Commissievergadering

woensdag 6 juni 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
P.M. Joosten - Wesselius
Toelichting:

Commissie Sociale Infrastructuur

Agendapunten

 • 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.

 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.

 • 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.  Besluit
  De besluitenlijst wordt vastgesteld.
 • 5

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.

 • 6

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling.

  Tijdens het Presidium van 9 oktober 2017 is vastgesteld dat de termijn voor het indienen van technische vragen voor de commissievergaderingen, 5 werkdagen is. Worden er buiten deze termijn vragen ingediend, dan worden deze niet in behandeling genomen.
  Voor de commissievergadering Fysieke Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: dinsdag
  Voor de commissievergadering Sociale Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: woensdag
  Voor de commissievergadering Bestuur en Middelen geldt de uiterlijke indieningsdag: donderdag

 • 6.1

  18 regiogemeenten werken sinds 2015 samen in Veilig Thuis West-Brabant. De samenwerkingsafspraken dienen te worden geactualiseerd waarbij gekozen is voor een lichte vorm van een gemeenschappelijke regeling, een “centrumregeling”. Op basis van de Wgr moet de gemeenteraad het college toestemming verlenen om deze regeling aan te gaan.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 juli 2018.
 • 6.2

  De gemeente Moerdijk heeft een belangrijk Nederlands erfgoed in eigendom en beheer: de verdedigingswerken van Willemstad en Klundert. Omvang en hoeveelheid van de vestingwerken maken het noodzakelijk dat de gemeente Moerdijk prioriteiten stelt voor onderhoud en renovatie. De visie dient hier als leidraad voor en geeft richting aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van deze verdedigingswerken. De raad wordt gevraagd € 70.000 beschikbaar te stellen.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 juli 2018.
 • 6.3

  Als bij de uitvoering van de Participatiewet in een kalenderjaar een tekort van meer dan 5% is ontstaan op de BUIG-gelden, is het mogelijk om een aanvullende vangnetuitkering aan te vragen. Over 2017 wordt een aanvraag voor deze vangnetregeling gedaan. De raad dient daarbij uit te spreken dat het college genoeg maatregelen heeft getroffen om dit tekort te reduceren.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 juli 2018.
 • 6.4

  Met ingang van 13 maart 2018 heeft het Commissariaat voor de Media de Stichting Streekomroep voor West-Brabant voor een periode van 5 jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert. Stichting Streekomroep voor West-Brabant heeft een aanvullende financiële bijdrage gevraagd om te kunnen voldoen aan het basisniveau van een lokale publieke media-instelling. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel een aanvullende bijdrage van € 43.996 ter beschikking te stellen onder de opschortende voorwaarde dat ook de gemeentebesturen van Halderberge, Moerdijk en Zundert instemmen met toekenning van een aanvullende bijdrage, naar rato van het inwoneraantal.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 juli 2018.
 • 7

  Op de toezeggingenlijst wordt melding gemaakt van toezeggingen die het college in eerdere commissievergaderingen heeft gedaan.  Besluit
  De commissie stemt in met de toezeggingenlijst.
 • 8

  Het college informeert de commissie over actuele zaken die spelen binnen samenwerkingsverbanden waar de gemeente in deelneemt. Het college informeert de commissie met name over standpunten van het college namens de gemeente Moerdijk met betrekking tot hetgeen in bestuursvergaderingen aan de orde is geweest. De agenda’s van de gehouden vergadering zijn als bijlage aan de commissieagenda toegevoegd.
  In deze ronde staan de kaderbrieven centraal. De commissie kan aan de hand van de ambtelijk opgestelde reacties de portefeuillehouder informeren over de mening over de voorgestelde afwijking van de in november vastgestelde richtlijnen.

 • 8.1

  Op verzoek van de portefeuillehouder is de 1e bestuursrapportage toegevoegd. Dit stuk geeft een goed beeld van hetgeen bij het Werkplein gebeurd.  Besluit
  Voor kennisgeving aangenomen.
 • 9

  Commissieleden kunnen verzoeken een raadsinformatiebrief in de commissievergadering te behandelen Behandeling van de raadsinformatiebrief moet als doel hebben een advies van de commissie te formuleren.

 • 9.1


  Besluit
  Voor kennisgeving aangenomen. De commissie pleit voor voortgang in het proces, waarbij een locatie nabij voetbalvereniging De Kogelvangers een zeer goede optie is.
 • 10