B&W

dinsdag 8 januari 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
A.M.T. Naterop
Toelichting:

Vergaderen op locatie: DM Wheelsystems, Schouwrooij 16, Boxtel

Agendapunten

 • 03.01.RME

  Naar aanleiding van de bestuurlijke toezegging van wethouder Lestrade-Brouwer tijdens de raadvergadering van 30 november jl. informeren wij u over de stand van zaken onderhoud kunst in de openbare ruimte en de besteding middelen Kunststichting Boxtel.  Besluit
  Instemmen met bijgaand concept-raadsinformatiebrief. De griffie verzoeken de raadsinformatiebrief te agenderen.
 • 03.02.RME

  Beantwoording van de artikel 37 die op 3 december 2018 zijn ingediend met als onderwerp Zonnepanelen op scholen.  Besluit
  1. Beantwoording van de vragen goed te keuren 2. Brief met beantwoording door de Griffie door te laten geleiden
 • 03.03.BV-

  In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangewezen, te weten de heer T. van Gestel. Omdat hij de organisatie heeft verlaten, moet een nieuwe FG aangewezen worden. Daarop ziet dit voorstel.  Besluit
  1. De heer J.A.M. van den Dungen als functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen en de heer de heer L.J.M. van der Weert als diens plaatsvervanger. 2. De aanwijzing van de heer T. van Gestel als functionaris voor gegevensbescherming in te trekken. 3. De contactgegevens van de nieuwe (plaatsvervangend) functionaris voor gegevensbescherming bekend te maken en deze aan de toezichthoudende autoriteit door te geven.
 • 03.04.BEH

  De Manifestpartners: Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabantse Waterschappen, Brabantse Milieufederatie (BMF), Brabants Particulier Grondbezit (BPG), vijf grote Brabantse gemeenten (B5) en VNO-NCW bieden volgende maand een nieuw manifest aan provinciale staten aan: het Manifest ‘Brabants Mozaïek in ontwikkeling: een oproep voor de gezamenlijke en grensontkennende aanpak van de opgaven bij landbouw, energie, klimaat, water en natuur volgens het Brabants samenwerkingsmodel.  Besluit
  1. Kennis nemen van het Manifest Brabants Mozaïek in ontwikkeling: een oproep voor de gezamenlijke en grensontkennende aanpak van de opgaven bij landbouw, energie, klimaat, water en natuur volgens het Brabants samenwerkingsmodel’; 2. Het manifest ondersteunen door a. Het ondersteunen van de oproep aan de provincie Noord-Brabant om meer regie te tonen de gebiedsgerichte aanpak van de verschillende transities en daar themaoverstijgend beleid/uitvoering, middelen, beleidsruimte en € voor beschikbaar te stellen; b. Waar mogelijk actieve inzet om ambities en doelen van dit manifest te helpen bereiken; 3. De ondersteuning kenbaar te maken aan de regio Noordoost-Brabant; 4. Het manifest met begeleidende brieven ter kennisname aan de raad te sturen.