Raadsvergadering

donderdag 14 juni 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
L. Schreuders
Toelichting:
Begrotingen Verbonden Partijen. I.v.m. de afwezigheid van burgemeester J.P.M. Klijs, zal de heer L. Schreuders het voorzitterschap waarnemen.

Agendapunten

 • 1
 • 2

  Besluit
  niet van toepassing
  Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt
 • 3

  Resultaat stemming:

  Besluit
  De gemeenteraad stelt de agenda van deze vergadering ongewijzigd vast
 • 4


  Besluit
  De gemeenteraad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 31 mei 2018 ongewijzigd vast.
 • 5

  Resultaat stemming:

  Besluit
  de raad neemt kennis van de mededeling van de waarnemend voorzitter en de wethouders Brummans en Van Dorst
  De wnd. voorzitter deelt mee dat 1. Op vrijdag 22 juni wordt de hei-dag voor raad en college gehouden in conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven. Inloop is vanaf 9 uur. Het programma begint om 9:30 uur. Het definitieve programma volgt komende week. 2. Op 28 juni kan een bezoek worden gebracht aan de vergadering van de raad van Breda (het Bredaas beraad) om kennis te maken met hun manier van werken. Graag bij de griffie aanmelden. 3. Op 29 en 30 juni bezoekt de gemeenteraad van Noord Beveland de gemeente Moerdijk. Op 29 juni zijn zij om 10 uur in het gemeentehuis van Moerdijk voor een gesprek met raad en college en aansluitend een lunch. 4. Het raadsuitje is op 6 juli. Het programma volgt z.s.m. Wethouder Brummans informeert de raad over de stand van zaken m.b.t. het project Centrum Zevenbergen en de wijze waarop omwonenden en de raad de komende periode wordt geïnformeerd Wethouder Van Dorst informeert de raad over de voorlopige uitkomsten van de meicirculaire. Daarnaast maakt hij melding van het proces rond de begrotingsopstelling. Tenslotte deelt hij mee dat de opdracht voor het ontwerp is gegund en dat de raad over de informatievoorziening rond dit project richting raad.
 • 6
 • 6.1

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten geen zienswijze in te brengen op de concept-begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk.
 • 6.2

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2019 gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (GR Nazorg), aangezien: a. de financiële risico’s voor de gemeente als één van de 12 eigenaargemeenten acceptabel zijn en de begroting sluitend is; b. de gemeenschappelijke regeling op juiste wijze zorgdraagt voor het beheren van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling en het technisch beheer van de stortplaatsen. 2. In de begroting 2019 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de GR Nazorg op te nemen van € 53.168,-.
 • 6.3

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptmeerjarenbegroting ICT WBW 2019-2022. 2. In de begroting 2019 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan ICT WBW op te nemen van € 680.040.
 • 6.4

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2019-2022 van het West-Brabants Archief. 2. In de begroting 2019 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de GR WBA op te nemen van € 246.324.
 • 6.5

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten: 1. Geen zienswijze van de gemeente Moerdijk in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten”, aangezien de begroting sluitend is en de potentiële risico’s van uittreden van gemeenten, loonkosten leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders en aanbesteding nieuwe regionale leerlingenadministratie, op te vangen zijn. 2. In de begroting 2019 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant op te nemen van € 133.203.
 • 7
 • 7.1

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten: 1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het algemeen bestuur van WVS-groep het volgende naar voren te brengen: a) In het geval dat de meicirculaire tot grote financiële afwijkingen leidt dan wordt de WVS gevraagd een herziene begroting aan de gemeenten voor te leggen. In deze herziene begroting wordt in ieder geval de actuele situatie verwerkt van de: I. Rijksbijdrage II. Lage Inkomens Vergoeding III. Eventuele bijstelling van het aantal af te nemen leerwerktrajecten, indien het aantal aanmeldingen in 2018 hier aanleiding toe geeft. Dit wordt afgestemd met het Werkplein en de ISD. IV. (Meerjarige) gevolgen van het collegebesluit over de ombouw/afbouw van de diverse PMC’s, inclusief het effect hiervan op de bedrijfsvoering b) Indien de WVS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin ook aandacht te besteden aan de eigen visie en ambitie van de WVS rondom de herstructurering en ketensamenwerking. c) Indien de WVS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin de risico’s en beheersmaatregelen duidelijk te beschrijven en kwantificeren, zodat gemeenten hierop kunnen anticiperen. d) De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom – voor zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website: I. statuten (de gemeenschappelijke regeling); II. samenstelling van de bestuurlijke organen; III. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); IV. agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover openbaar). Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen. e) Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. 2. De aangewezen vertegenwoordiger in het algemeen bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2019 in het algemeen bestuur van WVS-Groep; 3. In te stemmen met een gemeentelijke bijdrage aan WVS-groep van € 3.600,- per geplaatste Wsw-werknemer in 2019; 4. In de begroting 2019 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan WVS-Groep op te nemen van € 450.000.
 • 7.2

