college B&W Boxtel

dinsdag 13 oktober 2020 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
Ronald van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.01

  In oktober vorig jaar hebben de portefeuillehouders Wonen in Noordoost Brabant aan een bestuurlijke kopgroep de bestuursopdracht meegegeven om na te gaan of, in vervolg op het beleidskader van het Ministerie van BZK, over woonwagenstandplaatsenbeleid regionale afspraken gemaakt kunnen worden. Het eindproduct van de kopgroep wordt nu aangeboden in de vorm van een regionaal handelingsperspectief met handvatten voor nieuw woonwagenbeleid. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het handelingsperspectief, zodat we toe kunnen werken naar een regionale behoefte-inventarisatie, één centraal regionaal inschrijfpunt waar belangstellenden zich kunnen melden en duidelijk beleid kunnen maken over de toewijzing van vrijkomende standplaatsen. Nadat duidelijk is geworden of alle regiogemeenten met dit handelingsperspectief kunnen instemmen zal later het gemeentelijke woonwagenbeleid kunnen worden opgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het Regionaal Handelingsperspectief Woonwagenbeleid Noordoost  Brabant
  2. In te stemmen met het uitgangspunt van 1,3 standplaatsen per 1000 woningen per gemeente;
  3. De raad te informeren over het regionaal handelingsperspectief nadat alle regiogemeenten een standpunt hebben ingenomen en
  4. De kopgroep Noordoost Brabant te informeren over het collegebesluit.


  Besluit
  1. In te stemmen met het Regionaal Handelingsperspectief Woonwagenbeleid Noordoost  Brabant; 2. In te stemmen met het uitgangspunt van 1,3 standplaatsen per 1000 woningen per  gemeente; 3. De raad te informeren over het regionaal handelingsperspectief nadat alle  regiogemeenten een standpunt hebben ingenomen en; 4. De kopgroep Noordoost Brabant te informeren over het collegebesluit.
 • 02.02

  Het bestemmingsplan ‘Roderweg 33-35 en ongenummerd’ wijzigt de bestaande functieaanduiding, zodat de verkoop van LPG planologisch niet meer mogelijk is. Ook wordt de realisatie van een woning op het perceel met kadastraal nummer B-3285 mogelijk gemaakt. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 11 oktober 2019 tot en met 21 november 2019 ter inzage gelegen. Er is een vooroverlegreactie en een inspraakreactie ontvangen op het voorontwerpbestemmingsplan. De reacties hebben geleid tot enkele aanpassingen van het bestemmingsplan. De aanpassingen ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen in de Nota van inspraak en vooroverleg.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Roderweg 33-35 en ongenummerd’ en dit voor zes weken ter inzage te leggen;
  2. In te stemmen met geen exploitatieplan op te stellen.


  Besluit
  1. In te stemmen met de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Roderweg 33-35 en ongenummerd’ en dit voor zes weken ter inzage te leggen; 2. In te stemmen met geen exploitatieplan op te stellen.
 • 02.03

  Beantwoording schriftelijke vragen ex art 37 RvO Seniorenbeleid | Fractie CDA  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de antwoordbrief en deze via de griffie te verspreiden


  Besluit
  1. In te stemmen met de antwoordbrief en deze via de griffie te verspreiden
 • 02.04

  De gemeente Boxtel moet ieder halfjaar een bepaald aantal statushouders huisvesten. In de eerste helft van 2020 was het door corona lastig om statushouders te huisvesten. Met deze brief informeren we de raad over de huisvestingsresultaten over de eerste helft van 2020, de beoordeling van de provincie en de acties om de achterstand in te lopen.  Voorgesteld besluit

  1. De raad te informeren dat de gemeente de taakstelling huisvesting statushouders over 2020 eerste helft niet heeft gerealiseerd, maar dat de provincie geen bestuurlijke maatregelen neemt.
  2. Hiervoor de volgende brieven in de bijlage te versturen: raadsinformatiebrief - brief provincie, toezichtsoordeel


  Besluit
  1. De raad te informeren dat de gemeente de taakstelling huisvesting statushouders over 2020 eerste helft niet heeft gerealiseerd, maar dat de provincie geen bestuurlijke maatregelen neemt. 2. Hiervoor de volgende brieven in de bijlage te versturen: raadsinformatiebrief - brief provincie, toezichtsoordeel
 • 02.05

  De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de veiligheidsregio's worden tot op heden afgesproken onder de paraplu van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Personeel van de veiligheidsregio’s is echter uitgezonderd van inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) waardoor aansluiting bij de VNG niet meer mogelijk is. Op de veiligheidsregio’s blijft, voor de jaren 2020 en 2021, de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden CAR-UWO (inclusief de specifieke brandweerhoofdstukken) van kracht. De veiligheidsregio’s moeten daarna (structureel) zelf tot arbeidsvoorwaardenvorming komen. Hiertoe heeft het Veiligheidsberaad op 14 september jl. het principebesluit genomen tot het oprichten van de ‘Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s’ (WVSV).
  Op grond van artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 4.2 lid 5 en 6 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017 kan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord pas besluiten tot deelname aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord te brengen. Dit zienswijzeverzoek ligt nu voor. Gevraagd wordt uiterlijk 16 november 2020 te reageren, zodat de vereniging uiterlijk 1 januari 2022 actief kan zijn.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen het volgende te besluiten:

  1. De zienswijze op het voornemen van het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad voor te stellen het volgende te besluiten: 1. De zienswijze op het voornemen van het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen.
 • 02.06

  De 2e bestuursrapportage van Haaren sluit met een tekort van € 755.000 en de stand van de  Algemene reserve bedraagt nog € 2.374.000.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de 2e bestuursrapportage van Haaren


  Besluit
  1. Instemmen met de 2e bestuursrapportage van Haaren
 • 02.07

  De jaarlijkse planning & control cyclus bevat naast de begroting en het jaarverslag twee bestuursrapportages waarin verslag wordt gedaan van de financiële ontwikkelingen tot en met ongeveer de eerste vier, respectievelijk acht maanden van het lopende jaar. Een van de documenten van deze planning ligt nu voor u: de Tweede bestuursrapportage 2020.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De Tweede bestuursrapportage 2020 vast te stellen met de daarin opgenomen voorstellen tot aanpassing van de begroting.
  2. In te stemmen met de voorgestelde mutaties van de investeringen.
  3. De 10e wijziging van de begroting 2020 en de 2e wijziging van de begroting 2021-2024 vast te stellen.
  4. Het normenkader 2020 vast te stellen.


  Besluit
  De gemeenteraad voor te stellen: 1. De Tweede bestuursrapportage 2020 vast te stellen met de daarin opgenomen voorstellen tot aanpassing van de begroting. 2. In te stemmen met de voorgestelde mutaties van de investeringen. 3. De 10e wijziging van de begroting 2020 en de 2e wijziging van de begroting 2021-2024 vast te stellen. 4. Het normenkader 2020 vast te stellen.