B&W

dinsdag 10 december 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
R.S. van Meygaarden

Agendapunten

 • 02.02

  In 2014 is de huidige Verordening basisregistratie Personen (BRP) vastgesteld. Deze is niet meer actueel en moet geactualiseerd worden en aangepast worden aan de huidige situatie.  Voorgesteld besluit

  Het concept-raadsvoorstel voor te leggen aan het Presidium met het verzoek dit op de agenda te plaatsen van de gemeenteraad van 21 januari 2020.


  Besluit
  Het concept-raadsvoorstel voor te leggen aan het Presidium met het verzoek dit op de agenda te plaatsen van de gemeenteraad van 21 januari 2020.
 • 02.03

  Voor u ligt de meest recente rapportage over het sociaal domein voor de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren. In deze rapportage leggen wij verantwoording af aan de drie gemeentebesturen over de cijfers van de eerste helft van 2019. Dit doen wij door middel van een overzicht van de cijfers, een analyse en (mogelijke) verklaringen voor grote verschillen ten opzichte van voorgaande jaren. We kiezen ervoor te komen met één halfjaarlijkse rapportage voor de drie gemeenten, uiteraard zijn de cijfers wel per gemeente uitsplitst en geanalyseerd.  Voorgesteld besluit

  1. De rapportage Sociaal Domein (1 januari tot en met 30 juni 2019) vaststellen en deze met
   bijgevoegde RaadsInformatieBrief (RIB) ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraad.


  Besluit
  1. De rapportage Sociaal Domein (1 januari tot en met 30 juni 2019) vaststellen en deze met bijgevoegde RaadsInformatieBrief (RIB) ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraad.
 • 02.04

  Op het terrein van museumbeleid is weinig wet- en regelgeving die gemeenten voorschrijft wat te doen. Het Oertijdmuseum heeft de gemeente een brief gestuurd (d.d. 4 november 2018)over de oneerlijke positie binnen het landelijke, regionale en lokale museumbeleid. In vervolg hierop hebben er naast bezoeken aan het museum door leden van de raad en het college, diverse constructieve gesprekken plaatsgevonden. Het doel was de mogelijkheden te onderzoeken om meer gelijkheid te verkrijgen in de gemeentelijke financiële ondersteuning aan Boxtelse musea, binnen het beschikbare budget cultuur. In vervolg hierop is de
  Subsidieregeling Musea Boxtel 2020 – 2023 vormgegeven. U wordt voorgesteld deze regeling
  vast te stellen  Voorgesteld besluit

  1. De Subsidieregeling Musea Boxtel 2020 – 2023 vast te stellen;
  2. Te publiceren;
  3. Het subsidieplafond voor de jaren 2020 - 2023 van de regeling vast te stellen op € 17.500,-
   (exclusief afbouw overgangsregeling MUBO);
  4. Voor MUBO een overgangsregeling vast te stellen vanaf 2021 met een 3-jaarlijkse afbouwconstructie van € 7.613,- naar een totaal subsidiebedrag van € 5.000,-.


  Besluit
  1. De Subsidieregeling Musea Boxtel 2020 – 2023 vast te stellen; 2. Te publiceren; 3. Het subsidieplafond voor de jaren 2020 - 2023 van de regeling vast te stellen op € 17.500,- (exclusief afbouw overgangsregeling MUBO); 4. Voor MUBO een overgangsregeling vast te stellen vanaf 2021 met een 3-jaarlijkse afbouwconstructie van € 7.613,- naar een totaal subsidiebedrag van € 5.000,-. Akkoord
 • 02.05

  Het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij is, evenals andere organisaties opgericht bij
  gemeenschappelijke regeling, voornemens om lid te worden van de Werkgeversvereniging
  samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO). Alvorens daar definitief toe te kunnen besluiten, dienen de raden van de deelnemende gemeenten conform de Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid te worden gesteld daarover hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Op dat laatste ziet dit voorstel.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het voornemen van organisaties opgericht bij gemeenschappelijke regeling, zoals het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij, om lid te worden van de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO).


