B&W

dinsdag 2 juli 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
A.M.T. Naterop

Agendapunten

 • 02.01

  Met ingang van 1 januari 2019 zijn landelijk het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. Aanvullend kan een beperkt aantal zaken lokaal worden geregeld.  Voorgesteld besluit

  De Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Boxtel 2019 vaststellen.


  Besluit
  De Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Boxtel 2019 vaststellen.
 • 02.02

  Op 3 juni 2019 heeft D66 schriftelijke vragen gesteld richting het college met betrekking tot de fietsonderdoorgang Tongersestraat. De kern van de vragen richt zich op de visie op de inrichting van de locatie van voormalig brouwerij ‘de Kroon’ na realisatie van de fietsonderdoorgang.
  De kern van de beantwoording richt zich op het opstellen van een scenario-onderzoek. Op basis hiervan zal een bestuurlijke afweging gemaakt moeten worden en een voorkeursscenario vastgesteld. De staat van de gebouwen en de kosten spelen hierbij vanzelfsprekend ook een rol. Dit scenario wordt verwerkt in het bestemmingsplan dat ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De bestemming zoals nu is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan wordt hier dus op aangepast. Vervolgens kan het plan voor de fietsonderdoorgang én voor de inrichting van het terrein in samenhang nader worden uitgewerkt.
  Bijgaand treft u de concept-brief aan de fractie van D66 waarin alle vragen van een antwoord worden voorzien.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen omtrent de fietsonderdoorgang Tongersestraat.
  2. De gemeenteraad in kennis te stellen van deze beantwoording.


  Besluit
  1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen omtrent de fietsonderdoorgang Tongersestraat. 2. De gemeenteraad in kennis te stellen van deze beantwoording.
 • 02.04

  De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de manier waarop gemeenten hun wettelijke taken van toezicht op en handhaving van de kinderopvangvoorzieningen en gastouderbureaus uitvoeren. Gemeenten leggen hierover ieder jaar verantwoording af aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs  Voorgesteld besluit

  De jaarverantwoording kinderopvang 2018 vast te stellen. De jaarverantwoording beschikbaar te stellen aan de raad en Inspectie van het Onderwijs
  De raad informeren over de pilot herijking kinderopvang en VVE en het landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2017


  Besluit
  De jaarverantwoording kinderopvang 2018 vast te stellen. De jaarverantwoording beschikbaar te stellen aan de raad en Inspectie van het Onderwijs De raad informeren over de pilot herijking kinderopvang en VVE en het landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2017
 • 02.06

  Het bestemmingsplan Gemondesestraat 13 te Liempde is zover gevorderd dat het in procedure gebracht kan worden. Het betreft de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’. Hierbij blijven de bestaande woning en het bijgebouw gehandhaafd. Met de gewenste ontwikkeling worden geen andere ruimtelijke ingrepen mogelijk gemaakt.  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Gemondesestraat 13 als ontwerp ter inzage te leggen
  2. De planschade overeenkomst, zoals bijgevoegd, te ondertekenen
  3. Af te zien van de vormvrije m.e.r.


  Besluit
  1. Het bestemmingsplan Gemondesestraat 13 als ontwerp ter inzage te leggen 2. De planschade overeenkomst, zoals bijgevoegd, te ondertekenen 3. Af te zien van de vormvrije m.e.r.