Commissievergadering

woensdag 16 mei 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
J. van Brenkelen
Toelichting:

Commissie Sociale Infrastructuur

Agendapunten

 • 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.

 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.  Besluit
  De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.
 • 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.

 • 4

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.


  Besluit
  De commissie neemt kennis van de mededeling van wethouder Schoneveld over de stand van zaken rond de transitieatlas primair onderwijs gemeente Moerdijk
 • 5

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling.

  Tijdens het Presidium van 9 oktober 2017 is vastgesteld dat de termijn voor het indienen van technische vragen voor de commissievergaderingen, 5 werkdagen is. Worden er buiten deze termijn vragen ingediend, dan worden deze niet in behandeling genomen.
  Voor de commissievergadering Fysieke Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: dinsdag
  Voor de commissievergadering Sociale Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: woensdag
  Voor de commissievergadering Bestuur en Middelen geldt de uiterlijke indieningsdag: donderdag

 • 5.1

  De aanlegsteiger voor de waterbus in de haven van Willemstad, welke afgelopen jaar aangelegd is, mag ook door andere vaartuigen gebruikt worden voor het laden en lossen van goederen en/of het ophalen en afzetten van passagiers. Afspraak hierbij is dat maximaal 30 minuten aangemeerd mag worden om zo een zo vrij mogelijk uitzicht op het water te garanderen voor bezoekers en inwoners van Willemstad. Om deze afspraak vast te leggen voor een ieder, is een verordening opgesteld. Deze ligt nu ter vaststelling voor.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 mei 2018

  Mevrouw van Dijkhorst wil afwachten wat de uiteindelijke reactie van de portefeuillehouder op haar opmerkingen is.

 • 5.2

  Bij de voorbereidingen van het vaststellen van het plan van aanpak quick scans bij monumenten bleek dat er te weinig financiële middelen zijn om het plan van aanpak uit te voeren. Omdat het om een tijdelijke extra activiteit gaat is extra personele capaciteit nodig. Daarnaast is het idee ontstaan om een voorlichtingsavond voor eigenaren van monumenten te organiseren, waardoor een goede aftrap kan worden gegeven voor de start van de uitvoering van de quick scans voor 155 monumenten. Het betreft 122 rijksmonumenten (waaronder 9 gemeentelijke gebouwen en 2 vestingwerken) en 33 gemeentelijke monumenten  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 mei 2018
 • 5.3

  Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is de raad verplicht een Wmo verordening vast te stellen. De huidige verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk is op 16 februari 2017 door de raad vastgesteld. Het afgelopen jaar hebben de gerechtelijke uitspraken over de Wmo zich in een rap tempo opgevolgd. Hierdoor zijn aanpassingen in de verordening noodzakelijk. Ook de (nieuwe) Europese aanbestedingsregels en het nieuwe contract voor de maatwerkvoorziening begeleiding moesten in de verordening worden verwerkt. In Moerdijk wordt voor woningaanpassingen van technische aard voor minderjarige kinderen met ingang van de nieuwe verordening geen eigen bijdrage meer gevraagd. Tot slot zijn in de verordening wijzigingen aangebracht in de indeling en in de formulering wat de verordening duidelijker en overzichtelijker maakt. Door het vaststellen van de gewijzigde Wmo verordening is deze geactualiseerd en biedt deze duidelijkheid en kaders aan onze inwoners over de uitvoering van de Wmo.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 mei 2018
 • 6

  Op de toezeggingenlijst wordt melding gemaakt van toezeggingen die het college in eerdere commissievergaderingen heeft gedaan.  Besluit
  De commissie gaat akkoord met de aanpassing van de toezeggingenlijst

  De uitvoering van de toezegging heeft vertraging opgelopen door het vertrek van de medewerker die hiermee is belast. Verwacht wordt dat het onderwerp na het zomerreces op de agenda kan komen

 • 7

  Het college informeert de commissie over actuele zaken die spelen binnen samenwerkingsverbanden waar de gemeente in deelneemt. Het college informeert de commissie met name over standpunten van het college namens de gemeente Moerdijk met betrekking tot hetgeen in bestuursvergaderingen aan de orde is geweest. De agenda’s van de gehouden vergadering zijn als bijlage aan de commissieagenda toegevoegd.
  In deze ronde staan de kaderbrieven centraal. De commissie kan aan de hand van de ambtelijk opgestelde reacties de portefeuillehouder informeren over de mening over de voorgestelde afwijking van de in november vastgestelde richtlijnen.

 • 7.1
 • 7.2
 • 8