  Besluit
  De gemeenteraad voor te stellen geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het voornemen van organisaties opgericht bij gemeenschappelijke regeling, zoals het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij, om lid te worden van de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO).
 • 02.06

  In september 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Cultuurnota Boxtel. Eén van de actiepunten is het starten met het afstotingsproces ofwel ‘ontzamelen’ van kunst uit de kunstcollectie in eigen bezit. Het gaat om het afstoten van kunstwerken die geen specifieke (culturele of historische) waarde hebben. Het betreft de gemeentelijke collectie van voornamelijk schilderijen. Deze zijn in het verleden aangekocht op basis van de beeldende kunstenaars regeling (BKR), eigen aankopen en geschonken kunstwerken. Deze werken bevinden zich op de zolder of in andere ruimten van het gemeentehuis. Tijdens het college van 27 nov.’18 heeft u ingestemd met de start van het afstotingsproces. Met als doel te komen tot een goed onderbouwd advies met een praktisch draaiboek dat voldoet aan de Erfgoedwet en de VNG richtlijn en past in de lokale cultuurhistorie van Boxtel.
  De nota ‘Terug naar het Publiek (okt.‘19) informeert en adviseert u hierover. U wordt voorgesteld deze nota vast te stellen .  Voorgesteld besluit

  1. de adviesnota ‘Terug naar het publiek’ vast te stellen.
  2. verzoeken tot nieuwe aankoop kunstwerken af te wijzen.


  Besluit
  1. de adviesnota ‘Terug naar het publiek’ vast te stellen. 2. verzoeken tot nieuwe aankoop kunstwerken af te wijzen.
 • 02.07

  Eén van de deelprojecten in het project Van Transitie naar Transformatie is het vaststellen van één integrale verordening voor het sociaal domein. Hierin worden de bestaande verordeningen op de terreinen van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet gebundeld in één verordening. De nieuwe verordening biedt een betere waarborg voor een integrale en vraaggerichte benadering in de nieuwe wijkteams. Alle algemene delen van de
  huidige verordeningen, zoals procedurebepalingen over de toegang en de intake, de vormen waarin zorg kan worden aangeboden, de eigen bijdrage en de hardheidsclausule, zijn voor alle wetten in één integrale verordening sociaal domein samengebracht. De inhoudelijke bepalingen over uitkeringen en voorzieningen zijn elk in een afzonderlijk hoofdstuk weergegeven. De nieuwe verordening bevat in beginsel het bestaande beleid uit de oude verordeningen. Zo bezien gaat het hoofdzakelijk om een technische bundeling van bestaande verordeningen en een redactionele omslag naar een begrijpelijker taalniveau. De Verordening Sociaal Domein treedt op 1 januari 2020 in werking.  Voorgesteld besluit

  De raad voorstellen om de Verordening Sociaal Domein gemeente Boxtel 2020 vast te stellen.


  Besluit
  De raad voorstellen om de Verordening Sociaal Domein gemeente Boxtel 2020 vast te stellen.
 • 02.08

  De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende aanbod Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Daarnaast zorgt de gemeente voor financieel toegankelijke voorschoolse voorzieningen en een optimaal bereik. Met betrekking tot deze gemeentelijke taken wordt het college gevraagd om in te stemmen met de uitvoeringsregelingen, prestatieovereenkomst en de hoogte van de ouderbijdrage 2020.  Voorgesteld besluit

  1. De uitvoeringsregeling ‘Peuter Opvang Vergoeding Boxtel 2020’ vast te stellen (bijlage 1);
  2. De uitvoeringsregeling ‘Voorschoolse educatie in de peuteropvang Boxtel 2020’ vast te stellen (bijlage 2);
  3. De prestatieovereenkomst ‘VVE in de Peuteropvang subsidie 2020’ vast te stellen (bijlage 3);
  4. De hoogte van de VVE ouderbijdrage volgens VNG advies in 2020 vast te stellen op € 66,-.


  Besluit
  1. De uitvoeringsregeling ‘Peuter Opvang Vergoeding Boxtel 2020’ vast te stellen (bijlage 1); 2. De uitvoeringsregeling ‘Voorschoolse educatie in de peuteropvang Boxtel 2020’ vast te stellen (bijlage 2); 3. De prestatieovereenkomst ‘VVE in de Peuteropvang subsidie 2020’ vast te stellen (bijlage 3); 4. De hoogte van de VVE ouderbijdrage volgens VNG advies in 2020 vast te stellen op € 66,-.
 • 02.11

