Commissievergadering

dinsdag 17 september 2019 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
A.M.J. Dingemans
Toelichting:

Commissie Fysieke Infrastructuur

Agendapunten

 • 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.

 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.  Besluit
  De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.
 • 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.


  Besluit
  Hiervan is geen gebruik gemaakt.
 • 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.  Besluit
  De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
 • 5

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.


  Besluit
  De voorzitter wijst op de regionale bijeenkomst over de Energietransitie op 2 oktober aanstaande in Etten-Leur. Wethouder Brummans vraagt de raadsleden input / vragen met betrekking tot de RES 2030 via de griffie aan te leveren.
 • 5.1

  Besluit
  Wethouder Brummans informeert de commissie over de actuele stand van zaken.
 • 6

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling.

  Tijdens het Presidium van 9 oktober 2017 is vastgesteld dat de termijn voor het indienen van technische vragen voor de commissievergaderingen, 5 werkdagen is. Worden er buiten deze termijn vragen ingediend, dan worden deze niet in behandeling genomen.
  Voor de meningsvormende commissievergadering op dinsdag (voorheen commissie Fysieke Infrastructuur) geldt de uiterlijke indieningsdag: dinsdag
  Voor de meningsvormende commissievergadering op woensdag (voorheen commissie Sociale Infrastructuur) geldt de uiterlijke indieningsdag: woensdag
  Voor de meningsvormende commissievergadering op donderdag (voorheen commissie Bestuur en Middelen) geldt de uiterlijke indieningsdag: donderdag

 • 6.1

  De Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt, heeft als doel het omgevingsrecht en de dienstverlening voor de fysieke leefomgeving beter te laten aansluiten op de wensen vanuit de samenleving: sneller, eenvoudiger en beter. Met de programmatische uitvoering van het implementatieplan is de gemeente tijdig klaar om te werken mét en volgens de Omgevingswet. De raad wordt gevraagd dit implementatieplan vast te stellen.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 oktober 2019.
 • 7

  Het gaat om zaken, die (nog) niet aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, maar waar van de commissie een richtinggevende uitspraak wordt gevraagd. Deze uitspraak wordt verkregen door het uitwisselen van de fractiestandpunten.

 • 7.1

  Het presidium heeft op 1 juli besloten in de commissievergadering te willen spreken over de kwaliteit van het onderhoud van het openbaar groen. De aanleiding hiervoor is de hoeveelheid klachten die raadsleden hierover krijgen.  Besluit
  De commissie heeft aandachtspunten meegegeven aan de wethouder. Op 3 oktober 2019 komt dit onderwerp in de raadsbijeenkomst opnieuw aan de orde.
 • 8