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten: 1. In te stemmen met de begroting 2019 Veiligheidsregio MWB; 2. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het Algemeen Bestuur van 5 juli 2018 het volgende naar voren te brengen: a. Het bestuur van de VRMWB te verzoeken meer inzicht te verschaffen in de incidentele en structurele oorzaken van de totstandkoming van het resultaat. Zodoende een overzicht van incidentele lasten en baten toe te voegen aan zowel de jaarrekening als de begroting. In relatie hiertoe dient te worden aangegeven in hoeverre de eventuele structurele voordelen in voorgaande jaren op personele lasten (salaris- en opleidingskosten) zijn verwerkt in de begroting 2019. b. Met ingang van de begroting 2020 bij de berekening van de loon- en prijsindex aan te sluiten bij de andere gemeenschappelijke regelingen. c. Bij de prestatie-indicatoren in de begroting 2020 vergelijkende cijfers van voorgaande jaren op te nemen. d. In de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan op te nemen met daarbij een specificatie c.q. toelichting op de investeringen in het begrotingsjaar 2020. e. De deelnemers tijdig te informeren over de voortgang van het realiseren van het nieuwe oefencentrum (zgn. Safety Village). 3. De aangewezen vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2019 in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken; 4. In de begroting 2019 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de veiligheidsregio MWB op te nemen van €2.763.073.
 • 7.3

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten: 1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant het volgende naar voren te brengen: a. De informatie in de conceptbegroting m.b.t. de gewijzigde deelnemersbijdragen op basis van de MWB-norm, was niet voldoende om de effecten per deelnemer goed te kunnen beoordelen; ook een aanvullende specifieke toelichting per deelnemer was niet tijdig beschikbaar, gelet ook op de keuze die men uiterlijk 15 juni 2018 kan aangeven om de bijdrage wel of niet met 25% te verminderen met ingang van 2019 (ingeval er sprake is van een verlaging van de bijdrage). De gemeenteraad verzoekt de reactietermijn te verlengen tot 15 oktober 2018; b. Uit de begroting blijkt niet duidelijk of de uurtarieven voor 2019 zijn gebaseerd op de juiste uurtarieven 2018, zoals die bij de 1e begrotingswijziging 2018 zijn vastgesteld. De gemeenteraad verzoekt de uurtarieven voor 2019 in de definitieve begroting 2019 (indien nodig) te corrigeren; c. De gemeenteraad verzoekt om in het vervolg in zowel jaarrekening als begroting een volledig overzicht op te nemen van de incidentele baten en lasten, zodat een structureel exploitatieresultaat kan worden bepaald; d. Op grond van de ‘West-Brabantse’ nota Verbonden Partijen is een verbonden partij verplicht bij aanvang van de nieuwe raadsperiode een meerjarenbeleidsplan op te stellen, dat samen met de jaarrekening de basis vormt om de resultaten van de omgevingsdienst over een periode van vier jaar te evalueren en stil te staan bij de doelstelling, nut en noodzaak van de samenwerking (spelregel 6). De gemeenteraad vraagt de omgevingsdienst uiterlijk begin 2019 deze evaluatie op te stellen en tevens de gevolgen van de gewijzigde bestuurlijke samenstelling en mogelijk gewijzigde prioriteiten in beeld te brengen. e. Het eerste uitgangspunt voor een goede borging van de VTH-taken (eerste bullet op pag. 15) gaat over het verdienen van vertrouwen (high trust). De gemeenteraad verzoekt de OMWB dit uitgangspunt uit te breiden met het principe van high penalty. High penalty is een direct gevolg wanneer bedrijven het door de overheid gegeven vertrouwen schenden. f. De gemeenteraad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. 2. De aangewezen vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2019 in het algemeen bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken; 3. In de begroting 2019 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de OMWB op te nemen van totaal € 1.631.000.
 • 7.4

