Commissievergadering

woensdag 3 april 2019 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
J. van Brenkelen
Toelichting:

Commissie Sociale Infrastructuur

Agendapunten

 • 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.


 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.  Besluit
  De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.
 • 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.

 • 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.  Besluit
  De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
 • 5

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.


  Besluit
  De voorzitter wijst op de raadsbijeenkomst van 11 april 2019 over de rechtspositieregeling voor raads- en commissieleden en het raadsinformatiesysteem, en op de regionale bijeenkomst van 24 april 2019 over de Regionale Energietransitie.
 • 6

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling.

  Tijdens het Presidium van 9 oktober 2017 is vastgesteld dat de termijn voor het indienen van technische vragen voor de commissievergaderingen, 5 werkdagen is. Worden er buiten deze termijn vragen ingediend, dan worden deze niet in behandeling genomen.
  Voor de meningsvormende commissievergadering op dinsdag (voorheen commissie Fysieke Infrastructuur) geldt de uiterlijke indieningsdag: dinsdag
  Voor de meningsvormende commissievergadering op woensdag (voorheen commissie Sociale Infrastructuur) geldt de uiterlijke indieningsdag: woensdag
  Voor de meningsvormende commissievergadering op donderdag (voorheen commissie Bestuur en Middelen) geldt de uiterlijke indieningsdag: donderdag

 • 6.1

  In het sociaal domein spelen vele ontwikkelingen. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om tijdelijk extra capaciteit te bekostigen uit de Reserve Sociaal Domein. Dit om te kunnen blijven voldoen aan de (wettelijke) taken en termijnen, maar ook om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen voor vroegtijdige, integrale ondersteuning aan de Moerdijkse jeugdigen en volwassenen.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april 2019.
 • 6.2

  Voetbalvereniging DHV Zevenbergschen Hoek heeft behoefte aan een tweede speelveld met veldverlichting. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het plaatsen van een veldverlichting bestaande uit 6 lichtmasten en 8 Led-armaturen, tijdens de renovatie-werkzaamheden in de zomer van 2019.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april 2019.
 • 6.3

  Voor de activering van de klanten in de C-doelgroep zijn fysieke plaatsen met specifieke begeleiding nodig. Fort Sabina is een uitgelezen plek om kandidaten een plaats te bieden zich verder te ontwikkelen, waarbij tegelijkertijd meerwaarde wordt gerealiseerd voor het fort zelf en het toeristisch gebruik hiervan. Om de dagelijkse begeleiding van kandidaten mogelijk te maken, wordt de gemeenteraad voorgesteld om € 25.000 beschikbaar te stellen. De provincie zal eenzelfde bedrag bijdragen. Het gaat om een pilot van één jaar.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april 2019.
 • 7

  Op de toezeggingenlijst wordt melding gemaakt van toezeggingen die het college in eerdere commissievergaderingen heeft gedaan.  Besluit
  Er zijn geen openstaande toezeggingen.
 • 8

  Het gaat om zaken, die (nog) niet aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, maar waar van de commissie een richtinggevende uitspraak wordt gevraagd. Deze uitspraak wordt verkregen door het uitwisselen van de fractiestandpunten.

 • 8.1

  Op 22 juni 2017 is het startdocument '(multifunctionele) scholenontwikkeling Willemstad' vastgesteld, waarin is ingezet op het onderzoek naar een structurele oplossing voor de basisscholen in combinatie met de gymzaal, buurthuis lrene, de kinderopvang en Surplus. De huidige stand van zaken wordt aan de raad voorgelegd.
  Deze raadsinformatiebrief wordt op verzoek van mevrouw P.M. Joosten-Wesselius geagendeerd.  Besluit
  De raadsinformatiebrief is voor kennisgeving aangenomen.

  Wethouder Schoneveld heeft de huidige stand van zaken in Willemstad toegelicht, Stichting de Waarden werkt toch mee zonder voorwaarden.

 • 9

  Het college informeert de commissie over actuele zaken die spelen binnen samenwerkingsverbanden waar de gemeente in deelneemt. Het college informeert de commissie met name over standpunten van het college namens de gemeente Moerdijk met betrekking tot hetgeen in bestuursvergaderingen aan de orde is geweest. De agenda’s van de gehouden vergadering zijn als bijlage aan de commissieagenda toegevoegd.

 • 10