B&W

dinsdag 16 juli 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
A.M.T. Naterop

Agendapunten

 • 03.01

  In oktober 2018 is de Verkeersvisie in de beeldvormende raad besproken. U heeft toen, via een motie, aangegeven de visie pas te willen vaststellen na het doorlopen van participatie.
  Vervolgens is, met de uitkomsten uit evaluatie, de visie ter inzage gelegd en hebben belanghebbenden en belangstellenden vragen kunnen stellen tijdens een inloopbijeenkomst. Tevens kon men schriftelijke zienswijzen indienen.
  Van alle ontvangen reacties en zienswijzen is een nota opgesteld (Zie Bijlage II). Met dit raadsvoorstel vragen we uw raad om kennis te nemen van de zienswijzenota en de Verkeersvisie, met een aantal aanpassingen, vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  1. De Verkeersvisie met verwerkte zienswijzen uit de Zienswijzenota door te leiden als besluitvormend naar de Raad;


  Besluit
  1. De Verkeersvisie met verwerkte zienswijzen uit de Zienswijzenota door te leiden als besluitvormend naar de Raad;
 • 03.02

  Het vigerende Meerjarenplan Gemeente Boxtel 2005-2009 dateert uit 2004 en is aan herziening toe. De gemeente Boxtel heeft in totaal circa 2 miljoen vierkante meter aan wegenareaal in beheer, hiervan is circa 43,5% procent asfaltverharding, 47% procent elementenverharding, 0,5% betonverharding en 9,5% procent overige verhardingen, waaronder half- en onverharde wegen.

  Het doel van de gehele onderhoudsstrategie is om verhardingen in een redelijke tot goede onderhoudstoestand te brengen en te houden, dusdanig dat geen enkele verharding in een onderhoudstoestand ‘onvoldoende’ verkeert of komt te verkeren. Hiermee worden onveilige verkeerssituaties vermeden en vindt er geen kapitaalsvernietiging plaats. Het is de taak van de wegbeheerder om de kwaliteit en veiligheid van de wegen te waarborgen, zodat de kans op ongelukken en aansprakelijkheid wordt beperkt. Momenteel streeft de gemeente Boxtel naar een kwaliteitsniveau C. De staat van het wegareaal heeft een gemiddeld kwaliteitsniveau D. Dit betekent dat er de komende jaren veel geïnvesteerd dient te worden in het wegwerken van de slechte kwaliteit.  Voorgesteld besluit

  ‎1. De raad voor te stellen om het 'Wegenbeheerplan Gemeente Boxtel 2019-2023' vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van het ' Meerjarenplan Gemeente Boxtel 2005-2009';
  2. De raad voor te stellen om dit beheerplan als leidraad voor het jaarlijks uit te voeren onderhoud te gebruiken, mits het ' Wegenbeheerplan Gemeente Boxtel 2019-2023' (1) wordt vastgesteld;
  3. De raad voor te stellen om de huidige egalisatiereserve op 31-12-2019 in te trekken en het restant te storten in de op te richten voorziening (4);
  4. De raad voor te stellen om een voorziening in te stellen vanaf 1-1-2020, onder voorwaarde dat het ' Wegenbeheerplan Gemeente Boxtel 2019-2023' (1) wordt vastgesteld;
  5. Het ' Wegenbeheerplan Gemeente Boxtel 2019-2023', mits vastgesteld (1) op de dag na digitale bekendmaking in werking te laten treden.


  Besluit
  ‎1. De raad voor te stellen om het 'Wegenbeheerplan Gemeente Boxtel 2019-2023' vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van het ' Meerjarenplan Gemeente Boxtel 2005-2009'; 2. De raad voor te stellen om dit beheerplan als leidraad voor het jaarlijks uit te voeren onderhoud te gebruiken, mits het ' Wegenbeheerplan Gemeente Boxtel 2019-2023' (1) wordt vastgesteld; 3. De raad voor te stellen om de huidige egalisatiereserve op 31-12-2019 in te trekken en het restant te storten in de op te richten voorziening (4); 4. De raad voor te stellen om een voorziening in te stellen vanaf 1-1-2020, onder voorwaarde dat het ' Wegenbeheerplan Gemeente Boxtel 2019-2023' (1) wordt vastgesteld; 5. Het ' Wegenbeheerplan Gemeente Boxtel 2019-2023', mits vastgesteld (1) op de dag na digitale bekendmaking in werking te laten treden.
 • 03.03

  Op basis van de door het college vastgestelde projectopdracht "Reconstructie Bosscheweg" (BP18.00339) en kruispuntvorm knooppunt De Ketting (BP18.00398) is het voorliggende voorlopig ontwerp (VO) voor de reconstructie van de Bosscheweg met ontwerptoelichting opgesteld. Doelstelling is om hiermee de benodigde bestemmingsplanprocedure voor de Bosscheweg te kunnen opstarten.

  Om de bestemmingsplanprocedure voor de Bosscheweg te kunnen starten alvorens het bestemmingsplan Heem van Selis door de raad wordt vastgesteld, is het noodzakelijk dat het college het VO van de Bosscheweg vooraf vaststelt.