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten: 1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk op de begroting 2019 bij het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant (RWB) het volgende naar voren te brengen: a. De mogelijk structurele financiële consequenties als gevolg van de doorontwikkeling voor de Regio West-Brabant inzichtelijk te maken bij de aangekondigde begrotingswijziging. Deze wijziging volgt zodra meer zicht bestaat op de financiële gevolgen van de doorontwikkeling. b. De (financiële) gevolgen voor NV Rewin inzichtelijk te maken nadat duidelijk is wat de nieuwe inzichten en ambities zijn. c. Voor te stellen na de doorontwikkeling samen met de deelnemers prestatie- indicatortoren te ontwikkelen. 2. De aangewezen vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2019 in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken; 3. In de begroting 2019 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de RWB op te nemen van € 239.194 (apparaatskosten en Rewin), en daarnaast een bijdrage in het O&O-fonds van € 24.014.
  De fractie van de SP laat aantekenen de bijdrage aan het O en O- fonds binnen deze regeling overbodig te vinden.
 • 7.5

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten: 1) Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant het volgende naar voren te brengen: a) het bestuur van de BWB stelt vóór 1 augustus 2018 een met de deelnemers zorgvuldig afgestemd plan van aanpak ‘taxeren naar gebruiksoppervlakte’ op, waarin de kosten en planning duidelijk inzichtelijk zijn; b) de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting 2019 vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. 2) De aangewezen vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2019 in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken; 3) In de meerjarenbegroting 2019-2022 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de BWB op te nemen van € 708.000 voor 2019 t/m 2022.
 • 7.6

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten: 1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk op de Programmabegroting 2019 bij het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant het volgende naar voren te brengen: a) Gezien de forse toename van doelgroep C verwachten wij dat het Werkplein in 2018 voortvarend aan de slag gaat met het onderzoek in hoeverre meer ingezet kan worden op doelgroep C. Wij verwachten dat de resultaten van dit onderzoek én een voorstel voor extra inzetmaatregelen beschikbaar zijn vóórdat het Werkplan 2019 tussen gemeenten en Werkplein wordt vastgesteld. b) Indien het Werkplein in 2018 de taakstelling rond het aantal af te nemen leerwerktrajecten bij de WVS niet haalt, verwachten wij van het Werkplein én de WVS dat zij hier pro-actief in handelen en in gezamenlijkheid met voorstellen komen tot bijsturing. Het gezamenlijke ketenresultaat moet hierbij voorop staan. c) Het Werkplein en de gemeenten stellen gezamenlijk een ambitie voor het klantenbestand vast in het Werkplan 2019. Dit Werkplan komt eind 2018 tot stand op basis van de dan bekende verwachtingen en trends. Dit betekent dat er een andere ambitie in het Werkplan 2019 kan worden vastgesteld dan nu in de begroting is opgenomen. d) Wij verwachten van het Werkplein dat de begroting volledig voldoet aan de richtlijnen van het BBV. Een weergave van de financiële kengetallen moet daarom nog worden toegevoegd. e) Wij verwachten van het Werkplein dat de taakstelling van 15% op de formatie / bedrijfsvoering, die bij de vorming van het Werkplein is afgesproken, in beeld blijft in de begroting. Momenteel is de taakstelling vanwege het gestegen klantenbestand niet realistisch, maar zodra het klantenbestand op het niveau van 2015 komt, wordt de taakstelling weer actueel. f) Wij verwachten van het Werkplein dat de aantallen in- en uitstroom per programma in de begroting worden opgenomen. Dit is ook aangegeven in de financiële richtlijnen die de deelnemende gemeenten hebben opgesteld. g) De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom – voor zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website: a. statuten (de gemeenschappelijke regeling); b. samenstelling van de bestuurlijke organen; c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); d. agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover openbaar). h) Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen. i) Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. 2. De aangewezen vertegenwoordiger in het algemeen bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2018 in het algemeen bestuur van Werkplein Hart van West-Brabant; 3. In de begroting 2019 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant op te nemen van € 9.689.408.
 • 7.7

