Commissievergadering

donderdag 6 september 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
A.M.J. Dingemans
Toelichting:
Commissie Bestuur en Middelen

Agendapunten

 • 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.


 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.


 • 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.

 • 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.


 • 5

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.

 • 6

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling. Tijdens het Presidium van 9 oktober 2017 is vastgesteld dat de termijn voor het indienen van technische vragen voor de commissievergaderingen, 5 werkdagen is. Worden er buiten deze termijn vragen ingediend, dan worden deze niet in behandeling genomen. Voor de commissievergadering Fysieke Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: dinsdag Voor de commissievergadering Sociale Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: woensdag Voor de commissievergadering Bestuur en Middelen geldt de uiterlijke indieningsdag: donderdag

 • 6.1

  Periodiek wordt de APV tegen het licht gehouden en wordt bekeken of aanpassingen noodzakelijk zijn als gevolg van jurisprudentie, wetswijzigingen, gewijzigde inzichten of ervaringen in de praktijk. De APV van de gemeente Moerdijk is gebaseerd op het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Insprekers zijn: Mevrouw L. Zegers, de heer I. Souren, de heer E. Weijters, mevrouw E. van Strien-Ossewaarde, de heer I. Machwirth en de heer C. Luikenaar hebben verzocht in te kunnen spreken over de bepalingen rond de terrassen.  Besluit
  Het voorstel is niet rijp voor raadsbehandeling, gelet op de reacties uit Willemstad op de bepalingen met betrekking tot de terrassen.
  Mevrouw L. Zegers, de heer I. Souren, de heer E. Weijters, mevrouw E. van Strien-Ossewaarde, de heer I. Machwirth en de heer C. Luikenaar hebben gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Allen vragen nadrukkelijk aandacht voor de overlast in Willemstad door de terrassen
 • 6.2

  De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) regelt dat de uitvoering van deze wet door de gemeenten gecontroleerd wordt door de Waarderingskamer. De Waarderingskamer heeft besloten dat per 1 januari 2022 de gebruiksoppervlakte het enige juiste uitgangspunt is voor de taxaties van woningen in het kader van de WOZ. De reden waarom de Waarderingskamer dit besluit heeft genomen is dat de meeste marktinformatie over woningen (Funda etc.) gekoppeld is aan de gebruiksoppervlakte van de woning. De WOZ-waarden van woningen zijn inmiddels openbaar en worden gepresenteerd in combinatie met gegevens uit andere basisregistraties, waaronder de gebruiksoppervlakte uit de BAG. Nu worden ook de WOZ-taxaties gebaseerd op gebruiks-oppervlak, zichtbaar op het taxatieverslag. Het gebruik van dit eenduidig gegeven schept meer helderheid voor de burger. Om over te gaan naar waarderen op gebruiksoppervlak is een projectplan opgesteld door de Belastingsamenwerking West Brabant (BWB). De uitvoeringskosten voor dit projectplan komen uit op € 1.875.000 incl. BTW (€ 1.550.000 excl. BTW). De kosten voor Moerdijk komen voor de jaren 2018 tot en met 2021 uit op een bedrag van € 140.000.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 september 2018
  De fractie van de VVD is nog niet overtuigd of hiermee kan worden ingestemd.
 • 6.3

  In de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (hierna GR BWB) is de wijze van vaststelling van de begroting vastgelegd. Niet iedere wijziging van de begroting verdient echter dezelfde aandacht. De wijziging houdt in dat aanpassingen waarbij de deelnemersbijdragen niet wijzigt alleen nog maar ter kennis te hoeven worden gebracht aan de dagelijkse besturen van de deelnemers. Verder wordt in de GR opgenomen dat met de deelnemers een uitvoeringsconvenant wordt gesloten.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 september 2018.
 • 6.4

