B&W

dinsdag 13 augustus 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
A.M.T. Naterop

Agendapunten

 • 02.02

  Op 28 juni zijn schriftelijke vragen BALANS ex art. 37 RvO over Grip op kwaliteit en kosten Jeugdzorg gesteld. In bijgaande antwoordbrief is een reactie geformuleerd.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan BALANS en deze via de griffie te verspreiden.


  Besluit
  In te stemmen met bijgaande antwoordbrief aan BALANS en deze via de griffie te verspreiden.

  In verband met de termijn voor beantwoording van vragen, is op 23 juli 2019 al besloten om de beantwoording aan de raad toe te zenden. Dit voorstel is op 13 augustus 2019 op de agenda geplaatst om dit te formaliseren.

 • 02.03

  Namens de regio Noordoost-Brabant wordt gevraagd om in te stemmen met de regionale inkoopopdracht specialistische jeugdhulp 2020. Tevens zijn bij dit voorstel bijgevoegd een regionale raadsinformatiebrief over de Transformatieopgaven jeugdhulp en de jaarrapportage 2019 over jeugdhulp. Voor beide documenten wordt gevraagd om deze aan de gemeenteraad toe te sturen.
  Verder wordt voorgesteld aan uw college om het gewijzigde samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescherming vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het (proces)voorstel voor de regionale inkoopopdracht specialistische jeugdhulp 2020;
  2. In te stemmen dat het RBO de mogelijkheid krijgt om gemotiveerd tussen budgetposten te verschuiven, binnen het totaal van het budgettair kader specialistische Jeugdhulp zoals vastgesteld voor 2020;
  3. De regionale raadsinformatiebrief over de transformatieopgaven jeugdhulp ‘opbouw, ombouw, en afbouw’ door te zetten naar de gemeenteraad;
  4. De jaarrapportage 2018 specialistische jeugdhulp Noordoost-Brabant door te zetten naar de gemeenteraad;
  5. Het gewijzigd samenwerkingsprotocol gemeenten Noordoost-Brabant en de Raad voor de Kinderbescherming vast te stellen.


  Besluit
  1. In te stemmen met het (proces)voorstel voor de regionale inkoopopdracht specialistische jeugdhulp 2020; 2. In te stemmen dat het RBO de mogelijkheid krijgt om gemotiveerd tussen budgetposten te verschuiven, binnen het totaal van het budgettair kader specialistische Jeugdhulp zoals vastgesteld voor 2020; 3. De regionale raadsinformatiebrief over de transformatieopgaven jeugdhulp ‘opbouw, ombouw, en afbouw’ door te zetten naar de gemeenteraad; 4. De jaarrapportage 2018 specialistische jeugdhulp Noordoost-Brabant door te zetten naar de gemeenteraad; 5. Het gewijzigd samenwerkingsprotocol gemeenten Noordoost-Brabant en de Raad voor de Kinderbescherming vast te stellen.
 • 02.04

  N.a.v. het 2e beeldvormend overleg met de gemeenteraden over het huisvesten en de integratie van arbeidsmigranten is toegezegd een terugkoppeling van het overleg aan de raden toe te zenden. Bijgaand de terugkoppeling.  Voorgesteld besluit

  Met bijgaande terugkoppeling in te stemmen en de raadsinformatiebrief door te leiden aan de leden van de gemeenteraad


  Besluit
  Met bijgaande terugkoppeling in te stemmen en de raadsinformatiebrief door te leiden aan de leden van de gemeenteraad
 • 02.05

  Landschapsarchitect MTD heeft een 80% conceptversie opgesteld van de integrale visie op de openbare ruimte van het centrum van Boxtel, Boxtel Binnen de Bruggen (BBdB). Deze visie borduurt voort op de pré-visie die door u is vastgesteld op 20 november 2018. De bedoeling is deze 80% visie te bespreken met de raad op de beeldvormende raad van 20 augustus 2019. Daartoe wordt tevens een brede groep van bewoners, ondernemers, belangenorganisaties, en
  geïnteresseerden uitgenodigd - waaronder allen die bij de pré-visie waren betrokken - zodat gezamenlijk over deze materie kan worden gediscussieerd. De opmerkingen die hierbij worden opgehaald worden afgewogen ter vervolmaking van de visie. Doelstelling is de eindversie ter besluitvorming aan te bieden aan de raad van 8 oktober 2019.
  Wij vragen hierbij uw instemming als college en stuurgroep van BBdB om de 80% versie te behandelen op de beeldvormende raad van 20 augustus a.s. en voor de verdere procedure.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen de 80% conceptversie van de visie Boxtel Binnen de Bruggen te behandelen op de beeldvormende raad van 20 augustus a.s., gelijktijdig met het participatietraject.
  2. Na afweging van de daar opgehaalde opmerkingen wordt de eindversie van de visie aan u voorgelegd voor het bestuurlijk besluitvormingstraject voor de raad van 8 oktober a.s.


  Besluit
  1. In te stemmen de 80% conceptversie van de visie Boxtel Binnen de Bruggen te behandelen op de beeldvormende raad van 20 augustus a.s., gelijktijdig met het participatietraject. 2. Na afweging van de daar opgehaalde opmerkingen wordt de eindversie van de visie aan u voorgelegd voor het bestuurlijk besluitvormingstraject voor de raad van 8 oktober a.s.
 • 02.06

  Een groepje ouders van opgroeiende kinderen heeft het initiatief genomen een speelvoorziening te realiseren in Park Oosterhof, daarbij geïnspireerd door natuurlijke vormen van spelen. Het park biedt momenteel weinig faciliteiten voor kinderen. Een natuurlijke en uitdagende speelvoorziening maakt het park ook voor deze doelgroep aantrekkelijk en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en hun bewustwording van natuur en milieu. De omliggende basisscholen hebben positief gereageerd op het initiatief en geven aan dat een dergelijk voorziening een waardevolle aanvulling is voor het park en mogelijkheden biedt voor onderwijsactiviteiten. De nadere uitwerking van het idee en het genereren van financiële middelen hebben de initiatiefnemers opgepakt in samenwerking met Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost.
  In de vergadering van 28 mei jl. heeft het college ingestemd met het sluiten van een participatieovereenkomst, waarmee de openbare ruimte beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van de natuurspeeltuin in het park.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de realisatie van de natuurspeeltuin.
  2. Een bedrag van € 14.200,- beschikbaar te stellen vanuit het budget bewonersinitiatieven.
  3. De inkoopprocedure te starten in samenwerking met team B&U en de initiatiefnemers.


  Besluit
  1. In te stemmen met de realisatie van de natuurspeeltuin. 2. Een bedrag van € 14.200,- beschikbaar te stellen vanuit het budget bewonersinitiatieven. 3. De inkoopprocedure te starten in samenwerking met team B&U en de initiatiefnemers.