B&W

dinsdag 26 maart 2019 09:00 - 14:00
Locatie:
Bestuursvleugel Boxtel
Voorzitter:
A.M.T. Naterop

Agendapunten

 • 02.02.BV-

  De fractie D66 heeft per brief d.d. 3 maart 2019 schriftelijke vragen ex artikel 37 RvO gesteld inzake "Misdaadcijfers". De beantwoording van deze vragen treft u in bijgaande conceptbrief aan. Voorgesteld wordt om met de antwoorden in te stemmen en deze via de griffie aan de fractie D66 te doen toekomen  Besluit
  In te stemmen met de beantwoording van de ex artikel 37 RvO vragen conform bijgaande conceptbrief.
 • 02.04.RME

  De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de startnotitie Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant. Door de stuurgroep is bijgevoegde startnotitie opgesteld. Die geeft de kaders aan waarbinnen wij als regio onze bijdrage aan de uitvoering van het aanstaande Klimaatakkoord gaan uitwerken. Hier worden het proces, de tijdslijn en de randvoorwaarden aangegeven, die bij de totstandkoming van het zogenaamde voorlopig bod en definitieve bod zullen worden gehanteerd.  Besluit
  In te stemmen met de bestuurlijke startnotitie en via bijgevoegd raadsvoorstel deze vast te laten stellen door de gemeenteraad. De raad in een beeldvormende vergadering van 26 maart 2019 informeren over beide onderwerpen en de startnotitie in zijn vergadering van 10 april 2019 laten vaststellen.
 • 02.06.SO-

  Voor u ligt de derde rapportage sociaal domein. In deze rapportage leggen wij verantwoording af aan de drie gemeentebesturen over de cijfers van de tweede helft van 2018. Dit doen wij door middel van een overzicht van de cijfers, een analyse en (mogelijke) verklaringen voor grote verschillen ten opzichte van voorgaande jaren. We kiezen ervoor te komen met één halfjaarlijkse rapportage voor de drie gemeenten, uiteraard zijn de cijfers wel per gemeente uitsplitst en geanalyseerd.


 • 03.01.BV-

  n december 2018 stelden de raden van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg het Herindelingsontwerp voor deze gemeenten vast. Dit besluit werd gevolgd door een zienswijzeprocedure. De ingebrachte zienswijzen zijn van een concept-reactie voorzien. Over deze concept-reactie kunnen tijdens een hoorzitting door indieners van een zienswijze reacties worden gegeven.  Besluit
  In te stemmen met de concept reactienota zienswijzeprocedure herindelingsontwerp; De concept reactienota openbaar te maken.
 • 03.02.SO-

  In januari 1997 wijzigde het betaalschema van uitkeringen. Tot en met december 1996 werd de maandelijkse uitkering in de kalendermaand zelf betaald rond de 20ste. Vanaf januari 1997 vindt betaling plaats in de maand erna (rond de 10de). Vanwege de wijziging in het betaalschema is aan cliënten die in december 1996 een uitkering hadden eenmalig een overbruggingsuitkering aangeboden. Hierdoor kwamen cliënten financieel niet in de problemen vanwege het gewijzigde betaalschema. De (extra) uitkering wordt verrekend met de laatste betaling bij beëindiging van de uitkering. We vragen het college om de nu nog 21 resterende debiteuren betreffende de overbruggingsuitkeringen kwijt te schelden.  Besluit
  De nog openstaande 21 debiteuren in verband met het verstrekken van een overbruggingsuitkering in december 1996 kwijt te schelden.
 • 03.03.SO-

  Het Sociaal Domein voor de gemeenten Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel wordt uitgevoerd bij MijnGemeenteDichtbij. Dienstverlening op het gebied van Handhaving Participatie wordt sinds enkele jaren ingekocht bij WeenerXL, onderdeel van de gemeente 's-Hertogenbosch. De dienstverlening bestaat uit preventie-onderzoeken en onderzoeken Sociale Recherche. Vanwege onvrede over de dienstverlening en het ontbreken van resultaten van WeenerXL wordt een andere partner gezocht voor deze dienstverlening. Er lopen al onderhandelingen met andere aanbestedingspartijen voor een nieuw contract sociale recherche vanaf 1 mei. Het huidige contract met Weener XL moet als overbrugging tot 1 mei verlengd worden.  Besluit
  Akkoord te gaan met de nieuwe Overeenkomst Dienstverlening Handhaving Sociale Zaken gemeente 's-Hertogenbosch - MijnGemeenteDichtbij en de gemeente Haaren tot 1 mei 2019.