  Het delen van gebruiksgoederen is groeiende in de huidige maatschappij. Het gebruik ervan staat boven het bezit van dingen. Het delen van auto's is een goed voorbeeld hiervan. N.a.v. een eerder opgestelde kansenkaart zijn potentiele gebieden bepaald waar deelvervoer mogelijk zou zijn. Het voorliggende voorstel richt zich op het starten van een pilot in één van deze gebieden (centrum). Tijdens de pilotfase (6 maanden) wordt tevens onderzoek verricht naar de
  toekomstige deelgebruikers binnen de andere gebieden.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het starten van de pilot Samen Slim Rijden Boxtel binnen het centrum
  2. De gevraagde bijdrage van € 21.300,- ex. btw te betalen uit het budget "uitvoeringsagenda duurzaamheid, actiepunt 63 Duurzame Innovaties".
  3. In te stemmen met het reserveren van twee parkeerplaatsen (binnentuin).


  Besluit
  1. In te stemmen met het starten van de pilot Samen Slim Rijden Boxtel binnen het centrum 2. De gevraagde bijdrage van € 21.300,- ex. btw te betalen uit het budget "uitvoeringsagenda duurzaamheid, actiepunt 63 Duurzame Innovaties". 3. In te stemmen met het reserveren van twee parkeerplaatsen (binnentuin).
 • 02.12

  De raad is nauw betrokken bij de vormgeving van de beleidsnotitie “Huisvesting Arbeidsmigranten, Gemeente Boxtel 2020”. In juni 2019 is hierover een informatiebijeenkomst geweest met raadsleden en een breed maatschappelijk panel. De toezegging is gedaan de opgehaalde criteria mee te nemen in de beleidsregels voor huisvesting. Tevens is aangeven
  dat wij dit beleid in december 2019 aan de raad zullen voorleggen en hen informeren wanneer het tijdspad gaat afwijken.
  Via een raadsinformatiebrief en het organiseren van een bijeenkomst 15 januari 2020 geven wij gehoor aan dit verzoek.  Voorgesteld besluit

  1. De raadsinformatiebrief vast te stellen en door te leiden naar de raad
  2. Akkoord te gaan met het organiseren van een informatiebijeenkomst op 15 januari 2020 voor alle betrokkenen.


  Besluit
  1. De raadsinformatiebrief vast te stellen en door te leiden naar de raad 2. Akkoord te gaan met het organiseren van een informatiebijeenkomst op 15 januari 2020 voor alle betrokkenen.
 • 02.13

  In september 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Cultuurnota Boxtel 2017 – 2020 Eén van de actiepunten is het uitvoeren en documenteren van een Meerjaren onderhoudsplan (MOP) ‘Kunst in de openbare ruimte’. Het plan wordt sinds 2012 periodiek in samenwerking met Kunstloc Brabant geactualiseerd en uitgevoerd. Het plan is gerelateerd aan de beleidsregels Kunst in de openbare ruimte die u in 2018 heeft vastgesteld (BP18.00437). Begin dit jaar is de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken over het onderhoud van de kunstwerken in de openbare ruimte (GC.18.05025). Deze werken verkeerden alle in goede staat. In dezelfde brief is aangegeven het onderhoud in 2019 voort te zetten. En een volgende schouw door Kunstloc Brabant te laten plaatsvinden in het voorjaar van 2019. Over de resultaten van deze schouw wordt u geïnformeerd via de ‘Rapportage
  onderhoud kunst in de openbare ruimte’ (sept 2019) met het bijhorende onderhoudsprogramma kunst in de openbare ruimte 2019 -2021. Dit programma betreft alleen het onderhoud van de kunstwerken die in het bezit zijn van de gemeente Boxtel.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van Rapportage (bijlage 1) onderhoud kunst in de openbare ruimte Boxtel (sept. '19);
  2. Het onderhoudsprogramma (bijlage 2) in samenwerking met Kunstloc Brabant voort te zetten.


  Besluit
  1. Kennis te nemen van Rapportage (bijlage 1) onderhoud kunst in de openbare ruimte Boxtel (sept. '19); 2. Het onderhoudsprogramma (bijlage 2) in samenwerking met Kunstloc Brabant voort te zetten.
 • 02.15

  In een begrotingswijziging van de begroting 2019 maakt het Stadsgewest kenbaar dat het negatief saldo is verslechterd. Voor de gemeente Boxtel houden dit meerkosten in van €9.568.  Voorgesteld besluit

  Aan de raad voorstellen om in een zienswijze in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging.


  Besluit
  Aan de raad voorstellen om in een zienswijze in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging.