Commissievergadering

woensdag 27 november 2019 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
P.M. Joosten - Wesselius
Toelichting:
Commissievergadering Sociale Infrastructuur

Agendapunten

 • 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.


 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.  Besluit
  De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.
 • 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.


  Besluit
  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
 • 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.  Besluit
  De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
 • 5

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.


  Besluit
  Wethouder Schoneveld zegt dat de overdracht van kinderen in zorg, naar aanleiding van de situatie bij Juzt, voorspoedig verloopt.
 • 6

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling. Tijdens het Presidium van 9 oktober 2017 is vastgesteld dat de termijn voor het indienen van technische vragen voor de commissievergaderingen, 5 werkdagen is. Worden er buiten deze termijn vragen ingediend, dan worden deze niet in behandeling genomen. Voor de meningsvormende commissievergadering op dinsdag (voorheen commissie Fysieke Infrastructuur) geldt de uiterlijke indieningsdag: dinsdag Voor de meningsvormende commissievergadering op woensdag (voorheen commissie Sociale Infrastructuur) geldt de uiterlijke indieningsdag: woensdag Voor de meningsvormende commissievergadering op donderdag (voorheen commissie Bestuur en Middelen) geldt de uiterlijke indieningsdag: donderdag

 • 6.1

  Op 1 januari 2020 wordt de wetswijziging abonnementstarief voor de Wmo 2015 van kracht. Daarnaast heeft het college besloten tot invoering van de eigen bijdrage voor cliënten die gebruik maken van de maatwerkvoorziening begeleiding per 1 april 2020, met uitzondering van de categorie waakvlam en tot het niet onder het abonnementstarief brengen van de eigen bijdrage voor de mantelzorgondersteuning in de vorm van dienstencheques huishoudelijke ondersteuning. De raad wordt gevraagd de gewijzigde verordening vast te stellen.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 december 2019.
  De fractie Onafhankelijk Moerdijk zal nog aanvullende technische vragen stellen.
 • 6.2

  Voor economie, toerisme en recreatie zijn de komende jaren structurele budgetten nodig. Hiermee kan Moerdijk onder andere strategisch gepositioneerd worden in de regio en kan men aan de slag met de Visie Zuiderwaterlinie. De raad wordt gevraagd de structurele middelen beschikbaar te stellen om de doorlopende opgaven op het gebied van economie, toerisme en recreatie te kunnen uitvoeren.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 december 2019.
 • 7

  Het college informeert de commissie over actuele zaken die spelen binnen samenwerkingsverbanden waar de gemeente in deelneemt. Het college informeert de commissie met name over standpunten van het college namens de gemeente Moerdijk met betrekking tot hetgeen in bestuursvergaderingen aan de orde is geweest. De agenda’s van de gehouden vergadering zijn als bijlage aan de commissieagenda toegevoegd.

 • 7.1
 • 8