Commissievergadering

donderdag 22 november 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
A.M.J. Dingemans
Toelichting:

Meningsvormende commissie

Agendapunten

 • 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.


 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.  Besluit
  De commissie besluit het voorstel ‘Rekenkameronderzoek Handhaving als eerste punt te behandelen en de agenda gewijzigd vast te stellen.

  Voorgesteld wordt het agendapunt 7.1 ’Rekenkameronderzoek Handhaving als eerste punt behandelen en de agenda gewijzigd vast te stellen.

 • 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.

 • 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.  Besluit
  De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast
 • 5

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.

 • 5.1
 • 6

  Het gaat om zaken, die (nog) niet aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, maar waar van de commissie een richtinggevende uitspraak wordt gevraagd. Deze uitspraak wordt verkregen door het uitwisselen van de fractiestandpunten.

 • 6.1

  De commissie heeft de Rekenkamer verzocht voor 2019 een onderzoek in te stellen naar het onderwerp Handhaving. Het is voor een goed onderzoek van belang dat de onderzoeksopdracht c.q. de onderzoeksvraag zorgvuldig wordt geformuleerd. Een afvaardiging van de Rekenkamer zal aanwezig zijn.  Besluit
  De commissie heeft de voor de raad relevante punten voor het uit te voeren onderzoek geformuleerd

  Het onderzoek zal naar verwachting in het najaar zijn afgerond.

 • 7

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling.

  Tijdens het Presidium van 9 oktober 2017 is vastgesteld dat de termijn voor het indienen van technische vragen voor de commissievergaderingen, 5 werkdagen is. Worden er buiten deze termijn vragen ingediend, dan worden deze niet in behandeling genomen.
  Voor de commissievergadering Fysieke Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: dinsdag
  Voor de commissievergadering Sociale Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: woensdag
  Voor de commissievergadering Bestuur en Middelen geldt de uiterlijke indieningsdag: donderdag

 • 7.1

  De 2e bestuursrapportage 2018 is aan de raad aangeboden. Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld een aantal afwijkingen ten opzichte van de huidige begroting 2018 door te voeren en kredieten bij te stellen. De raad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 december 2018

  De VVD-fractie pleit voor aandacht voor de mogelijkheden voor vereniging om gebruik te maken van de promotieborden aan de lichtmasten. De kosten hiervan zijn voor verenigingen veel te hoog.

 • 7.2

  De wegsleepverordening 2008 is aan vervanging toe. Er is een nieuwe overeenkomst afgesloten met een bergingsbedrijf en ook de nieuwe tarieven kunnen in de nieuwe verordening worden opgenomen. De raad wordt gevraagd de nieuwe verordening vast te stellen.  Besluit
  Het gewijzigde voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 december 2018

  Naar aanleiding van de technische vragen van D66 is de verordening op enkele punten aangepast.

 • 7.3

  De verschillende belastingverordeningen voor 2019 worden vastgesteld. Uitgangspunt voor deze verordeningen vormt de begroting 2019.  Besluit
  Het voorstel van het college om de leges voor de collectevergunning af te schaffen wordt met instemming ontvangen. Verschillende fracties zullen in samenwerking met de griffie meerdere amendementen voorbereiden. Het voorstel is verder voldoende besproken en kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 december 2018. Verschillende fracties zullen een amendement opstellen. Verder adviseert de commissie het college om in 2019 met een concreet voorstel te komen rond het onderwerp kostendekkendheid van verschillende gemeentelijke diensten.

  Het college stelt voor de leges voor de collectevergunning te schrappen. Naar aanleiding hiervan stelt de VVD voor ook te kijken naar de leges voor loterijvergunningen. Diverse fracties willen de punten 2 en 3 op verschillende wijzen amenderen. De griffie wordt verzocht in samenwerking met de vakafdeling en fracties de verschillende opties voor te bereiden.

 • 8

  Op de toezeggingenlijst wordt melding gemaakt van toezeggingen die het college in eerdere commissievergaderingen heeft gedaan.  Besluit
  Akkoord met toezeggingenlijst.
 • 9

  Het college informeert de commissie over actuele zaken die spelen binnen samenwerkingsverbanden waar de gemeente in deelneemt. Het college informeert de commissie met name over standpunten van het college namens de gemeente Moerdijk met betrekking tot hetgeen in bestuursvergaderingen aan de orde is geweest. De agenda’s van de gehouden vergadering zijn als bijlage aan de commissieagenda toegevoegd.

 • 9.1


  Besluit
  Akkoord met het voorstel voor een informatiebijeenkomst

  De portefeuillehouder schetst de voornaamste bespreekpunten tijdens de laatste bestuursvergadering. In overleg met de griffie een bijeenkomst plannen om de raad te informeren over de uitvoering van de taken door de OMWB en het bijbehorende financiële plaatje.

 • 9.2


  Besluit
  Akkoord met het voorstel voor een informatiebijeenkomst

  De portefeuillehouder schetst de voornaamste bespreekpunten tijdens de laatste bestuursvergadering. In overleg met de griffie een bijeenkomst voorbereiden waarin de directeur o.a. het meerjarig beleidsplan za worden toegelicht.

 • 10