  Gedurende de grondverwervingsgesprekken zijn door de eigenaar/uitbater van De Oude Ketting belangen naar voren gebracht die conflicteren met de gewenste verkeersveiligheid en doorstroming van de Bosscheweg. Daarnaast blijkt op basis van de financiële doorrekening van het VO dat er een aanzienlijke reparatie van het projectkrediet nodig is om het VO op dit moment in zijn geheel en in één keer te realiseren. Een gefaseerde reconstructie behoort tot de mogelijkheden om zo de 2e ontsluiting van het ontwikkelplan Heem van Selis (rotonde De Ketting) op basis het voorliggende VO en binnen het beschikbare krediet te kunnen realiseren.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage reconstructie Bosscheweg dd. 01-06-2019.
  2. Het voorlopig ontwerp reconstructie Bosscheweg, tekeningnummer 2018-2706 en dd. 25-04-2019 en bijbehorende ontwerpnotitie BXT-005-0001 met dd.25-03-2019 vast te stellen.
  3. Het voorlopig ontwerp ter hoogte van De Oude Ketting conform bestuurlijke wens aan te passen op basis van het bijgevoegde besprekingsverslag van 15 juli 2019 voordat de bestemmingsplanprocedure wordt gestart.
  4. Het voorlopig ontwerp te communiceren met de omgeving.
  5. De benodigde reparatie van het krediet met een verhoging van € 1.200.000 mee te nemen met de besluitvorming rondom de financiële dekking van de nieuwe begroting.
  6. Wanneer niet met de reparatie van het krediet wordt ingestemd, verder te gaan met een gefaseerde voorbereiding en realisatie van het project, beginnend met rotonde De Ketting en omgeving, passend binnen het beschikbare krediet.


  Besluit
  1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage reconstructie Bosscheweg dd. 01-06-2019. 2. Het voorlopig ontwerp reconstructie Bosscheweg, tekeningnummer 2018-2706 en dd. 25-04-2019 en bijbehorende ontwerpnotitie BXT-005-0001 met dd.25-03-2019 vast te stellen. 3. Het voorlopig ontwerp ter hoogte van De Oude Ketting conform bestuurlijke wens aan te passen op basis van het bijgevoegde besprekingsverslag van 15 juli 2019 voordat de bestemmingsplanprocedure wordt gestart. 4. Het voorlopig ontwerp te communiceren met de omgeving. 5. De benodigde reparatie van het krediet met een verhoging van € 1.200.000 mee te nemen met de besluitvorming rondom de financiële dekking van de nieuwe begroting. 6. Wanneer niet met de reparatie van het krediet wordt ingestemd, verder te gaan met een gefaseerde voorbereiding en realisatie van het project, beginnend met rotonde De Ketting en omgeving, passend binnen het beschikbare krediet.
 • 03.04

  In verband met de grondverwerving voor de aanleg van de Verbindingsweg Ladonk Kapelweg (VLK) is overleg gevoerd met de eigenaar van de locatie Kalksheuvel 47a te Boxtel. De VLK, inclusief de compensatiegronden voor de VLK, liggen voor een deel op de gronden behorende bij het bedrijf Kalksheuvel 47a. Gelet hierop en de wens van eigenaar voor een passende bestemming voor zijn bedrijf in combinatie met een uitbreiding van het bestemmingsvlak ten behoeve van de nieuwbouw van een loods, is een bestemmingswijziging voor Kalksheuvel 47a nodig.  Voorgesteld besluit

  1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om voor de Kalksheuvel 47a een passende bedrijfsbestemming op te nemen in combinatie met een uitbreiding van het bestemmingsvlak ten behoeve van de nieuwbouw van een loods;
  2. Initiatiefnemer uitnodigen om hiervoor een ontwerpbestemmingsplan in te dienen.


  Besluit
  1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om voor de Kalksheuvel 47a een passende bedrijfsbestemming op te nemen in combinatie met een uitbreiding van het bestemmingsvlak ten behoeve van de nieuwbouw van een loods; 2. Initiatiefnemer uitnodigen om hiervoor een ontwerpbestemmingsplan in te dienen.
 • 03.06

  In de gemeente zijn circa 54 eigen civiele kunstwerken aanwezig en circa 19 civiele kunstwerken van derden (Rijkswaterstaat, Prorail, etc.). Programmering van het jaarlijks onderhoud geschiedt nu vanuit het beheersysteem en periodieke inspecties van de objecten door Ingenieursbureau Westenberg.

  Er is voor de Civiele Kunstwerken geen actueel, door het bestuur vastgestelde onderhoudsplan meer voorhanden. Daardoor is per ultimo 2017 de onderhoudsvoorziening omgezet naar een egalisatiereserve met een plafond van
  € 300.000,- (2x het begrote jaarbedrag voor onderhoud kunstwerken, afgerond op een bedrag van € 50.000,-).

