Raadsvergadering

donderdag 28 februari 2019 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
Burgemeester J.P.M. Klijs
Toelichting:
Extra raadsvergadering i.v.m. het aanvullend krediet uitvoering Centrumplan Zevenbergen

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  Voor raads- en burgerleden is in I-Babs, onder persoonlijke documenten, het volledige raadsdossier beschikbaar.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Met de 16 stemmen van L. Ardon-Zagan, J. van Brenkelen, C.S.P. van Dijkhorst-Roderkerken, A.M.J. Dingemans, M.J. van Eersel-den Hollander, P.J.M.G. Geleijns, R.H. Heus, C. Huijssoon, P.E.C. Koomans-Schreuders, J. Lems, E.P.H.J. van der Linden, J.G. Schreuders, M. Tolu, C.L.F Vermunt, G. Vos en G. Wiers voor en 9 stemmen van G.J.M. Blom, B. Çiçek, P.M. Joosten-Wesselius, I. Kleijn, M.A. Pistorius-van Geel, W.M. de Pijper, C. Punt, L. Schreuders en C.H.W. Tak-Broere tegen heeft de gemeenteraad besloten: 1. Kennis te hebben genomen van het principeakkoord met de bouwcombinatie en de daarbij horende aanvullende bijdrage in het project ‘heropenen Roode Vaart en herinrichting markt’. 2. Deze instemming te verlenen en het college toestemming te geven een aanvullende overeenkomst met de bouwcombinatie, ter verwerking van de afspraken zoals gemaakt in het principeakkoord, aan te gaan nadat ook de andere financierende partijen zekerheid hebben gegeven op de aanvullende (naar rato) bijdrage. 3. Het college te mandateren tot het aanpassen van de samenwerkingsovereenkomst in ieder geval op de punten: bijdragen per partij, einddatum van de overeenkomst en vervallen van artikel 15.3. 4. De formele ‘Go’ aan de bouwcombinatie voor de uitvoering van het project onlosmakelijk te koppelen aan het ondertekenen van de in punt 2 genoemde overeenkomst. 5. Te besluiten wat betreft deel A. Haven krediet heropenen Roode Vaart: a. tot verhoging van het krediet met € 13.820.000. b. tot verhoging van de bijdragen van derden in het krediet met € 10.799.000. c. een bijdrage op te nemen vanuit krediet B Markt van € 150.000 inzake de kosten voor de tijdelijke voorziening N285. d. de gemeentelijke bijdrage in het krediet van € 2.871.000 te activeren en in 40 jaar af te schrijven. e. een bedrag van € 2.871.000 (hiervan was reeds een bedrag van € 1.900.000 afgezonderd in het weerstandsvermogen) over te hevelen vanuit de algemene reserve naar een in te stellen bestemmingsreserve maatschappelijk nut heropening Roode Vaart. f. de afschrijvingslast van de gemeentelijke bijdrage van € 71.775 te dekken door inzet van de bestemmingsreserve maatschappelijk nut heropening Roode Vaart. g. de rentelast van deze investering van € 56.350 te dekken door de inzet van de stelpost Nieuw Beleid structureel. 6. Te besluiten wat betreft deel B. Krediet herinrichting haven-markt: a. verhoging van het krediet herinrichting openbare ruimte Haven-Markt met € 1.805.000 b. een bijdrage op te nemen vanuit krediet heropening Roode Vaart van € 700.000 en een bijdrage vanuit krediet vervangingsinvestering riolering van € 821.000 als dekking. c. een bedrag van € 284.000 vanuit de algemene reserve toe te voegen aan de al eerder ingestelde bestemmingsreserve maatschappelijk nut herinrichting openbare ruimte Haven-Markt. d. het krediet herinrichting openbare ruimte Haven-Markt van € 2.909.000 (€ 2.625.000 + € 284.000) te activeren en in 40 jaar af te schrijven. e. de afschrijvingslast van deze investering van € 72.725 te dekken door inzet van de bestemmingsreserve maatschappelijk nut herinrichting openbare ruimte Haven-Markt. f. de rentelast van deze investering van € 57.100 te dekken uit de structurele begrotingsruimte. 7. Een krediet beschikbaar te stellen van € 300.000 ten behoeve van de projectorganisatie. De dekking van dit krediet ten laste te brengen van de algemene reserve en de middelen over te hevelen naar een daartoe in te stellen bestemmingsreserve.
 • 4