B&W

dinsdag 3 december 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
R.S. van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.08

  Op basis van de Woningwet geeft Woonstichting JOOST jaarlijks voor 1 juli aan de gemeente inzicht in de manier waarop invulling wordt gegeven aan hun bijdrage aan het volkshuisvestingsbeleid. Dit wordt gezien als ‘het bod’ van Woonstichting JOOST aan de gemeente. Dit bod is de basis geweest voor de gesprekken met Woonstichting JOOST en Huurdersbelangenvereniging. Deze gesprekken hebben geleid tot bijgaande prestatieafspraken die passen binnen het gemeentelijk beleid zoals vastgelegd in de woonvisie en andere beleidsstukken.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met:

  1. De prestatieafspraken 2020-2024 tussen Woonstichting JOOST, Huurdersbelangenvereniging en gemeente Boxtel;
  2. Na ondertekening van het prestatiecontract de raad hierover te informeren.


  Besluit
  In te stemmen met: 1. De prestatieafspraken 2020-2024 tussen Woonstichting JOOST, Huurdersbelangenvereniging en gemeente Boxtel; 2. Na ondertekening van het prestatiecontract de raad hierover te informeren.
 • 02.09

  De raad van de gemeente Haaren heeft op 7 november 2019 besloten om de programmabegroting 2020 vast te stellen  Voorgesteld besluit

  De informatie van het college van Haaren over de vaststelling van de Programmabegroting 2020 voor kennisgeving aan te nemen


  Besluit
  De informatie van het college van Haaren over de vaststelling van de Programmabegroting 2020 voor kennisgeving aan te nemen
 • 02.11

  Het exploitatieplan Selissen is op 19 november 2019 gelijktijdig met het bestemmingsplan Selissen door de gemeenteraad vastgesteld. Bij het gereed maken van de stukken voor publicatie is opgemerkt dat het exploitatieplan niet in zijn geheel bij de gemeenteraad is aangeboden. De reden voor het vaststellen van het onderhavige exploitatieplan is dat, met de vaststelling, de gemeente de beschikking heeft over een publiekrechtelijke terugvaloptie voor het kunnen toepassen van kostenverhaal en voor het kunnen vaststellen van regels over locatie-eisen voor bijvoorbeeld de situatie dat de gesloten overeenkomst (tussentijds) wordt ontbonden of wordt beëindigd. Om deze terugvaloptie op een juridisch juiste wijze te waarborgen, wordt het exploitatieplan inclusief alle bijlagen nogmaals bij de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met het exploitatieplan Selissen;
  2. Het exploitatieplan Selissen ter vaststelling aan te bieden bij de raad.


  Besluit
  1. Instemmen met het exploitatieplan Selissen; 2. Het exploitatieplan Selissen ter vaststelling aan te bieden bij de raad.
 • 02.12

  Wethouder Lestrade-Brouwer heeft in de raadsvergadering van 19 november 2019 de raad een RIB toegezegd over de verwachte overschrijding van de budgettaire kaders voor de inkoop van Wmo HIN in 2020.  Voorgesteld besluit

  De raad middels deze RIB te informeren.


  Besluit
  De raad middels deze RIB te informeren.
 • 07