordt gevraagd. Deze uitspraak wordt verkregen door het uitwisselen van de fractiestandpunten.

 • 8.1

  Het college neemt periodiek besluiten over alle voorliggende ruimtelijke initiatieven, met als vraag welke van deze initiatieven wordt opgepakt als 'REO-project'. Moerdijk Lokaal heeft gevraagd een discussie over de gemaakte keuzes te voeren.  Besluit
  De commissie wil nog nader over de prioritering worden geïnformeerd

  Moerdijk Lokaal mist een aantal projecten, zoals de randweg Klundert, en de brandweergarage in Klundert. Ook vraagt men nadrukkelijk aandacht voor de plannen van de firma Kanters, met nadrukkelijk de vraag hoe de commissie daarover denkt.
  De wethouder licht toe dat lopende projecten niet in dit overzicht wordt opgenomen. Het gaat hier om projecten die een aanpak vanuit meerdere disciplines vragen.

 • 8.2

  Besluit
  De commissie heef kennisgenomen van de mededeling van het project.
 • 8.3


  Besluit
  In het presidium nagaan op welke wijze en waar dit onderwerp behandeld gaat worden.
 • 9