Commissievergadering

donderdag 11 oktober 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
A.M.J. Dingemans
Toelichting:

Meningsvormende commissie

Agendapunten

 • 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.


 • 1.1
 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.

  Onder agendapunt 6.1 staat geagendeerd de herziening van de APV. Op maandag 24 september heeft in Willemstad overleg tussen de horeca en omwonenden plaats gevonden. De uitkomsten hiervan worden momenteel verder uitgewerkt. Het college heeft verzocht de behandeling uit te stellen tot de uitwerking gereed is en (indien nodig) in de APV is verwerkt. De commissievoorzitters stellen voor dit verzoek te honoreren.  Besluit
  De commissie besluit het voorstel ‘Herziening APV terug in handen van het college te stellen en de agenda gewijzigd vast te stellen

  Het college heeft verzocht de ‘herziening van de APV’ op dit moment niet te behandelen. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met inwoners en horecaondernemers. Het college wil de uitkomst hiervan beoordelen en nagaan of en op welke wijze dit leidt tot aanpassing van het aangeboden voorstel.
  In verband met de aanwezigheid van de architect is besloten het voorstel ‘Gemeentehuis nieuwe stijl’ als eerste punt onder agendapunt 6 te bespreken.

 • 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.

 • 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.  Besluit
  De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast
 • 5

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.

 • 5.1

  De technische vragen van de VVD waren toegevoegd aan agendapunt 7.1, maar zijn op verzoek van de heer Van der Linden ook aan dit agendapunt gekoppeld.  Besluit
  De commissie heeft kennis genomen van de stand van zaken verbetering administratieve en financiële organisatie.
 • 6

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling.

  Tijdens het Presidium van 9 oktober 2017 is vastgesteld dat de termijn voor het indienen van technische vragen voor de commissievergaderingen, 5 werkdagen is. Worden er buiten deze termijn vragen ingediend, dan worden deze niet in behandeling genomen.
  Voor de commissievergadering Fysieke Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: dinsdag
  Voor de commissievergadering Sociale Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: woensdag
  Voor de commissievergadering Bestuur en Middelen geldt de uiterlijke indieningsdag: donderdag

 • 6.1

  Periodiek wordt de APV tegen het licht gehouden en wordt bekeken of aanpassingen noodzakelijk zijn als gevolg van jurisprudentie, wetswijzigingen, gewijzigde inzichten of ervaringen in de praktijk. De APV van de gemeente Moerdijk is gebaseerd op het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  De APV is in de commissievergadering van 6 september jl. reeds aan de orde geweest. De commissie heeft geadviseerd de behandeling door te schuiven naar de volgende vergaderronde.
  Op maandag 24 september heeft in Willemstad overleg tussen de horeca en omwonenden plaats gevonden. De uitkomsten hiervan worden momenteel verder uitgewerkt. Mogelijk komt het college met het verzoek de behandeling uit te stellen tot de uitwerking gereed is en (indien nodig) in de APV is verwerkt.  Besluit
  De commissie heeft besloten het voorstel terug in handen van het college te stellen
 • 6.2

  In deze verordening is geregeld waaraan het college moet voldoen bij het uitvoeren van de (verplichte) art. 213a-onderzoeken en is geregeld op welke wijze de raad bij de onderzoeken betrokken wordt en over de onderzoeken wordt geïnformeerd. De huidige verordening dateert uit 2007. Nieuwe ontwikkelingen en praktijkervaring maken actualisatie noodzakelijk. De raad wordt gevraagd de nieuwe verordening vast te stellen.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 november 2018.

  De voorzitter van de Rekeningcommissie informeert de raad over het standpunt van de Rekeningcommissie en deelt mee dat in de Rekeningcommissie wordt overlegd over de rapporten.

 • 6.3

  De gemeenteraad stelt jaarlijks richtlijnen op waar de accountant bij de controle op de jaarrekening rekening mee moet houden. Aandachtspunten voor komend jaar zijn: inhuur derden, sturing op de ontvangen vs. de te ontvangen bedragen van belastingafdrachten door de BWB, besteding statushouders en beheersing van het investeringsplan. De raad wordt gevraagd het voorliggende controleprotocol vast te stellen.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 november 2018.

  De voorzitter van de Rekeningcommissie informeert de raad over het advies van de Rekeningcommissie en deelt verder mee dat de Rekeningcommissie een viertal onderwerpen heeft aangedragen, waarover de accountant apart zal rapporteren.

