Commissievergadering

woensdag 21 november 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
P.M. Joosten - Wesselius
Toelichting:

Meningsvormende commissie

Agendapunten

 • 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.


 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.


  Besluit
  De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.
 • 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.

 • 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.  Besluit
  De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
 • 5

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.

 • 6

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling.

  Tijdens het Presidium van 9 oktober 2017 is vastgesteld dat de termijn voor het indienen van technische vragen voor de commissievergaderingen, 5 werkdagen is. Worden er buiten deze termijn vragen ingediend, dan worden deze niet in behandeling genomen.
  Voor de commissievergadering Fysieke Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: dinsdag
  Voor de commissievergadering Sociale Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: woensdag
  Voor de commissievergadering Bestuur en Middelen geldt de uiterlijke indieningsdag: donderdag

 • 6.1

  Basisschool De Hoeksteen is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. In december 2017 is door de gemeenteraad een startdocument vastgesteld waarna een haalbaarheidsonderzoek is gestart. Gestreefd wordt naar versterking van het sociaal maatschappelijk voorzieningenniveau, door het realiseren van een multifunctionele accommodatie. Zo kan een leefbaarheidsimpuls worden gegeven aan Zevenbergschen Hoek. De gemeenteraad wordt gevraagd het eerste deel van het haalbaarheidsonderzoek, namelijk de locatiestudie, vast te stellen evenals een voorbereidingsbudget.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 december 2018.
 • 6.2

  Cliënten van het Werkplein van doelgroep C zijn mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Voor veel van hen is maatschappelijke participatie het hoogst haalbare. Fort Sabina is een uitgelezen plek om mensen uit doelgroep C een plaats te bieden om zich verder te ontwikkelen. Voorgesteld wordt om hieraan als gemeente bij te dragen, naast andere financieringsbronnen die Stichting Fort Sabina moet zoeken. De raad wordt daarom gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 25.000 voor een pilot van één jaar.  Besluit
  De fracties Onafhankelijk Moerdijk en SP vinden het voorstel niet rijp voor raadsbehandeling. Het voorstel kan wel als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 december 2018.
 • 6.3

  Op 12 januari 2017 heeft de raad besloten tot het laten uitvoeren van brandveiligheids¬inspecties bij schoolgebouwen en gemeentelijke accommodaties. Fase 1, de inspecties van de 21 basisschoolgebouwen en de 3 gemeentelijke accommodaties van buitenschoolse opvang, is inmiddels afgerond. De raad wordt gevraagd om het benodigde budget van € 279.000 beschikbaar te stellen om de nodige aanpassingen door te voeren.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 december 2018.
 • 7

  Op de toezeggingenlijst wordt melding gemaakt van toezeggingen die het college in eerdere commissievergaderingen heeft gedaan.  Besluit
  De toezegging over de bestuursrapportages van het Werkplein is afgehandeld. De toezeggingenlijst wordt met deze aanpassing vastgesteld.
 • 8

  Het gaat om zaken, die (nog) niet aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, maar waar van de commissie een richtinggevende uitspraak wordt gevraagd. Deze uitspraak wordt verkregen door het uitwisselen van de fractiestandpunten.

 • 8.1

  De raadsinformatiebrief die op 3 oktober 2018 is gepubliceerd, is op verzoek van mevrouw I. Kleijn op de agenda geplaatst. Zij wil een nadere toelichting van de portefeuillehouder op het door de colleges van Halderberge, Etten Leur, Rucphen, Zundert en Moerdijk genomen besluit over deze regeling.  Besluit
  De commissie heeft kennisgenomen van de toelichting van de wethouder.
 • 8.2

  Op verzoek van de VVD wordt deze motie ter bespreking in de commissie voorgelegd.  Besluit
  De overige fracties vinden deze motie overbodig. D66 zal zich nog beraden of de motie wordt ingediend in de raadsvergadering.
 • 9

  Het college informeert de commissie over actuele zaken die spelen binnen samenwerkingsverbanden waar de gemeente in deelneemt. Het college informeert de commissie met name over standpunten van het college namens de gemeente Moerdijk met betrekking tot hetgeen in bestuursvergaderingen aan de orde is geweest. De agenda’s van de gehouden vergadering zijn als bijlage aan de commissieagenda toegevoegd.

 • 9.1
 • 9.2
 • 9.3
 • 10