college B&W Boxtel

dinsdag 7 juli 2020 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
Ronald van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.01.OB

  Woensdag 18 september 2019 zijn de voorlopige ontwerpen voor de deelprojecten Nieuwstraat en Dorpsstraat welke samen cluster 3 vormen, in het kader van het initiatief Rolstoelvriendelijk Liempde(RVL) gepresenteerd tijdens een inloopavond voor de bewoners van de betreffende straten en andere belanghebbenden. Tijdens deze avond zijn door de genodigden vragen gesteld en deze zijn in concept voorzien van een antwoord. Zie hiervoor bijlage 1. Het is wenselijk dat het college de beantwoording en daarmee ook de definitieve ontwerpen eerst vaststelt. Dit, voordat de beantwoording van de vragen en ook de verwerking daarvan in  de vorm van de bijgevoegde definitieve ontwerpen richting de bewoners en andere belanghebbenden wordt gecommuniceerd. In navolging hiervan worden eventueel benodigde vergunningen aangevraagd en worden deze deelprojecten in uitvoering gebracht. De realisatie van cluster 3 is voorlopig het laatste cluster dat wordt gerealiseerd. Het beschikbare totaalkrediet voor Rolstoelvriendelijk Liempde (RVL) is hiermee op. Er zijn in de gemeentebegroting geen nieuwe middelen ter beschikking gesteld. Dit betekent dat de laatste Cluster 4 (Boxtelseweg) nu niet wordt gerealiseerd. Wel is vanuit wegbeheer budget beschikbaar om de meest noodzakelijke verbeteringen qua begaanbaarheid op dit deel te kunnen uitvoeren. De Raad is hierover via een raadsinformatiebrief (RIB) geïnformeerd.  Voorgesteld besluit

  1. De beantwoording van de vragen naar aanleiding van de inloopavond van 18 september 2019 conform bijlage 1 vast te stellen.
  2. Het definitief ontwerp 2018-26-03a met dd. 29-06-2020 van de deelprojecten Nieuwstraat en Dorpsstraat conform bijlage 2 vast te stellen.
  3. Het rooien van bomen ten behoeve van het definitief ontwerp uit te voeren conform artikel 4.3.2.2 lid o van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel.


  Besluit
  1. De beantwoording van de vragen naar aanleiding van de inloopavond van 18 september 2019 conform bijlage 1 vast te stellen. 2. Het definitief ontwerp 2018-26-03a met dd. 29-06-2020 van de deelprojecten Nieuwstraat en Dorpsstraat conform bijlage 2 vast te stellen. 3. Het rooien van bomen ten behoeve van het definitief ontwerp uit te voeren conform artikel 4.3.2.2 lid o van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel.
 • 02.02.OB

  Wij willen u informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet  Voorgesteld besluit

  1. Kennisname van bijgevoegde informatie over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet en de raadsinformatiebrief ter kennisgeving doorzetten naar de Raad van de gemeente Boxtel.


  Besluit
  1. Kennisname van bijgevoegde informatie over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet en de raadsinformatiebrief ter kennisgeving doorzetten naar de Raad van de gemeente Boxtel.
 • 02.04.OB

  De ontwerp-luchtvaartnota (bijlage 2) en de bijbehorende planMER (bijlage 3) liggen van 25 juni t/m 9 juli ter inzage. Iedereen kan met een zienswijze reageren op deze nota. Deze reacties worden meegewogen en betrokken bij de definitieve Luchtvaartnota, die het kabinet in 2020 vaststelt. Voorafgaand hieraan is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de luchtvaartnota opgesteld. Hierop heeft de gemeente Boxtel in april 2019 een zienswijze ingediend (bijlage 4), in lijn met de reactie van de gemeente Eindhoven en vele andere regiogemeenten. Voorgesteld wordt om als gemeente Boxtel geen individuele zienswijze in te dienen maar aan te sluiten bij de zienswijze van de gemeente Eindhoven (bijlage1).  Voorgesteld besluit

  1. De gemeente Eindhoven te verzoeken een zienswijze mede namens de gemeente Boxtel in te dienen op de planMER bij de ontwerp luchtvaartnota 2020-2050 conform bijgevoegde conceptbrief


  Besluit
  1. De gemeente Eindhoven te verzoeken een zienswijze mede namens de gemeente Boxtel in te dienen op de planMER bij de ontwerp luchtvaartnota 2020-2050 conform bijgevoegde conceptbrief
 • 02.06.OB

