Commissievergadering

donderdag 17 mei 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
A.M.J. Dingemans
Toelichting:
Commissie Bestuur en Middelen

Agendapunten

 • 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.


 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.


 • 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.

 • 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.


 • 5

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd. Er kan ook ruimte worden gevraagd door de voorzitter van de rekeningcommissie.

 • 5.1

  De heer L. Schreuders, voorzitter van de rekeningcommissie zal n.a.v. de vergadering van de rekeningcommissie van 9 mei een toelichting geven. Het betreffende memo wordt na accordering door de Rc toegevoegd  Besluit
  De commissie heeft kennis genomen van de terugkoppeling door de voorzitter van de Rekeningcommissie
  De fractie van BBM is ontevreden over het tijdstip waarop de managementletter voor de commissie beschikbaar is gekomen.
 • 6

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling. Tijdens het Presidium van 9 oktober 2017 is vastgesteld dat de termijn voor het indienen van technische vragen voor de commissievergaderingen, 5 werkdagen is. Worden er buiten deze termijn vragen ingediend, dan worden deze niet in behandeling genomen. Voor de commissievergadering Fysieke Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: dinsdag Voor de commissievergadering Sociale Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: woensdag Voor de commissievergadering Bestuur en Middelen geldt de uiterlijke indieningsdag: donderdag

 • 6.1

  De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuw model Archiefverordening, model Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer en model Beheerregeling informatiebeheer beschikbaar gesteld. Deze modellen zijn opgesteld conform de uitgangspunten van de geldende wetgeving en aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving. Daarnaast is m.i.v. 1 juli 2016 de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief West-Brabant gewijzigd in de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief. Dit zijn redenen om de gemeenteraad een nieuwe archiefverordening van gemeente Moerdijk vast te laten stellen. Hierna zal het college het ‘Besluit Informatiebeheer gemeente Moerdijk 2013’ vervangen door het vaststellen van aanwijzings- en benoemingsbesluiten en een beheerregeling informatiebeheer.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 mei 2018.
  Gevraagd wordt om aandacht voor de terugkoppeling conform de verordening.
 • 6.2

  Door de oprichting van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) verkeert de Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) sinds 1 januari 2013 in liquidatie. De RMD heeft geen personeel meer in dienst en er vindt geen productie meer plaats. Het algemeen bestuur van de RMD heeft recent een tweetal voorgenomen besluiten genomen: 1. over het treffen van een minnelijke schikking met de OMWB over de toepassing van het Sociaal Beleidskader (SBK) van maart 2013 en 2. een voorgenomen besluit over voortijdige aflossing van een geldlening. Het AB stelt de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op beide voorgenomen besluiten. Daarnaast heeft het AB de jaarrekening 2013-2016 RMD in liquidatie en de bijgestelde begroting 2018 RMD in liquidatie vastgesteld. Het college stelt voor om geen zienswijze op de voorgenomen AB-besluiten in te dienen en de jaarrekening en de bijgestelde begroting 2018 voor kennisgeving aan te nemen. De financiële consequenties ad € 197.160 voortvloeiend uit de jaarrekening 2013-2016 en de voortijdige aflossing van de BNG-lening te verantwoorden in de gemeentelijke jaarrekening 2017.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 mei 2018.
 • 7

  Op de toezeggingenlijst wordt melding gemaakt van toezeggingen die het college in eerdere commissievergaderingen heeft gedaan.  Besluit
  voor kennisgeving aannemen
  Commissie is niet te spreken over de termijn waarbinnen de raad over de toezegging wordt geïnformeerd.
 • 8

  Het college informeert de commissie over actuele zaken die spelen binnen samenwerkingsverbanden waar de gemeente in deelneemt. Het college informeert de commissie met name over standpunten van het college namens de gemeente Moerdijk met betrekking tot hetgeen in bestuursvergaderingen aan de orde is geweest. De agenda’s van de gehouden vergadering zijn als bijlage aan de commissieagenda toegevoegd. In deze ronde staan de kaderbrieven centraal. De commissie kan aan de hand van de ambtelijk opgestelde reacties de portefeuillehouder informeren over de mening over de voorgestelde afwijking van de in november vastgestelde richtlijnen.

 • 8.1


  Besluit
  De commissie neemt kennis van de terugkoppeling door de portefeuillehouder
 • 8.2


  Besluit
  De commissie neemt kennis van de terugkoppeling door de portefeuillehouder
 • 8.3


  Besluit
  De commissie neemt kennis van de terugkoppeling door de portefeuillehouder
 • 8.4


  Besluit
  De commissie neemt kennis van de terugkoppeling door de portefeuillehouder
 • 9