Commissievergadering

woensdag 18 september 2019 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
P.M. Joosten - Wesselius
Toelichting:

Commissie Sociale Infrastructuur

Agendapunten

 • 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.

 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.


 • 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.

 • 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.  Besluit
  De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
 • 5

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.  Besluit
  voor kennisgeving aangenomen
  1. De voorzitter wijst de commissie op de raadsleden bijeenkomst bij het werkplein op 23 september a.s.
  2. Wethouder Schoneveld meldt de commissie de aanbieding van het onderzoek over mantelzorg in de gemeente Moerdijk,. Dit rapport is aan de WMO-raad voor advies aangeboden.
 • 6

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling.

  Tijdens het Presidium van 9 oktober 2017 is vastgesteld dat de termijn voor het indienen van technische vragen voor de commissievergaderingen, 5 werkdagen is. Worden er buiten deze termijn vragen ingediend, dan worden deze niet in behandeling genomen.
  Voor de meningsvormende commissievergadering op dinsdag (voorheen commissie Fysieke Infrastructuur) geldt de uiterlijke indieningsdag: dinsdag
  Voor de meningsvormende commissievergadering op woensdag (voorheen commissie Sociale Infrastructuur) geldt de uiterlijke indieningsdag: woensdag
  Voor de meningsvormende commissievergadering op donderdag (voorheen commissie Bestuur en Middelen) geldt de uiterlijke indieningsdag: donderdag

 • 6.1

  Hockeyclub Zevenbergen wil het gebouw duurzamer en gebruiksvriendelijker maken en daarbij ook de was- en kleedaccommodatie renoveren. Dit laatste is een basisvoorziening die door de gemeente wordt gefaciliteerd. De raad wordt gevraagd om hiervoor een eenmalige bijdrage te verstrekken.

  De heer Govaart heeft zich gemeld om in te spreken.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 oktober 2019.

  De heer Govaart spreekt in als voorzitter van HCZ. De fractie van D66 wil eerst de achterliggende beleidsstukken bestuderen, alvorens een definitief standpunt in te nemen.

 • 6.2

  Tennisvereniging de Lobbelaer is bezig met het verduurzamen van hun complex. Een pilot met LED verlichting is succesvol verlopen, daarom wil de tennisvereniging nu ook de overige banen daarvan voorzien. De raad wordt gevraagd hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.
  De heer Van den Berg heeft verzocht namens de tennisvereniging te mogen inspreken.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 oktober 2019..

  De heer Van den Berg spreekt in namens TV de Lobbelaer.

 • 7

  Het gaat om zaken, die (nog) niet aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, maar waar van de commissie een richtinggevende uitspraak wordt gevraagd. Deze uitspraak wordt verkregen door het uitwisselen van de fractiestandpunten.

 • 7.1

  Naar aanleiding van een actiepunt uit de commissievergadering van 26 juni 2019.
  De heer C. Luikenaar heeft zich gemeld als inspreker namens de Stadsraad. Mevrouw de Wit wenst namens burgerinitiatief 'zicht op de overkant' gebruik te maken van het inspreekrecht.  Besluit
  De commissie adviseert het college om 1. alvorens verdere stappen richting LOO/Bestemmingsplanwijziging te zetten met andere betrokken partijen te overleggen. 2. voordat er verdere plannen worden uitgewerkt de gemeenteraad kaders te laten vaststellen. 3. het door de stadsraad gehanteerde afwegingsinstrument breder in te zetten.

  Mevrouw De Wit spreekt in namens de initiatiefgroep Zicht op de overkant, De heer C. Luijkenaar spreekt in namens de Stadsraad Hart voor Willemstad.
  Binnen de commissie leven veel vragen over dit project. De VVD is, met enkele kanttekeningen voorstander van dit project. SP en D66 zijn tegen. OM, CDA, ML, PvdA, BBM en fractie Tak zetten grote vraagtekens bij het project. Het CDA stelt voor de systematiek zoals door de Stadsraad is ontwikkeld breder in te zetten.

 • 8

  Het college informeert de commissie over actuele zaken die spelen binnen samenwerkingsverbanden waar de gemeente in deelneemt. Het college informeert de commissie met name over standpunten van het college namens de gemeente Moerdijk met betrekking tot hetgeen in bestuursvergaderingen aan de orde is geweest.
  Bijgevoegd zijn de reacties op de ingediende zienswijzen op de verschillende begrotingen.


 • 9