  Jaarlijks dient het regionale budgettaire kader voor de inkoop van specialistische jeugdhulp vastgesteld te worden. Op 3 maart 2020 heeft u de regionale inkoopopdracht jeugdhulp 2021 tot en met 2023 vastgesteld. Het hierbij onderliggende regionale budgettaire kader is gewijzigd. Dit heeft te maken met recente ontwikkelingen. Het Rijk heeft de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel uitgesteld van 2021 naar 2022, de nieuwe inkoop jeugdhulp van de regio Noordoost Brabant wordt verplaatst van 2021 naar 2022 en de herindeling van de gemeente Haaren is verwerkt in het nieuwe regionale budgettaire kader.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:

  1. het geactualiseerde voorlopige regionale budgettaire kader voor Boxtel vast te stellen op: jaar 2020 € 9.785.543 en; jaar 2021 € 10.305.232 (excl. kern Esch);
  2. de financiële effecten van de uitvoeringskosten regionale inkooporganisatie te verwerken in de tweede Bestuursrapportage van 2020.


  Besluit
  De raad voor te stellen om: 1. het geactualiseerde voorlopige regionale budgettaire kader voor Boxtel vast te stellen op: jaar 2020 € 9.785.543 en; jaar 2021 € 10.305.232 (excl. kern Esch); 2. de financiële effecten van de uitvoeringskosten regionale inkooporganisatie te verwerken in de tweede Bestuursrapportage van 2020.
 • 02.07.OB

  De concept Visie zonne- en windenergie gemeente Boxtel vormt een afwegingskader voor zonneparken en een verkenning naar het potentieel voor windparken in de gemeente Boxtel. Aan de hand van dit afwegingskader kunnen initiatiefnemers uitgenodigd worden om principeverzoeken in te dienen voor zonneparken en kan vervolgens een voorkeursvolgorde bepaald worden. Op grond van het Afwegingskader landschap van de RES NOB worden zonne- en windparken op natuurbestemmingen, oude ontginningen en beekdalen uitgesloten. Ter voldoening aan de RES opgave voor hernieuwbaar op te wekken van hernieuwbare elektriciteit en de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn is op grond van de zonneladder een ruimtelijk afweging gemaakt en wordt beperkt ruimte gegeven aan zonneparken op basis van de verwachte netwerkcapaciteit. Voor windenergie is een verkenning van het potentieel gemaakt. Dit moet nader uitgewerkt worden om inzicht te krijgen in een toekomstige mix van hernieuwbare elektriciteit uit zonne- en windenergie.  Voorgesteld besluit

  1. Het Scenario onderzoek Boxtel energieneutraal 2030 voor kennisgeving aannemen.
  2. De Visie zonne- en windenergie vast te stellen.
  3. Het afwegingskader voor zonneparken hierin vast te stellen.
  4. Hiervoor vervolgens initiatiefnemers uit te nodigen principeverzoeken voor zonneparken in te dienen voor  het college een voorkeursvolgorde vast te laten stellen.
  5. Opstarten vervolgonderzoek naar het potentieel voor windparken, waar nodig met buurgemeenten.
  6. Inwoners actief betrekken bij de definitieve locatiekeuzes die verder gemaakt gaan worden.


  Besluiten
  1. Het Scenario onderzoek Boxtel energieneutraal 2030 voor kennisgeving aannemen. 2. De Visie zonne- en windenergie vast te stellen. 3. Het afwegingskader voor zonneparken hierin vast te stellen. 4. Hiervoor vervolgens initiatiefnemers uit te nodigen principeverzoeken voor zonneparken in te dienen voor     het college een voorkeursvolgorde vast te laten stellen. 5. Opstarten vervolgonderzoek naar het potentieel voor windparken, waar nodig met buurgemeenten. 6. Inwoners actief betrekken bij de definitieve locatiekeuzes die verder gemaakt gaan worden.
  1. Het Scenario onderzoek Boxtel energieneutraal 2030 voor kennisgeving aannemen. 2. De Visie zonne- en windenergie vast te stellen. 3. Het afwegingskader voor zonneparken hierin vast te stellen. 4. Hiervoor vervolgens initiatiefnemers uit te nodigen principeverzoeken voor zonneparken in te dienen voor  het college een voorkeursvolgorde vast te laten stellen. 5. Opstarten vervolgonderzoek naar het potentieel voor windparken, waar nodig met buurgemeenten. 6. Inwoners actief betrekken bij de definitieve locatiekeuzes die verder gemaakt gaan worden.
 • 02.08.OB

