Commissievergadering

woensdag 10 oktober 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
P.M. Joosten - Wesselius
Toelichting:

Meningsvormende commissie

Agendapunten

 • 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.


 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.  Besluit
  De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.
 • 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.

 • 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.  Besluit
  De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
 • 5

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.


  Besluit
  De commissie heeft kennisgenomen van de mededeling van de voorzitter

  De voorzitter wijst op de bijeenkomst van 31 oktober over de herstructurering van de WVS

 • 6

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling.

  Tijdens het Presidium van 9 oktober 2017 is vastgesteld dat de termijn voor het indienen van technische vragen voor de commissievergaderingen, 5 werkdagen is. Worden er buiten deze termijn vragen ingediend, dan worden deze niet in behandeling genomen.
  Voor de commissievergadering Fysieke Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: dinsdag
  Voor de commissievergadering Sociale Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: woensdag
  Voor de commissievergadering Bestuur en Middelen geldt de uiterlijke indieningsdag: donderdag

 • 6.1

  In de Raadsinformatiebrief staat vermeld dat de heer Hoefeijzers aanwezig zal zijn bij de commissie om een toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden.
  Belangrijk te melden is dat de commissieleden worden geacht, conform de geldende afspraak, vragen van tevoren in te dienen via de griffie!  Besluit
  De commissie heeft kennisgenomen van de tussenrapportage

  De Heer M. Hoefeyzers geeft een toelichting op de tussenrapportage.

 • 7

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling.

  Tijdens het Presidium van 9 oktober 2017 is vastgesteld dat de termijn voor het indienen van technische vragen voor de commissievergaderingen, 5 werkdagen is. Worden er buiten deze termijn vragen ingediend, dan worden deze niet in behandeling genomen.
  Voor de commissievergadering Fysieke Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: dinsdag
  Voor de commissievergadering Sociale Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: woensdag
  Voor de commissievergadering Bestuur en Middelen geldt de uiterlijke indieningsdag: donderdag

 • 7.1

  Het succes van de Starterslening, die in 2008 in het leven is geroepen, heeft tot gevolg dat het beschikbare budget van de gemeente Moerdijk volledig is uitgeput. Gevolg hiervan is dat de gemeente Moerdijk het loket voor de Startersleningen per direct heeft gesloten. Voor veel potentiële starters is onder de huidige omstandigheden deze Starterslening onontbeerlijk om een eigen woning te kunnen aankopen. Het college stelt de gemeenteraad voor een aanvullend budget van € 1.000.000 ter beschikking te stellen voor het verstrekken van Startersleningen aan starters op de woningmarkt.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 november.
 • 7.2

  Vanaf aanstaande december gaat in Moerdijk onder de naam Bravoflex het openbaar vervoer binnen de gemeente in de avonduren (vanaf 19:00 uur) en weekenden verzorgen. Op momenten dat de grote bus niet rijdt, kunnen inwoners en bezoekers van Moerdijk met een taxi(bus) naar een OV-knooppunt of een andere OV-halte reizen. Deze pilot, met een duur van 2 jaar, wordt gefinancierd vanuit het ontwikkelbudget West-Brabant en een bijdrage van één derde deel van de gemeente Moerdijk.De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het starten van deze pilot en daarvoor middelen beschikbaar te stellen.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 november 2018.
 • 7.3

  In overleg met haar cliëntenraad is door het Werkplein Hart van West-Brabant een aangepaste verordening cliëntenparticipatie opgesteld. Belangrijkste wijziging is de expliciete beschrijving van de taken en de functieomschrijving van de voorzitter en secretaris, waarmee invulling gegeven wordt aan de wens van de regionale cliëntenraad. De gemeenteraad wordt gevraagd deze verordening vast te stellen.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 november 2018.
 • 8

  Op de toezeggingenlijst wordt melding gemaakt van toezeggingen die het college in eerdere commissievergaderingen heeft gedaan.  Besluit
  Beide toezeggingen zijn afgehandeld en kunnen worden afgevoerd
 • 9

  Het college informeert de commissie over actuele zaken die spelen binnen samenwerkingsverbanden waar de gemeente in deelneemt. Het college informeert de commissie met name over standpunten van het college namens de gemeente Moerdijk met betrekking tot hetgeen in bestuursvergaderingen aan de orde is geweest. De agenda’s van de gehouden vergadering zijn als bijlage aan de commissieagenda toegevoegd.
  In deze ronde staan de kaderbrieven centraal. De commissie kan aan de hand van de ambtelijk opgestelde reacties de portefeuillehouder informeren over de mening over de voorgestelde afwijking van de in november vastgestelde richtlijnen.

 • 9.1

  Elk jaar stelt de gemeenteraad vast welke financiële en beleidsinhoudelijke richtlijnen aan Verbonden Partijen meegegeven worden. Bedoeling hiervan is dat Verbonden Partijen een zodanige budgetcyclus ontwikkelen, dat de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende taken goed kan uitvoeren. In dit voorstel zijn de Verbonden Partijen die vallen onder de programma’s 1 en 3 van de begroting opgenomen.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 november 2018..
 • 9.2
 • 10