college B&W Boxtel

dinsdag 2 juni 2020 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
Ronald van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.04

  Ons land kent vele stroomstoringen. De gemiddelde duur is echter zo kort dat de inzet van een noodvoorziening geen zin heeft. Als een storing langer gaat duren dan bijvoorbeeld 12 uur kan het zinvol zijn de gevolgen van de storing te beperken door het inzetten van Noodstroomaggregaten (Nsa’s). Om de snelheid van de inzet te bevorderen is het wel nodig dat op voorhand bekend is voor wie en waar een NSA ingezet moet worden. Het aangeven van de aansluitvolgorde is een verantwoordelijkheid van de (regionale en lokale) overheid. Het herstel van de reguliere energievoorziening is een taak van de netbeheerder. Actualisatie van het inzetplan zal regelmatig moeten plaatsvinden om effectiviteit ervan te kunnen behouden. De gemeente en de netbeheerder hebben hierin een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De Prio-nsa lijst is geactualiseerd en gebaseerd op het Projectdocument Realisatie inzetplan noodstroomaggregaten V4.0. (bijlage 1).  Voorgesteld besluit

  1. De geactualiseerde Prio-nsa lijst van 12 mei 2020 vast te stellen (bijlage 2).


  Besluit
  1. De geactualiseerde Prio-nsa lijst van 12 mei 2020 vast te stellen (bijlage 2).
 • 02.05

  De 1e bestuursrapportage 2020 van Haaren sluit met een tekort, vooral vanwege het opvoeren van beleid dat in 2019 niet tot uitvoering is gekomen. Hiervoor is geen financiële ruimte gereserveerd in de jaarrekening 2019 van Haaren. Om het tekort van de 1e bestuursrapportage te dekken wordt voor € 963.000 een beroep gedaan op de Algemene reserve. In het kader van de Wet arhi moeten de ontvangende gemeenten instemmen met de begrotingswijziging waarin de financiële consequenties van de 1e bestuursrapportage zijn vertaald.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage van Haaren mits binnen de Algemene reserve van Haaren voldoende ruimte overblijft voor een dekkingsreserve kapitaallasten Leunisdijk (dat is conform het eerder advies van B&W van Boxtel m.b.t. de nog door de raad van Haaren te behandelen extra kredietvotering Leunisdijk van € 697.500) en voor het nog ongedekte tekort van de renovatie van de Willibrordusschool.


  Besluit
  1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage van Haaren mits binnen de Algemene reserve van Haaren voldoende ruimte overblijft voor een dekkingsreserve kapitaallasten Leunisdijk (dat is conform het eerder advies van B&W van Boxtel m.b.t. de nog door de raad van Haaren te behandelen extra kredietvotering Leunisdijk van € 697.500) en voor het nog ongedekte tekort van de renovatie van de Willibrordusschool.