  Op 1 augustus 2020 wordt het Wijzigingsbesluit urenuitbreiding voorschoolse educatie van kracht (bijlage 1). Daarin is bepaald dat gemeenten verplicht zijn aan peuters van 2,5 – 4 jaar 960 uur voorschoolse educatie (VE) aan te bieden. Bij een aanbod van 40 weken per jaar is dat gemiddeld 16 uur per week. In Boxtel bieden momenteel Kindercentrum Kindertuin en Humankind VE aan in de peuteropvang (oude peuterspeelzaalwerk). Zij verzorgen de peuteropvang op totaal 5 locaties. In afstemming met deze organisaties is gekozen voor de uitbreiding van uren op basis van de huidige situatie. Dat houdt in dat voor de VE-kinderen de vier dagdelen van 3 uur uitgebreid worden met een uur. En dat het extra uur ook wordt aangeboden aan de reguliere kinderen die twee dagdelen komen  Voorgesteld besluit

  1. Het huidige aanbod voorschoolse educatie (VE) uit te breiden met 4 uur per week voor de VE-kinderen
  2. De twee dagdelen peuteropvang uit te breiden met 2 uur per week voor de reguliere kinderen
  3. De peuteropvang voor de ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag 2 uur per week extra te vergoeden en de kosten hiervoor te dekken uit het kinderopvangbudget 
  4. De aangepaste uitvoeringsregelingen ‘Peuteropvang-vergoeding’ en ‘VE in de Peuteropvang’ vast te stellen.


  Besluit
  1. Het huidige aanbod voorschoolse educatie (VE) uit te breiden met 4 uur per week voor de VE-kinderen 2. De twee dagdelen peuteropvang uit te breiden met 2 uur per week voor de reguliere kinderen 3. De peuteropvang voor de ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag 2 uur per week extra te vergoeden en de kosten hiervoor te dekken uit het kinderopvangbudget  4. De aangepaste uitvoeringsregelingen ‘Peuteropvang-vergoeding’ en ‘VE in de Peuteropvang’ vast te stellen.
 • 02.09.OB

  Beantwoording vragen ex art 37 RvO d.d. 15 juni 2020 van SP over het allochtonen-/minderhedenbeleid in Boxtel.  Voorgesteld besluit

  1. Bijgaande antwoordbrief vast te stellen en deze via de Griffie te verspreiden.


  Besluit
  1\. Bijgaande antwoordbrief vast te stellen en deze via de Griffie te verspreiden\.
 • 02.11.OB

  In het plangebied Kerkweide-West worden 18 woningen en 11 appartementen gerealiseerd. Bij de planontwikkeling is uitgegaan van het welstandsvrij maken van het binnengebied. Op het besluit is inspraak van toepassing.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het welstandsvrij maken van het binnengebied van het plan Kerkweide-West.
  .2. Hiertoe een concept van het aanwijzingsbesluit, conform bijlage 1, ter inzage te leggen voor  inspraak.


  Besluit
  1\. In te stemmen met het welstandsvrij maken van het binnengebied van het plan Kerkweide\-West\. .2. Hiertoe een concept van het aanwijzingsbesluit, conform bijlage 1, ter inzage te leggen voor  inspraak.
 • 02.12.OB

  In de raadsinformatiebrief van 27 mei 2020 is toegezegd om de raad voor de zomervakantie te informeren over de stand van zaken van het Coronavirus Covid19. Hiervoor is de bijgevoegde uitgebreide concept-raadsinformatiebrief opgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de tweede raadsinformatiebrief over het Coronaviris Covid-19 en deze te sturen aan de raad.


  Besluit
  1\. In te stemmen met de tweede raadsinformatiebrief over het Coronaviris Covid\-19 en deze te sturen aan de raad\.
 • 02.13

  Zienswijze gemeente Boxtel op ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haaren  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de zienswijze en deze sturen aan de gemeente Haaren.


  Besluit
  1. Instemmen met de zienswijze en deze sturen aan de gemeente Haaren.
 • 02.14

  Beantwoording vragen ex art 37 RvO BALANS met betrekking tot de ontwikkelingen PHS Traject Meteren-Eindhoven  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de beantwoording van de vragen en de beantwoording door te geleiden naar  de griffie.


  Besluit
  1. Instemmen met de beantwoording van de vragen en de beantwoording door te geleiden naar  de griffie.