B&W

dinsdag 12 maart 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Vergaderen op locatie: MagicFX, Schouwrooij 27
Voorzitter:
A.M.T. Naterop

Agendapunten

 • 02.02.PPB

  Balans heeft artikel 37 vragen gesteld over de Kleine Aarde. Deze vragen zijn beantwoord.  Besluit
  Akkoord te gaan met de bijgevoegde brief gericht aan de fractie van Balans met daarin de antwoorden op artikel 37 vragen.
 • 02.03.RME

  Er zijn schriftelijke vragen binnengekomen van SP met betrekking tot de herinrichting van de parkeerterreinen in de Gaardenbuurt.  Besluit
  In te stemmen met de inhoud van de antwoordbrief en deze aanbieden aan de Griffie.
 • 02.04.RME

  Er zijn schriftelijke vragen binnengekomen van PvdA GroenLinks met betrekking tot de fietsveiligheid in Boxtel.  Besluit
  Instemmen met de inhoud van de antwoordbrief en deze aanbieden aan de Griffie.
 • 02.05.RME

  Op 18 februari 2019 zijn schriftelijke vragen binnengekomen van CDA met betrekking tot de Raapakkerbrug.  Besluit
  In te stemmen met de inhoud van de antwoordbrief en deze aanbieden aan de Griffie.
 • 02.06.RME

  Dit voorstel bevat een stappenplan voor een kaderstellende visie op de ontwikkelmogelijkheden van 'de Oksel'. In dit gebied zijn een aantal initiatieven. Het betreft onder meer de bandenhandel, sportcomplex De Braken en de hoek Mezenlaan-Esschebaan (voormalig agrarisch bedrijf). Door het volgen van een zorgvuldig proces komt voor 1 juni 2019 een kaderstellende visie tot stand.  Besluit
  Op basis van het stappenplan voor 1 juni 2019 een globale kaderstellende visie voor de ontwikkelmogelijkheden van 'de Oksel' op te stellen. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de griffie.
 • 02.07.RME

  Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst (ODBN) heeft op 19 december 2018 het principebesluit genomen om aan te sluiten bij de BIZOB. De ODBN koopt hiermee
  inkoopadvisering en inkoop- en aanbestedingsbegeleiding in voor de grotere inkoopopdrachten. De BIZOB is een partij die deze diensten al voor diverse overheden
  (waaronder verschillende ODBN deelnemers) verricht. De Wet gemeenschappelijke regelingen regelt dat de raad wensen en bedenkingen over dit voorgenomen besluit aan het Algemeen Bestuur kan voorleggen. Het voorgenomen besluit is genomen na een goed verlopen pilotfase. Er zijn daarom geen wensen of bedenkingen over het voorgenomen besluit.  Besluit
  De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst over het voornemen om aan te sluiten bij het inkoopbureau BIZOB.
 • 03.01.BV-

  Wegens de herindeling van Haaren wordt er preventief toezicht uitgevoerd op uitgaven van de gemeente Haaren. De wijze van toezicht zoals deze in een protocol is vastgelegd, blijkt onvoldoende voor de provincie. De provincie heeft aangegeven dat er goedkeuring (van de ontvangende gemeenten) moet komen van het orgaan dat daartoe bevoegd is. Voor wat betreft financiƫle besluiten is dit in veel gevallen de gemeenteraad. De bevoegdheid kan worden gemandateerd aan het college of zelfs aan de portefeuillehouder.  Besluit
  De gemeenteraad in juni 2019 voor te stellen de bevoegdheid om in te stemmen met uitgaven van de gemeente Haaren in het kader van preventief toezicht te mandateren aan het college. De griffie te informeren over dit voornemen. De projectorganisatie Herindeling Haaren te informeren over het collegebesluit.
 • 03.02.DC-

  Dit collegevoorstel geef inzicht in de stand van zaken op het gebied van informatiebeveiliging. Een onderdeel hiervan is de uitkomst van de jaarlijks verplichte zelfevaluaties voor de processen van burgerzaken. Deze uitkomsten moeten door het college worden aangeboden aan de toezichthouder.  Besluit
  Vast te stellen: - de rapportages stand van zaken informatieveiligheid. - de managementrapportage "Zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) 2018"; - de managementrapportage "Zelfevaluatie Waardedocumenten 2018"; - de "Uitwijktest Rapportage ICT MGD 2018"; - de "Uitwijktest bijlage rapportage ICT Boxtel 2018'; De managementrapportages BRP en Waardedocumenten aan te bieden aan de toezichthouder, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.