Commissievergadering

donderdag 7 juni 2018 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
A.M.J. Dingemans
Toelichting:

Commissie Bestuur en Middelen

Agendapunten

 • 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.

 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.


  Besluit
  De commissie stelt de agenda gewijzigd vast.
 • 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.

 • 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.  Besluit
  De commissie stelt de besluitenlijst, met in acht neming van de opmerking van de heer Van der Linde, gewijzigd vast.

  De heer Van der Linde merkt op dat meerdere fracties problemen hadden met de late behandeling van de managementletter.

 • 5

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.


  Besluit
  de commissie neemt kennis van de mededeling van de portefeuillehouder financiën

  Wethouder Van Dorst deelt mee dat de accountant op 4 juni met zijn controle is begonnen.

 • 6

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling.

  Tijdens het Presidium van 9 oktober 2017 is vastgesteld dat de termijn voor het indienen van technische vragen voor de commissievergaderingen, 5 werkdagen is. Worden er buiten deze termijn vragen ingediend, dan worden deze niet in behandeling genomen.
  Voor de commissievergadering Fysieke Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: dinsdag
  Voor de commissievergadering Sociale Infrastructuur geldt de uiterlijke indieningsdag: woensdag
  Voor de commissievergadering Bestuur en Middelen geldt de uiterlijke indieningsdag: donderdag

 • 6.1

  Het frictiekostenbudget, dat in 2012 beschikbaar was gesteld, raakt op. Mede vanwege de organisatie ontwikkeling wordt voorgesteld dit budget verder aan te vullen. De raad wordt gevraagd hiervoor gefaseerd een krediet beschikbaar te stellen.  Besluit
  De commissie adviseert het voorstel aan te passen door € 100.000 beschikbaar te stellen voor 2018 en het budget van € 150.000 voor 2018 eventueel via de 2e bestuursrapportage beschikbaar voor te stellen en de bedragen van € 175.000 voor 2019 en 2020 via de kadernota in de begroting en meerjarenbegroting te verwerken. Het aangepaste voorstel kan worden geagendeerd voor raadsvergadering van 5 juli 2018 als bespreekstuk.

  Het college komt met een aangepast voorstel waarmee een budget voor 2018 wordt beschikbaar gesteld en waarbij de budgetten voor 2019 en 2020 via de kadernota in de begroting en meerjarenbegroting wordt verwerkt. Hiermee zijn de middelen beschikbaar.

 • 6.2

  In de bestuursrapportage wordt naast de stand van zaken van in de begroting 2018 opgenomen beleidsactiviteiten ook voorgesteld een aantal budgetafwijkingen ten opzichte van de huidige begroting 2018 door te voeren.  Besluit
  Het voorstel is voldoende besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 juli 2018

  De meerderheid van de commissie blijft op het standpunt staan dat kredietvoorstellen niet in de bestuursrapportage thuishoren en dat dat zo is afgesproken. De bepalingen in de verordening laten ruimte voor verschillende interpretaties.
  De meerderheid van de commissie kan desondanks instemmen met behandeling in de raadsvergadeirng van 5 juli 2018

 • 7
 • 8