B&W

dinsdag 9 juli 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
A.M.T. Naterop

Agendapunten

 • 02.02

  Eind 2015 heeft de Provincie Noord-Brabant het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016 - 2019 toegezonden. Hierin staat op welke manier zij de komende vier jaar het Interbestuurlijk Toezicht zullen uitoefenen op de gebieden Archief- en informatiebeheer, Financieel toezicht, Huisvesting vergunninghouders, Monumentenzorg, Omgevingsrecht en Ruimtelijke Ordening. Een belangrijk onderdeel uit het beleidskader is het systematisch toezicht. Daarbij stellen zij ieder jaar bij iedere gemeente vast in welke mate de taakuitvoering aan de eisen voldoet. Het interbestuurlijk toezicht Archief- en informatiebeheer van de Provincie Noord-Brabant sluit aan bij de aanbevelingen van de VNG. Dit houdt in dat het college de raad informeert over archiefzorg en -beheer via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's), voor het eerst gemeten in 2013.
  Het systematisch archieftoezicht is gebaseerd op de interne rapportage van het college aan de raad over de uitvoering van de Archiefwet in het voorgaande jaar. Met dat verslag brengt het college de raad ook op de hoogte van de verbeteringen die naar aanleiding van het verslag zijn of worden opgestart. De Provincie wil een afschrift van het verslag en de verbetervoorstellen die naar de raad zijn gestuurd ontvangen.  Voorgesteld besluit

  Het verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Boxtel voor kennisgeving aan te nemen, de raad te informeren en het verslag door te geleiden naar Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.


  Besluit
  Het verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Boxtel voor kennisgeving aan te nemen, de raad te informeren en het verslag door te geleiden naar Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
 • 02.03

  De Stuurgroep Van Gogh Nationaal Park heeft de ambitie om voor de groene binnentuin van de Brabantse steden de status van Nationaal Park nieuwe stijl te verwerven. Om tot een concrete aanvraag te komen en de status in september 2020 van het Ministerie van LNV te verwerven, wordt voorgesteld om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en een bijdrage te leveren aan de voorbereidingskosten.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst;
  2. de incidentele bijdrage à € 10.000 te dekken via het toekomstig dekkingsplan in de eerstvolgende bestuursrapportage.


  Besluit
  1. Instemmen met bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst; 2. de incidentele bijdrage à € 10.000 te dekken via het toekomstig dekkingsplan in de eerstvolgende bestuursrapportage.
 • 02.04

  De gemeenteraad van Boxtel heeft eerder uitgesproken in Boxtel parkeerders de mogelijkheid te bieden hun parkeergeld te voldoen via parkeerproviders. Met dit voorstel besluit het college hieraan invulling te geven. Ruim 100 gemeenten gingen ons voor waaruit ‘proven technolgy’ blijkt.
  Met mobiel parkeren ontstaat voor parkeerders betaalgemak, biedt de gemeente klantvriendelijke dienstverlening en wordt gerekend op een hogere betalingsbereidheid voor parkeren. Tegelijkertijd worden kosten aan pintransacties en geldlediging –en verwerking lager en is de kans op storingen aan parkeerautomaten kleiner door minder gebruik ervan.
  Achter de schermen zijn alle voorbereidingen al getroffen waardoor onmiddellijk na besluitvorming gestart kan worden met mobiel parkeren.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het aanbieden van mobiel parkeren.


  Besluit
  In te stemmen met het aanbieden van mobiel parkeren.
 • 02.05

  Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter van de commissie bezwaarschriften te benoemen als nieuwe voorzitter de heer mr. A. Bouteibi. De heer mr. A. Bouteibi is reeds enige jaren lid van de commissie bezwaarschriften, kamer maatschappelijke zaken, van Boxtel en per 1 januari 2018 ook van de commissie voor Sint- Michielsgestel.  Voorgesteld besluit

  De heer mr. A. Bouteibi tot en met 1 maart 2022 te benoemen als voorzitter van de commissie bezwaarschriften gemeente Boxtel.


  Besluit
  De heer mr. A. Bouteibi tot en met 1 maart 2022 te benoemen als voorzitter van de commissie bezwaarschriften gemeente Boxtel.
 • 02.07

  Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de eerste beroepszaken waarbij het PAS aan de orde is. Met deze uitspraak is een streep gezet door het PAS. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor een groot aantal activiteiten en ontwikkelingen. Het Rijk is samen met de betrokken op dit moment druk bezig met het analyseren van de uitspraak, het inventariseren van de gevolgen en het onderzoeken van mogelijke oplossingen en een nieuwe stikstofaanpak. Nu er een streep is gezet door het PAS vallen we op dit moment terug op de wetgeving van vóór het PAS. Via bijgaande RIB wordt de raad geïnformeerd over de uitspraak en de eerste gevolgen hiervan. De bijlage van de RIB bevat de beantwoording van de vragen van het CDA over de relatie tussen de uitspraak en het Maatregelenpakket PHS Boxtel.  Voorgesteld besluit

  De Raad via bijgaande raadsinformatiebrief PAS informeren.


  Besluit
  De Raad via bijgaande raadsinformatiebrief PAS informeren.
 • 02.08

  De gemeente Boxtel en Natuurwerkgroep Liempde zijn voornemens het perceel aan de Vleutstraat (Rouwbommel II; LDE02 G467) in te richten als natuur. Het betreft een gemeentelijk perceel met een oppervlakte van 0,99 hectare dat ingericht en beheerd zal worden door Natuurwerkgroep Liempde. Door gebruik te maken van het Groen Ontwikkelfonds Brabant wordt de theoretische grondwaardevermindering gecompenseerd.  Voorgesteld besluit

  1. Het bijgevoegde projectplan in te dienen bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant;
  2. De beheerbedragen van de bijgevoegde beheerovereenkomst met Natuurwerkgroep Liempde naar verhouding op te hogen.


  Besluit
  1. Het bijgevoegde projectplan in te dienen bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant; 2. De beheerbedragen van de bijgevoegde beheerovereenkomst met Natuurwerkgroep Liempde naar verhouding op te hogen.