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten: I. In te stemmen met de 2de begrotingswijziging 2018; II. In te stemmen met het indienen van de gezamenlijke zienswijze van De6-gemeenten op de ontwerp beleidsbegroting 2019 van de GGD West-Brabant: 1. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. 2. De raad gaat er vanuit dat de begroting 2020 van de GGD voldoet aan de gestelde eisen van het BBV. 3. De raad gaat er vanuit dat de GGD: a. aansluit op ontwikkelingen in het sociaal domein en alert blijft op de rol die zij heeft binnen ketenaanpakken (soms is dit volgend en niet leidend) en dat zij adequaat aansluit op lokale problematiek en mogelijkheden. b. in de BURAP 2019 inzage geeft in de extra inspanningen en de resultaten van de beleidsintensivering infectieziektebestrijding en dat zij in haar beleidsbegroting 2020 een voorstel doet voor besluitvorming over het al dan niet verlengen van de beleidsintensivering. Indien verlenging aan de orde is, dient dit te worden gefinancierd via ‘oud voor nieuw’. c. zich met voorrang inspant om de vaccinatiegraad te verhogen en dat zij gemeenten in 2019 tijdig informeert over de aanpak en het resultaat. d. meer inzicht geeft in de meerwaarde van het koppelen van de verschillende data, afgezet tegen de kosten en het rendement. e. voor RUPS inzage geeft in de afstemming en samenwerking met de lokale partners, de omvang van de doelgroep en de blijvende resultaten. Indien er landelijk budget beschikbaar komt voor RUPS is dit budget taakstellend en worden voor RUPS geen extra financiële middelen beschikbaar gesteld. f. in goed overleg met de gemeenten en TWB en Careyn (uitvoerders JGZ 0-4 in aantal gemeenten) uitvoering geeft aan de verdere implementatie van het vernieuwde Basispakket JGZ, inclusief realisering van het toegezegde efficiencyvoordeel voor de gemeenten waar zij de volledige JGZ 0-18 jaar uitvoert. g. zowel voor haar bestaande basistaken als in haar voorstel voor invulling van Lokaal Verbinden vanaf 2020 en verder rekening houdt met het uitgangspunt dat de GGD blijft zoeken naar mogelijkheden tot flexibilisering van haar productenaanbod met als doel een kleiner basispakket en daardoor meer keuzevrijheid voor gemeenten. h. het rijksvaccinatieprogramma uitvoert binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen waarbij zij rekening houdt met de budgetten per gemeente en de verdeling van de middelen tussen GGD, TWB en Careyn (uitvoerders JGZ 0-4 jaar). i. samen met de gemeenten blijft werken aan optimalisering van prestatie-indicatoren waarmee de belangrijkste te behalen resultaten binnen haar productgroepen helder in beeld worden gebracht worden. Op de GGD-website zijn per gemeente de belangrijkste resultaten in beeld gebracht. Een volgende stap vooruit is een hieraan gekoppelde beschrijving per gemeente. 4. De raad verzoekt met ingang van de begroting 2020: a. bij de berekening van de loon- en prijsindex aan te sluiten bij de andere gemeenschappelijke regelingen; b. bij de prestatie indicatoren in de begroting 2020 vergelijkende cijfers van voorgaande jaren op te nemen; 5. De raad geeft de opdracht aan de GGD om in 2018 in samenspraak met de deelnemende gemeenten de risico’s kritisch te bekijken en te komen tot een reële vulling van de risicoparagraaf. Hierbij moet worden bepaald hoe om te gaan met de omvang van de risico’s, het benodigde weerstandsvermogen en de gewenste weerstandsratio, ook in relatie tot de Nota Verbonden partijen waarin is opgenomen dat de deelnemers garant staan voor het weerstandsvermogen indien risico’s zich voordoen. 6. De raad verzoekt de GGD om een meerjarenoverzicht van de deelnemersbijdragen beschikbaar te stellen. 7. De raad gaat er vanuit dat de GGD uiterlijk in het derde kwartaal van 2018 een huisvestingvisie presenteert, waarin een duidelijke onderbouwing is opgenomen van de voeding en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve huisvesting. III. De bijdrage aan de GGD conform voorgestelde begroting 2019 vast te stellen voor de gemeentelijke begroting 2019 ter hoogte van € 768.151. Hiervoor is reeds dekking aanwezig.
 • 7.8

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten: In te stemmen met het indienen van de gezamenlijke zienswijze van de gemeenten in de regio Midden- en West Brabant op de ontwerp beleidsbegroting 2019 van de RAV Brabant MWN: a. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van de zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. b. De raad gaat er vanuit dat de kwaliteit en de continuïteit van de ambulancezorg in 2019 gewaarborgd blijven binnen het traject om te komen tot een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de landelijke besluitvorming over het toekomstige stelsel voor de ambulancezorg. c. De raad gaat er vanuit dat de LMO en de landelijke besluitvorming over het stelsel voor de ambulancezorg geen nadelige (financiële) consequenties voor de gemeenten hebben en dat de RAV de gemeenten tijdens het hele proces tijdig en volledig informeert. d. De raad gaat er vanuit dat de RAV het verhoogde budget voor uitbreiding van de paraatheidsuitbreiding ingaande 2019 volledig heeft ingezet en hiermee haar capaciteit zodanig heeft uitgebreid dat in 2019 het overschrijdingspercentage voor de A1-ritten hoogstens 5,5% bedraagt. e. De raad gaat er vanuit dat hij voor 1 juli 2019 wordt geïnformeerd over de gerealiseerde paraatheidsuitbreiding in het eerste halfjaar 2019 en over de verwachte uitbreiding voor de 2e helft van 2019.
 • 8