Commissievergadering

dinsdag 9 oktober 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
J. van Brenkelen
Toelichting:

Meningsvormende commissie

Agendapunten

 • 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.


 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.


 • 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.

 • 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.  Besluit
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 5

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.

 • 6

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling.

  Tijdens het Presidium van 9 oktober 2017 is vastgesteld dat de termijn voor het indienen van technische vragen voor de commissievergaderingen, 5 werkdagen is. Worden er buiten deze termijn vragen ingediend, dan worden deze niet in behandeling genomen.
  Voor de commissievergadering Fysieke Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: dinsdag
  Voor de commissievergadering Sociale Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: woensdag
  Voor de commissievergadering Bestuur en Middelen geldt de uiterlijke indieningsdag: donderdag

 • 6.1

  Voor de braakliggende locatie aan de Hellegatsweg ongenummerd te Willemstad is een initiatief ingediend voor de bouw van een tweetal appartementengebouwen voor maximaal 28 appartementen. Voor de realisatie van de appartementengebouwen dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. De beoogde ontwikkeling wijkt af van de visie die ooit door de gemeenteraad in 2002 is vastgesteld en om die reden wordt het voorstel tot het sluiten van een overeenkomst voorgelegd aan uw raad.  Besluit
  Naar aanleiding van de inbreng van de insprekers wil de commissie dat de wethouder in overleg gaat met de bedrijven en de projectontwikkelaar om te bekijken of er een gezamenlijk gedragen plan kan komen. Het stuk is daarom nu niet rijp voor raadsbehandeling.
 • 6.2

  Voor het legaliseren van landbouw- en loonbedrijf Lokers moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. In het nieuwe bestemmingsplan zijn de gestelde voorwaarden, zoals het aantal vervoersbewegingen en de categorie van het bedrijf, uitgewerkt. Er is een landschappelijk inpassingsplan gemaakt en de omgevingsdialoog is gevoerd. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 1 november aanstaande.
 • 6.3

  Aan de hand van de in 2013 vastgestelde nota bodembeheer regio West-Brabant zijn bodemkwaliteitskaarten ontwikkeld die elke vijf jaar geactualiseerd moeten worden. Hierdoor kan hergebruik van grond gecontinueerd worden. De geactualiseerde nota en bodemkwaliteitskaart zijn in samenwerking met 23 gemeenten in de regio opgesteld. De gemeenteraad wordt gevraagd de nota bodembeheer, de bodemkwaliteitskaart en de bodemfunctiekaart vast te stellen.
  Voorafgaand aan de bespreking zal de heer De Vugt een toelichting geven op verschillende technische aspecten rond dit voorstel.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als C-stuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 november a.s.
 • 7

  Op de toezeggingenlijst wordt melding gemaakt van toezeggingen die het college in eerdere commissievergaderingen heeft gedaan.  Besluit
  De afdoeningstermijn van de eerste toezegging (digitale handhaving Zevenbergschen Hoek)wordt aangepast in 4e kwartaal 2018. De tweede toezegging (uitvoering motie opvolging agrarische bedrijven) kan worden afgevoerd.
 • 8

  Het gaat om zaken, die (nog) niet aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, maar waar van de commissie een richtinggevende uitspraak wordt gevraagd. Deze uitspraak wordt verkregen door het uitwisselen van de fractiestandpunten.

 • 8.1

  Mondelinge toelichting op de laatste stand van zaken.

 • 9