 • 6.4

  De huidige financiële verordening, waarin de uitgangspunten voor het financieel beleid en beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn geregeld, dateert van 7 december 2017. In de praktijk bleek de verordening op enkele onderdelen, waaronder het voteren van kredieten en de wijze van administratieve verwerking, niet helder genoeg omschreven te zijn. De verordening is daarom aangescherpt en de raad wordt gevraagd deze vast te stellen.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 november 2018.

  De Rekeningcommissie heeft in nauwe samenwerking met de organisatie de verschillende aanpassingen besproken..

 • 6.5

  Het gemeentehuis is inmiddels zo’n twintig jaar oud. Als gevolg hiervan zijn het gebouw en het interieur toe aan groot onderhoud. De tegelvloer is daar een kenmerkend voorbeeld van. Daarnaast is actualisatie nodig in verband met de hedendaagse visie ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening, digitalisering, informatievoorziening en bedrijfsvoering. De hal van het gemeentehuis is als eerste aan de beurt. Aansluitend wordt een toekomstgerichte benadering van het werkplekconcept ter hand genomen als vervolgproject, met aparte besluitvorming daarover, waarbij samenhang met het ontwerp van de centrale hal gewaarborgd wordt. De raad wordt gevraagd het benodigde krediet te voteren.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 november 2018.

  BBM, PvdA, SP, Moerdijk Lokaal en D66 vinden het voorstel niet voldoen aan het criterium sober en doelmatig en zijn geen voorstander van het nu voorliggende voorstel. PvdA zal in samenspraak met andere fracties een amendement voorbereiden waarin tot uitdrukking komt dat een krediet beschikbaar wordt gesteld voor de zaken die aangepakt moeten worden. CU, CDA en VVD nemen het voorstel mee terug voor nader overleg. OM stemt in met het voorstel.

 • 6.5.1
 • 7

  Het gaat om zaken, die (nog) niet aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, maar waar van de commissie een richtinggevende uitspraak wordt gevraagd. Deze uitspraak wordt verkregen door het uitwisselen van de fractiestandpunten.

 • 7.1

  De raadsinformatiebrief van 16 augustus jl. ligt op verzoek van de heer L. Schreuders ter bespreking voor.  Besluit
  De commissie heeft besloten kennis te nemen van de kwartaalrapportage en heeft tevens besloten de kwartaalrapportage ieder keer in deze commissie te willen agenderen.
 • 7.2

  Er is behoefte aan een discussie over de mate waarin bij een aantal tarieven wel of geen sprake moet zijn van kostendekkendheid. De notitie is bedoeld om deze discussie te voeren.  Besluit
  De commissie geeft op een aantal punten richting aan dat in zijn algemeenheid gestreefd zou mogen worden naar kostendekkende tarieven, met enkele kanttekeningen, zoals: • aandacht voor de lastendruk voor de inwoners; • houdt de tarieven bij andere gemeenten in het oog, maar wel eigen afweging maken; • aandacht voor sociaal-maatschappelijke effecten, waaronder het solidariteitsprincipe; • geen extra verhoging van de Lijkbezorgingsrechten; • na in gebruik name van de nieuwe begraafplaats de Lijkbezorgingsrechten opnieuw tegen het licht houden.

  Discussie komt nog wel een keer terug.

 • 8

  Op de toezeggingenlijst wordt melding gemaakt van toezeggingen die het college in eerdere commissievergaderingen heeft gedaan.


 • 9

  Het college informeert de commissie over actuele zaken die spelen binnen samenwerkingsverbanden waar de gemeente in deelneemt. Het college informeert de commissie met name over standpunten van het college namens de gemeente Moerdijk met betrekking tot hetgeen in bestuursvergaderingen aan de orde is geweest. De agenda’s van de gehouden vergadering zijn als bijlage aan de commissieagenda toegevoegd.
  In deze ronde staan de kaderbrieven centraal. De commissie kan aan de hand van de ambtelijk opgestelde reacties de portefeuillehouder informeren over de mening over de voorgestelde afwijking van de in november vastgestelde richtlijnen.

 • 9.1

  Elk jaar stelt de gemeenteraad vast welke financiële en beleidsinhoudelijke richtlijnen aan Verbonden Partijen meegegeven worden. Bedoeling hiervan is dat Verbonden Partijen een zodanige budgetcyclus ontwikkelen, dat de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende taken goed kan uitvoeren. In dit voorstel zijn de Verbonden Partijen die vallen onder de programma’s 4 en 5 van de begroting opgenomen.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 november 2018.
 • 10