college B&W Boxtel

dinsdag 1 september 2020 10:00 - 13:00
Locatie:
Oude Raadzaal Boxtel
Voorzitter:
Ronald van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.01

  In 2018 heeft de gemeente een deel van de gronden van De Kleine Aarde verkocht aan Joost ten behoeve van de ontwikkeling van sociale woningbouw in de vorm van 22 appartementen. De initiatiefnemer heeft de afgelopen jaren in samenwerking met Heijmans en Faam architecten een duurzaam woongebouw ontwikkeld. Om de bouw van de woningen juridisch planologisch mogelijk te maken is het ontwerp bestemmingsplan Woningbouw ‘De Kleine Aarde’ opgesteld. Gelijktijdig is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De gecoördineerde procedure (ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning gelijktijdig ter inzage) kan nu worden gestart.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan ’Woningbouw De Kleine Aarde’;
  2. In te stemmen met de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning ’Woningbouw De Kleine Aarde’;
  3. In te stemmen met geen exploitatieplan op te stellen, omdat de kosten voor het plan anderszins verzekerd zijn;
  4. In te stemmen met de vormvrije milieueffect beoordeling en op basis hiervan geen m.e.r.-procedure te doorlopen;
  5. In te stemmen met het welstandsvrij maken van het gebied DKA.


  Besluit
  1. In te stemmen met de ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan ’Woningbouw De Kleine Aarde’; 2. In te stemmen met de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning ’Woningbouw De Kleine Aarde’; 3. In te stemmen met geen exploitatieplan op te stellen, omdat de kosten voor het plan anderszins verzekerd zijn; 4. In te stemmen met de vormvrije milieueffect beoordeling en op basis hiervan geen m.e.r.-procedure te doorlopen; 5. In te stemmen met het welstandsvrij maken van het gebied DKA.
 • 02.03

  In mei 2019 heeft ten behoeve van het bestemmingsplan Keulsebaan een ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage gelegen. In de periode tussen de terinzagelegging en de beoogde vaststelling van het  ontwerpbestemmingsplan Keulsebaan inclusief het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder is naar aanleiding van zienswijzen geconstateerd dat het akoestisch onderzoek incompleet was ten tijde van de terinzagelegging. De verleende hogere waarden uit 1994 zijn per abuis niet meegenomen in het akoestisch onderzoek. Het akoestisch onderzoek is hierop aangepast. Deze aanpassing heeft tot gevolg dat de procedure hogere grenswaarden Wet geluidhinder opnieuw moet worden doorlopen. Vanwege de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), is de beoogde vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende besluiten tot nader orde uitgesteld. De beoogde vaststelling is nu voorzien op 10 november 2020. De procedure voor 4 eerder in ontwerp verleende hogere grenswaarden wordt gestopt. Voorgesteld wordt om op basis van aangepaste uitgangspunten en een daarop gebaseerd nieuw akoestisch onderzoek, een nieuw ontwerpbesluit voor 7 hogere grenswaarden te nemen.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de gewijzigde uitgangspunten en de afwegingen die aan het akoestisch onderzoek ten grondslag liggen.
  2. De gewijzigde uitgangspunten voor het akoestisch onderzoek vast te stellen.
  3. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden voor 7 woningen te publiceren en ter inzage te leggen voor zienswijzen.


  Besluit
  1. Kennis te nemen van de gewijzigde uitgangspunten en de afwegingen die aan het akoestisch onderzoek ten grondslag liggen. 2. De gewijzigde uitgangspunten voor het akoestisch onderzoek vast te stellen. 3. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden voor 7 woningen te publiceren en ter inzage te leggen voor zienswijzen.
 • 02.04

  Diverse inwoners hebben de gemeente benaderd met de vraag over een bijdrage voor een regenton. Bewoners willen graag iets doen aan waterbesparing zonder grote investeringen en strikte voorwaarden. Voor Boxtel is daarom deze regenton-actie uitgewerkt om ook aan die behoefte te voldoen. Met de regenton-actie kunnen alle huishoudens door middel van een voucher een korting krijgen op de aanschaf van een regenton bij de lokale winkeliers. De eerste € 50 voor de aanschaf wordt volledig vergoed en de aanschafkosten tussen € 50 en € 150 voor 50%. Maximaal dus € 100. Waterschap vergoedt maximaal € 50 aan de gemeente via de verdubbellaar  Voorgesteld besluit

  1. Een regenton actie te lanceren voor alle huishoudens met een tuin, door samen met Het waterschap De Dommel een bedrag van maximaal 100 euro te vergoeden voor de aanschaf van een regenton bij een aantal lokale ondernemers


  Besluit
  1. Een regenton actie te lanceren voor alle huishoudens met een tuin, door samen met Het waterschap De Dommel een bedrag van maximaal 100 euro te vergoeden voor de aanschaf van een regenton bij een aantal lokale ondernemers
 • 02.05
 • 02.06

  Het aangepaste ontwerp bestemmingsplan voor Zonneweide West is inmiddels gereed om ter inzage gelegd te worden. Het plan is onderdeel van een tweedelige woningbouwontwikkeling op de primaire inbreidingslocatie in Liempde. De ontwikkeling bestaat uit 29 woningen waarvan 11 appartementen en 18 grondgebonden woningen. Tevens zullen vijf van de wooneenheden voor het sociale-huursegment worden opgeleverd. Het definitieve plan is tot stand gekomen na een lange en intensieve omgevingsdialoog, waarvan na een signaal van de gemeenteraad, er op 2 maart 2020 nog een laatste ronde heeft plaatsgevonden. In het kader van een efficiënte voortgang van de woningbouw in Liempde is er bij dit project voor gekozen om gebruik te maken van een gecoördineerde procedure. Dat wil zeggen dat ook de omgevingsvergunning van het bouwplan al ambtelijk getoetst is en gelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage gelegd zal worden. Het ontwerp van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning staan zo ook gelijktijdig open voor zienswijzen en beroep.  Voorgesteld besluit

  1. De besluiten van 16 juni 2020 (Ontwerp Bestemmingsplan Zonneweide West) en 7 juli 2020 (Inspraak welstandsvrij gebied Kerkweide-West) in te trekken;
  2. In te stemmen met de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan Zonneweide West;
  3. In te stemmen met de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning Zonneweide West;
  4. In te stemmen met het welstandsvrij maken van het binnengebied van het plan Zonneweide-West;
  5. Hiertoe een concept van het aanwijzingsbesluit, conform bijlage 5, ter inzage te leggen voor inspraak;
  6. Een zakelijke beschrijving van de afgesloten anterieure overeenkomst, conform bijlage 4, ter inzage te leggen.


  Besluit
  1. De besluiten van 16 juni 2020 (Ontwerp Bestemmingsplan Zonneweide West) en 7 juli 2020 (Inspraak welstandsvrij gebied Kerkweide-West) in te trekken; 2. In te stemmen met de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan Zonneweide West; 3. In te stemmen met de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning Zonneweide West; 4. In te stemmen met het welstandsvrij maken van het binnengebied van het plan Zonneweide-West; 5. Hiertoe een concept van het aanwijzingsbesluit, conform bijlage 5, ter inzage te leggen voor inspraak; 6. Een zakelijke beschrijving van de afgesloten anterieure overeenkomst, conform bijlage 4, ter inzage te leggen.