  Omdat dit echter niet structureel gebeurde, is besloten om een beheerplan Civiele Kunstwerken (2020-2024) te herzien. Hierin wordt ook duurzaamheid (circulariteit) meegenomen. Nadat het Beheerplan Civiele Kunstwerken Boxtel is vastgesteld, kan er weer een voorziening ingesteld worden, zodat toekomstige fluctuaties beter opgevangen kunnen worden.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen om het 'Beheerplan Civiele Kunstwerken Boxtel 2020-2024' vast te stellen;
  2. De raad voor te stellen om dit beheerplan als leidraad voor het jaarlijks uit te voeren onderhoud te gebruiken, mits het 'Beheerplan Civiele Kunstwerken 2020-2024' (1) wordt vastgesteld;
  3. De raad voor te stellen om de huidige egalisatiereserve op 31-12-2019 in te trekken en het restant te storten in de op te richten voorziening (4);
  4. De raad voor te stellen om een voorziening in te stellen vanaf 1-1-2020, onder voorwaarde dat 'Beheerplan Civiele Kunstwerken 2020-2024' (1) wordt vastgesteld;
  5. Het 'Beheerplan Civiele Kunstwerken Boxtel 2020-2024', mits vastgesteld (1) op de dag na digitale bekendmaking in werking te laten treden.


  Besluit
  1. De raad voor te stellen om het 'Beheerplan Civiele Kunstwerken Boxtel 2020-2024' vast te stellen; 2. De raad voor te stellen om dit beheerplan als leidraad voor het jaarlijks uit te voeren onderhoud te gebruiken, mits het 'Beheerplan Civiele Kunstwerken 2020-2024' (1) wordt vastgesteld; 3. De raad voor te stellen om de huidige egalisatiereserve op 31-12-2019 in te trekken en het restant te storten in de op te richten voorziening (4); 4. De raad voor te stellen om een voorziening in te stellen vanaf 1-1-2020, onder voorwaarde dat 'Beheerplan Civiele Kunstwerken 2020-2024' (1) wordt vastgesteld; 5. Het 'Beheerplan Civiele Kunstwerken Boxtel 2020-2024', mits vastgesteld (1) op de dag na digitale bekendmaking in werking te laten treden.
 • 03.07

  Met betrekking tot 2018 is door de Commissie bezwaarschriften een jaarverslag opgesteld over haar werkzaamheden. Met dit voorstel wordt het jaarverslag u ter kennisgeving aangeboden.  Voorgesteld besluit

  Het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen en voor kennisgeving door te leiden naar de Gemeenteraad.


  Besluit
  Het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen en voor kennisgeving door te leiden naar de Gemeenteraad.
 • 03.08

  Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval en
  ambiëren om te voldoen aan de doelstellingen van het programma VANG – Huishoudelijk
  Afval, onderdeel van het programma VANG – Van Afval Naar Grondstof.

  Het programma VANG - Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de
  nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Het gaat daarbij vooral om
  afvalscheiding, maar ook preventie en grondstofketens sluiten. Het programma VANG –
  Huishoudelijk Afval heeft als doel: 75% afvalscheiding en 100 kilogram restafval in 2020.
  Gemeenten hebben hier invloed op door beleidskeuzes te maken in de manier van inzamelen
  en voorlichting aan burgers.

  Om aan de VANG-doelstellingen te voldoen zijn er in verschillende gemeenten pilots
  uitgevoerd om op alternatieve wijzen huishoudelijk afval en grondstoffen in te zamelen. Veelal
  worden daarbij termen als ‘omgekeerd inzamelen’, ‘ondergrondse containers’ en ‘afvalparkjes’
  genoemd. Ook in Boxtel hebben we pilots laten plaatsvinden.

  Met een vergelijkende notitie willen we een aantal pilots (en resultaten ervan) kort evalueren
  om een keuze te kunnen (laten) maken hoe we in de gemeente Boxtel de komende jaren nader
  invulling gaan geven aan de in 2017 vastgestelde kaders van het Grondstoffenplan.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van notitie “Vergelijk inzake gemeentelijke inzameling grondstoffen en afval” en deze voor te leggen aan de raad;
  2. Aan de raad te vraag om in te stemmen met het verdere uitwerking van Scenario 4 met de optie tot doorgroei naar scenario 2;
  3. Aan de raad te vragen om in te stemmen met de inzet van 2 extra dagen BOA capaciteit, in te zetten voor de afvalinzameling (met dubbele bezetting) te betalen uit de afvalstoffenheffing.


  Besluit
  1. Kennis te nemen van notitie “Vergelijk inzake gemeentelijke inzameling grondstoffen en afval” en deze voor te leggen aan de raad; 2. Aan de raad te vraag om in te stemmen met het verdere uitwerking van Scenario 4 met de optie tot doorgroei naar scenario 2; 3. Aan de raad te vragen om in te stemmen met de inzet van 2 extra dagen BOA capaciteit, in te zetten voor de afvalinzameling (met dubbele bezetting) te betalen uit de afvalstoffenheffing.