Commissievergadering

woensdag 13 oktober 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
P.M. Joosten - Wesselius
Toelichting:

Commissie Sociale Infrastructuur

Op grond van de Verordening op de raadscommissies gemeente Moerdijk (art. 23 lid 1) kunnen burgers in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk voor 12 uur op de dag van de vergadering bij de griffie. Hij/zij vermeldt daarbij zijn/haar naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voeren.

Agendapunten

 • 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.

 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.

 • 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.

 • 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.


 • 5

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.

 • 5.1

  Doel
  De Scan Mens en Maatschappij is als bijlage gevoegd bij de Begroting 2022-2025. Er worden 15 maatregelen voorgesteld om een deel van de taakstelling te realiseren. Daarnaast heeft de Scan ook een eigen dynamiek. Dit (meerjarige) project is bedoeld om grip en inzicht te krijgen in de activiteiten en uitgaven van het sociaal maatschappelijk domein. En om verantwoorde keuzes te kunnen maken vanuit de inhoud. Tijdens de commissievergadering wordt de Scan tot nu toegelicht.

  Bijgaande stukken zijn op 6 oktober 2021 toegevoegd.
  De presentatie zal na de commissievergadering worden toegevoegd.


 • 6

  Het gaat om zaken, die (nog) niet aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, maar waar van de commissie een richtinggevende uitspraak wordt gevraagd. Deze uitspraak wordt verkregen door het uitwisselen van de fractiestandpunten.

 • 7

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling.

  Niet van toepassing.

 • 8

  Het college informeert de commissie over actuele zaken die spelen binnen samenwerkingsverbanden waar de gemeente in deelneemt. Het college informeert de commissie met name over standpunten van het college namens de gemeente Moerdijk met betrekking tot hetgeen in bestuursvergaderingen aan de orde is geweest. De agenda’s van de gehouden vergadering zijn als bijlage aan de commissieagenda toegevoegd.

 • 8.1
 • 9