B&W

dinsdag 1 oktober 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
A.M.T. Naterop

Agendapunten

 • 03.03

  Met de extramuralisering van de GGz is het aantal personen met verward gedrag in wijken en buurten toegenomen. Deze maatschappelijke trend zet zich de komende jaren voort. Onder de personen met verward gedrag bevindt zich een kleine groep die zichzelf of anderen ‘ernstig nadeel’ kan toebrengen. Deze groep kan nu op grond van de wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (wet Bopz) gedwongen worden opgenomen in een instelling voor
  geestelijke gezondheidszorg (GGz). Vanaf 1 januari 2020 wordt deze ‘opnamewet’ vervangen door twee ‘zorgwetten’: de Wet verplichte GGz (WvGGz) gericht op inwoners met een psychische kwetsbaarheid en de Wet zorg en dwang (Wzd) gericht op inwoners met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking.
  In de subregio Meierij/Bommelerwaard (acht gemeenten) is besloten om de aanpak van personen met verward gedrag en de nieuwe WvGGz-taken met ingang van 2020 te laten uitvoeren door het Crisisinterventieteam (CIT) van Farent en het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB). Zo realiseren we de gewenste uniformiteit in ketenafspraken en in de dienstverlening voor inwoners. Ook creëren we schaalvoordelen. Farent (maatschappelijk werk) en het CvTB (bemoeizorg) zijn bekende partners die beschikken over de benodigde expertise.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de opdrachten voor 2020 aan:
   a. Farent voor een subregionaal CIT crisisdienst voor personen met verward gedrag en voor de WvGGz-taken ‘aannemen meldingen’ en ‘horen’;
   b. het CvTB voor de WvGGz-taken ‘triageren meldingen’ en ‘uitvoeren van een verkennend onderzoek’.
  2. In te stemmen met de inkoop en contractering van een ICT-systeem (Kohnraad) voor de WvGGz en de Wzd voor acht gemeenten in de Meierij/Bommelerwaard door de RIOZ;
  3. De kosten à € 32.726,- voor de opdrachten aan Farent en het CvTB te dekken uit de budgetten van integrale veiligheid en de hiervoor te ontvangen WvGGz-gelden in de algemene uitkering te oormerken.
  4. In te stemmen met het Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Specialistische hulp Wmo Meierij 2017-2020;
  5. In te stemmen met de deelname van de burgemeester en de wethouders aan een subregionale oefensessie crisismaatregel WvGGz in het najaar van 2019 en;
  6. In te stemmen met de voorgestelde inrichting en werkwijze van het verplichte regionale overleg WvGGz onder voorbehoud van:
   a. Vertegenwoordiging van MijnGemeenteDichtbij in het ambtelijk beleidsoverleg; b. Instemming door de Bestuurlijke Regiegroep Integrale Veiligheid Brabant-Oost op 21 oktober 2019. 7. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de invoering WvGGz. 8. In te stemmen met het organiseren van een lokale bestuurlijke oefensessie vóór 1 januari 2020. 9. In te stemmen met een gezamenlijke informatiebijeenkomst WvGGz voor de raadsleden van de gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel in 2020.


  Besluit
  1. In te stemmen met de opdrachten voor 2020 aan: a. Farent voor een subregionaal CIT crisisdienst voor personen met verward gedrag en voor de WvGGz-taken ‘aannemen meldingen’ en ‘horen’; b. het CvTB voor de WvGGz-taken ‘triageren meldingen’ en ‘uitvoeren van een verkennend onderzoek’. 2. In te stemmen met de inkoop en contractering van een ICT-systeem (Kohnraad) voor de WvGGz en de Wzd voor acht gemeenten in de Meierij/Bommelerwaard door de RIOZ; 3. De kosten à € 32.726,- voor de opdrachten aan Farent en het CvTB te dekken uit de budgetten van integrale veiligheid en de hiervoor te ontvangen WvGGz-gelden in de algemene uitkering te oormerken. 4. In te stemmen met het Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Specialistische hulp Wmo Meierij 2017-2020; 5. In te stemmen met de deelname van de burgemeester en de wethouders aan een subregionale oefensessie crisismaatregel WvGGz in het najaar van 2019 en; 6. In te stemmen met de voorgestelde inrichting en werkwijze van het verplichte regionale overleg WvGGz onder voorbehoud van: a. Vertegenwoordiging van MijnGemeenteDichtbij in het ambtelijk beleidsoverleg; b. Instemming door de Bestuurlijke Regiegroep Integrale Veiligheid Brabant-Oost op 21 oktober 2019. 7. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de invoering WvGGz. 8. In te stemmen met het organiseren van een lokale bestuurlijke oefensessie vóór 1 januari 2020. 9. In te stemmen met een gezamenlijke informatiebijeenkomst WvGGz voor de raadsleden van de gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel in 2020.
 • 03.04

  Artikel 37 RvO vragen fractie SP m.b.t. de regionale woningtoewijzing in Boxtel  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met bijgaande antwoordbrief en deze via de griffie te verspreiden.


  Besluit
  In te stemmen met bijgaande antwoordbrief en deze via de griffie te verspreiden.
 • 03.05

  De raad heeft 17 december 2017 unaniem de motie Gevelkunst van de D66 gesteund. In vervolg hierop informeren wij u over de resultaten Gevelkunst.  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met bijgaande concept-informatiebrief
  2. de griffie verzoeken de raadsinformatiebrief te agenderen


  Besluit
  1. in te stemmen met bijgaande concept-informatiebrief 2. de griffie verzoeken de raadsinformatiebrief te agenderen
 • 03.06

  Het traject voor de uitbreiding en renovatie van winkelcentrum Oosterhof loopt ruim 10 jaar. De laatste twee jaar is een constructieve samenwerking ontstaan tussen de CVVE, de projectontwikkelaar en de gemeente. Deze productieve samenwerking heeft geresulteerd in een concept plan en een ondertekende koopovereenkomst voor de benodigde gronden. In december 2018 was er een algemene informatieavond. Op deze avond hebben alle belanghebbenden kennis kunnen nemen van de plannen. Na deze avond zijn er een groot aantal reacties gekomen, onder meer tijdens de raadsvergadering van 26 februari jl. Afgelopen
  half jaar zijn met grote zorgvuldigheid de reacties en bevindingen bekeken en zijn een groot aantal gesprekken gevoerd. Ook hebben we van meerdere partijen rapporten ontvangen waarin een inschatting is gemaakt over de mogelijke gevolgen van deze beoogde uitbreiding.
  Zoals toegezegd is er een raadsinformatiebrief opgesteld om de raad te informeren over de stand van zaken en het vervolg.  Voorgesteld besluit

  Akkoord gaan met de raadsinformatiebrief en deze doorzetten naar de raad.


  Besluit
  Akkoord gaan met de raadsinformatiebrief en deze doorzetten naar de raad.