B&W

dinsdag 24 september 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
A.M.T. Naterop

Agendapunten

 • 02.01

  Met de bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de raad van de inkoop en de ingekochte Wmo-zorg op het gebied van hulp bij het huishouden op de hoogte gebracht.  Voorgesteld besluit

  Het informeren van de gemeenteraad over de ingekochte hulp bij het huishouden voor 2020 en verder


  Besluit
  Het informeren van de gemeenteraad over de ingekochte hulp bij het huishouden voor 2020 en verder
 • 02.02

  Op 19 maart 2019 heeft de gemeenteraad de Kadernota 2020/2023 vastgesteld met daarin opgenomen de financieel technische uitgangspunten zoals die in de Begroting 2020 zijn toegepast. Vervolgens hebben we op 19 juni 2019 beeldvormend met de raad gesproken over het traject naar een sluitende meerjarenbegroting. De toen voorgelegde technische begroting is vertrekpunt geweest voor deze begroting. Alleen autonome ontwikkelingen zijn opgenomen in
  de deze begroting. Toch is hiermee nog geen sluitende meerjarenbegroting gerealiseerd kunnen worden. In een
  aparte nota zal nader ingegaan worden op te nemen dekkingsmaatregelen en nog af te wegen nieuw beleid. Streven is om deze nota beschikbaar te hebben op het moment dat de gemeenteraad de begroting 2020 behandelt, 29 oktober 2019. De voorliggende concept begroting kan nu worden doorgeleid ter behandeling en vaststelling door de gemeenteraad.  Voorgesteld besluit

  1. de programmabegroting en de financiƫle begroting 2020 en de bijbehorende meerjarenramingen 2021-2023 vast te stellen inclusief de daarbij behorende resultaatbestemming.
  2. in te stemmen met de in de begroting opgenomen investeringen en het college toe te staan deze, in overeenstemming met het eerder vastgestelde beleidskader, eerder ter uitvoering te nemen; het college informeert de raad hierover via de periodieke bestuursrapportages.
  3. de 7e wijziging op de begroting 2019 vast te stellen om de voor dit jaar opgenomen technische begrotingsmutaties in de begroting 2019 op te nemen.


  Besluit
  1. de programmabegroting en de financiële begroting 2020 en de bijbehorende meerjarenramingen 2021-2023 vast te stellen inclusief de daarbij behorende resultaatbestemming. 2. in te stemmen met de in de begroting opgenomen investeringen en het college toe te staan deze, in overeenstemming met het eerder vastgestelde beleidskader, eerder ter uitvoering te nemen; het college informeert de raad hierover via de periodieke bestuursrapportages. 3. de 7e wijziging op de begroting 2019 vast te stellen om de voor dit jaar opgenomen technische begrotingsmutaties in de begroting 2019 op te nemen.
 • 02.05

  Door de fractie SP zijn bij brief van 27 augustus 2019 vragen gesteld inzake geuroverlast afkomstig van Vion. Deze vragen worden beantwoord door middel van bijgevoegde antwoordbrief.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van de vragen en deze toe te zenden aan de gemeenteraad.


  Besluit
  In te stemmen met de beantwoording van de vragen en deze toe te zenden aan de gemeenteraad.