Commissievergadering

dinsdag 15 januari 2019 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
J. van Brenkelen
Toelichting:

Commissie Fysieke Infrastructuur

Agendapunten

 • 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.


 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.  Besluit
  De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.
 • 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.

 • 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.  Besluit
  De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
 • 5

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.


  Besluit
  De voorzitter wijst de aanwezigen op de hoorzitting over het bestemmingsplan Kadedijk 24 en 26 in Fijnaart, die op 12 februari 2019 zal plaatsvinden.
 • 6

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling.

  Tijdens het Presidium van 9 oktober 2017 is vastgesteld dat de termijn voor het indienen van technische vragen voor de commissievergaderingen, 5 werkdagen is. Worden er buiten deze termijn vragen ingediend, dan worden deze niet in behandeling genomen.
  Voor de meningsvormende commissievergadering op dinsdag (voorheen commissie Fysieke Infrastructuur) geldt de uiterlijke indieningsdag: dinsdag
  Voor de meningsvormende commissievergadering op woensdag (voorheen commissie Sociale Infrastructuur) geldt de uiterlijke indieningsdag: woensdag
  Voor de meningsvormende commissievergadering op donderdag (voorheen commissie Bestuur en Middelen) geldt de uiterlijke indieningsdag: donderdag

 • 6.1

  De Bult van Pars wordt op dit moment gesaneerd en is daarna geschikt voor een nieuwe invulling. Voorgesteld wordt de Bult van Pars te verkopen door middel van een ontwerpprijsvraag, en een voorbereidingsbudget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de verdere uitwerking.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 februari 2019.
 • 6.2

  In Fijnaart zal sinds lange tijd een uitbreidingslocatie ontwikkeld gaan worden. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt voorzien in de ontwikkeling van maximaal 120 grondgebonden woningen. De gemeenteraad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 februari 2019.
 • 7

  Op de toezeggingenlijst wordt melding gemaakt van toezeggingen die het college in eerdere commissievergaderingen heeft gedaan.


 • 8

  Het gaat om zaken, die (nog) niet aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, maar waar van de commissie een richtinggevende uitspraak wordt gevraagd. Deze uitspraak wordt verkregen door het uitwisselen van de fractiestandpunten.

 • 9