  Het bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) heeft de 1e bestuursrapportage 2018 gestuurd. In deze rapportage wordt ingegaan op diverse ontwikkelingen binnen de BWB en wijzigingen van de lasten en baten die zijn opgetreden sinds de vaststelling van de begroting 2018 in juli 2017. Per saldo wordt een bedrag van € 145.000 (incl. BTW) extra aan de deelnemers in rekening gebracht. Voor de gemeente Moerdijk betekent dit een extra bedrag van € 7.500 (excl. BTW).  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 september 2018.
 • 6.5

  De gemeente Moerdijk heeft de 1e bestuursrapportage 2018 en de 3e begrotingswijziging 2018 ontvangen van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West-Brabant West. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de 3e begrotingswijziging. ln deze begrotingswijziging zijn de budgetaanpassingen verwerkt die zijn gemeld en toegelicht in de 1e bestuursrapportage 2018 van ICT WBW. De 3e begrotingswijziging sluit aan bij de ontwikkelingen zoals vermeld in de 1e bestuursrapportage. Er wordt daarom voorgesteld geen zienswijze in te dienen op deze 3e begrotingswijziging ICT WBW 2018. De bijdrage 2018 van de gemeente Moerdijk aan de gemeenschappelijke regeling wordt € 65.000 lager. Dit voordeel wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage van de gemeente.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 september 2018
 • 6.6

  Op 31 augustus 2006 heeft de gemeenteraad randvoorwaarden opgesteld voor het aanwijzen van alternatieve locaties als “huis van de gemeente” waar huwelijken voltrokken kunnen worden. De wensen van de klant zijn sinds 2006 gewijzigd. Deze randvoorwaarden dienen zodoende te worden aangepast.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 september 2018.
 • 7

  Het gaat om zaken, die (nog) niet aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, maar waar van de commissie een richtinggevende uitspraak wordt gevraagd. Deze uitspraak wordt verkregen door het uitwisselen van de fractiestandpunten.

 • 7.1

  De Rekenkamer vraagt, ter voorbereiding op het jaarplan voor 2019, de raad aan te geven of en zo ja welke wensen er zijn ten aanzien van het uit te voeren onderzoek in 2019.  Besluit
  De commissie stelt voor de Rekenkamer voor te stellen onderzoek te doen naar handhaving.
 • 7.2

  De uitkomst van de bespreking zou moeten zijn: wil de gemeenteraad een zienswijze op het plan indienen? De met deze raadsinformatiebrief meegestuurde versie van het Regionaal Beleidsplan 2O19-2022 is door de regioburgemeester, de heer drs. Th.L.N. Weterings, aan u toegezonden. ln de Politiewet2012 is vastgelegd dat per regionale eenheid een beleidsplan moet worden vastgesteld. De looptijd van het huidige Regionaal Beleidsplan verstrijkt aan het einde van dit jaar. Vertegenwoordigers van de politie, het Openbaar Ministerie en gemeenten hebben in opdracht van het Veiligheidscollege (bestaande uit de 39 burgemeesters uit de regionale eenheid Zeeland-West-Brabant, de korpschef van de politie en de hoofdofficier van justitie) een Regionaal Beleidsplan 2019-2022 opgesteld. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld uiterlijk 1 oktober 2018 een zienswijze in te dienen, waarna het plan uiterlijk 31 oktober 2018 vastgesteld zal worden door het Veiligheidscollege, waarna het definitieve plan uiteindelijk wordt aangeboden aan de Minister van Veiligheid en Justitie.


 • 8


  Besluit
  voor kennisgeving aangenomen
 • 9

  Het college informeert de commissie over actuele zaken die spelen binnen samenwerkingsverbanden waar de gemeente in deelneemt. Het college informeert de commissie met name over standpunten van het college namens de gemeente Moerdijk met betrekking tot hetgeen in bestuursvergaderingen aan de orde is geweest. De agenda’s van de gehouden vergadering zijn als bijlage aan de commissieagenda toegevoegd.

 • 9.1
 • 10